Uwch Swyddogion

Y Prif Uwcharolygydd Marc Budden

Pennaeth Plismona yn y Gymdogaeth, Partneriaethau a Gweithrediadau Lifrai

Ymunodd Marc â Heddlu Gwent yn 1993. Mae wedi gweithio yn ardaloedd pob un o'r pum  Awdurdod Lleol, sydd wedi ei alluogi i feithrin cydberthnasau da â chymunedau lleol a phartneriaid. Mae'n Gadlywydd Trefn Gyhoeddus Aur, Cadlywydd CBRN a Chadlywydd Strategol Arbenigol ym maes Drylliau ac hefyd yn Drafodwr Gwystlon yr Heddlu. Mae wedi bod yn Gadlywydd ar nifer o ddigwyddiadau mawr yn lleol ac yn genedlaethol, gan gynnwys Cwpan Ryder, Ymweliad Arlywyddol NATO ac  Uwchgynhadledd G8.

Mae gan Marc Radd Meistr mewn Seicoleg Digwyddiadau Mawr a Chritigol o Brifysgol Lerpwl hefyd.

Mae Marc wedi byw a gweithio yng Ngwent gydol ei fywyd sy'n golygu ei fod yn frwd dros wella'r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau Plismona i'r cyhoedd. Mae'n falch o'r Swyddogion rydym yn eu harwain yng Ngwent, sy'n peryglu eu bywydau bob dydd i gadw ein cymunedau'n ddiogel. Mae Marc yn briod gyda thri o blant ac mae'n mwynhau treulio amser gyda'i deulu, teithio a seiclo.

E-bost cyswllt: [email protected]

Y Prif Uwcharolygydd Mark Warrender

Phennaeth Safonau Proffesiynol 

Ymunodd Mark â Heddlu Gwent yn 1996 ac mae wedi gweithio mewn nifer o rolau lifrai ac yn yr adran ymchwiliadau troseddol (CID) yn ystod ei yrfa. Mae wedi dal nifer o swyddi allweddol yn Heddlu Gwent, gan gynnwys Pennaeth Cymorth Gweithredol; Comander Uned Blismona Leol yng Nghasnewydd ac ym Mlaenau Gwent a Phennaeth Safonau Proffesiynol.

Mark yw Cadeirydd Cangen Gwent o Gymdeithas yr Uwcharolygwyr ac mae ganddo gyfrifoldeb rhanbarthol dros Gydraddoldeb, Trosedd Casineb a Chydlyniant. Mae Mark yn Gomander Drylliau Tanio Strategol; Arweinydd yr Heddlu ar gyfer Trafodwyr Gwystlon ac yn un o fentoriaid yr Heddlu.

E-bost cyswllt: [email protected]

 

 

Y Prif Uwcharolygydd Emma Ackland

Pennaeth Datblygu Gwasanaeth

Yn wreiddiol o Swydd Warwick, ymunodd Emma Ackland â Heddlu Swydd Gaerloyw yn 1994. Yno gweithiodd yn bennaf mewn rolau lifrai gyda phwyslais ar Blismona Lleol. Yn 2010 cafodd ei dyrchafu yn Uwcharolygydd a gweithiodd fel Comander Plismona Lleol o fewn ardaloedd gwledig a threfol yr heddlu. Yn ychwanegol, hi oedd y prif Swyddog ar gyfer Ystafell Reoli ac Adran Gweithrediadau Heddlu Swydd Gaerloyw.

Yn 2015, cafodd Emma ei throsglwyddo i Heddlu Gwent i ddechrau ei her newydd fel Prif Uwcharolygydd, Pennaeth Plismona yn y Gymdogaeth a Phartneriaethau. Cafodd ei

Contact email: [email protected]

Ditectif Brif Uwch-arolygydd Steve Corcoran

 

Pennaeth Gwasanaethau Gwarchodol 

Ymunodd Steve â Heddlu Gwent ym 1992 ac mae wedi mwynhau'r cyfle i weithio yn y rhan fwyaf o adrannau mewn Iwnifform ac yn yr Adran Ymchwilio Troseddau trwy gydol ei yrfa.

Mewn Iwnifform, bu mewn swyddi rheoli ym meysydd Plismona Lleol, Arfau Tanio a Rheoli Digwyddiadau Tyngedfennol a bu’n arwain prosiectau arwyddocaol gan gynnwys ailstrwythuro Pwynt Cyswllt Cyntaf. Fodd bynnag, mae Steve wedi treulio'r rhan fwyaf o'i yrfa yn yr Adran Ymchwilio Troseddau ac ar hyn o bryd ef yw'r prif swyddog arwain sy'n gyfrifol am ymchwilio i droseddau ac am ddatblygiad proffesiynol pob ditectif. Mae Steve yn Uwch Swyddog Ymchwilio ac mae wedi arwain nifer o ymholiadau dynladdiad, cipio a chribddeiliaeth ac ymholiadau troseddau difrifol.

E-bost cyswllt: [email protected]

[email protected]