Grwp Cynghori Annibynnol (IAG)

Grwp yw'r IAG o bobl sy'n annibynnol ar Heddlu Gwent yn gweithio mewn partneriaeth â ni fel eich 'cyfeillion beirniadol' er mwyn cynghori ar faterion lleol a chenedlaethol.

Mae'r IAG yn bartneriaeth wirioneddol rhwng yr Heddlu a'r Gymuned lle gellir gofyn am gyngor ar bolisi, gweithdrefnau ac arferion, ac mae gwneud hynny yn diogelu enw da gwasanaeth yr heddlu ac yn diogelu rhag effaith andwyol ar unrhyw ran o'r gymuned. (Coleg Plismona) 

Mae IAG Heddlu Gwent yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae ganddo ddwy brif swyddogaeth - yn gyntaf, craffu ar y modd y darperir gwasanaethau (er enghraifft pa mor dda rydym yn ymgysylltu â'r cyhoedd, neu sut y bydd polisi yn effeithio ar y cymunedau lleol) ac yn ail gweithio ochr yn ochr â ni os bydd 'digwyddiad critigol'. Gall digwyddiad critigol fod yn drosedd ddifrifol, ymgyrchu plismona, digwyddiad neu unrhyw beth a all effeithio ar hyder y cyhoedd neu gydberthnasau cymunedol.

Mae cael IAG yn helpu i sicrhau bod Heddlu Gwent yn gweithredu'n deg, heb wahaniaethu ac yn ystyried sut y bydd ein camau gweithredu yn effeithio ar gymunedau.

"Rwyf wedi bod yn aelod o IAG ers 6 blynedd ac rwyf wir yn ei fwynhau. Mae'n gyfle da i gael gwybodaeth am sut y mae Heddlu Gwent yn gweithredu a'r materion y maent yn eu hwynebu. Ni chaiff y ffaith bod gen i nam ar fy ngolwg byth ei drin fel rhwystr i wneud unrhyw beth. Rwyf wedi mwynhau ymweld â'r adran trin c?n a'r ystafell Gyfathrebu yn benodol. Rwyf hefyd wedi gwneud rhai ffrindiau hyfryd na fyddwn, fel arall, wedi cyfarfod â nhw" 

Hilary, aelod IAG o Gasnewydd

"Mae bod yn aelod o IAG yn fy ngalluogi i achub ar y cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol;nid yn unig i'r ffordd y mae'r heddlu yn gwella fel sefydliad, ond hefyd i'r ffordd rydym yn derbyn gwasanaethau cyhoeddus. Yr hyn sy'n arbennig o dda yngl?n â bod yn rhan o'r IAG yw eich bod yn gallu dod i gysylltiad â phobl ar lefelau uwch o'r heddlu sy'n ymrwymedig i ddysgu a gwella yn gyson. Mae gwir ymdeimlad bod eich barn yn cyfrif, a bydd yr hyn rydych yn ei ddweud yn helpu gyda'r gwaith o gynllunio a datblygu heddlu a darparu gwasanaethau"

Nick, aelod IAG o Abercarn

 • Mynychu cyfarfodydd IAG chwarterol
 • Rhoi cyngor ac arweiniad i Heddlu Gwent os bydd digwyddiad critigol
 • Ymweld a rhoi adborth ar gyswllt â'r Timau Plismona lleol ac adrannau eraill o fewn yr heddlu
 • Datblygu a chynnal cysylltiadau priodol â chymunedau perthnasol
 • Dod a'ch gwybodaeth a'ch profiad personol i'r gr?p a chyfrannu'n weithredol lle y gallwch
 • Bod yn barod i arwain, neu ymwneud â gweithgareddau IAG a all gynnwys gweithio mewn meysydd thematig (er enghraifft troseddau casineb a stopio a chwilio)
 • Asesu effeithiolrwydd polisïau neu weithdrefnau'r heddlu (er enghraifft ymarferion siopa dirgel)
 • Cyfrannu at gynllunio gwasanaethau'r Heddlu i'r cyhoedd (er enghraifft, y ffordd rydym yn ymgysylltu â'r cyhoedd, ein polisïau neu hyfforddiant)

Mae'n rhaid i chi allu gwneud y canlynol:

 • Ystyried barn eraill
 • Cwestiynu a herio mewn modd adeiladol
 • Ystyried eich gwerthoedd a'ch credoau eich hun
 • Gweithio fel rhan o dîm a chyfrannu at lwyddiant menter gr?p
 • Gweithio gyda phobl o gefndiroedd amrywiol
 • Gweithio gyda phobl sydd â barn neu gredoau gwahanol iawn i chi o bosibl
 • Rhoi'r amser, egni ac ymrwymiad i fynychu cyfarfodydd rheolaidd

Byddai hefyd yn ddefnyddiol pe bai gennych brofiad o'r canlynol:

 • Gweithio gyda phobl eraill ar faterion o ddiddordeb cyffredin (e.e. gwaith gwirfoddol)
 • Rhannu eich barn a'ch dealltwriaeth o faterion gydag eraill (e.e. mewn teulu, cymuned neu leoliad gwaith)
 • Amgylchiadau lle bydd angen i chi gyfaddawdu
 • Cydbwyso amser ac ymrwymiadau mewn modd effeithiol
 • Mynychu cyfarfodydd
 • Gweithio a gwneud penderfyniadau fel rhan o gr?p

Mae aelodaeth o IAG yn ceisio adlewyrchu cymunedau gwahanol yn Heddlu Gwent ac ni chaiff unrhyw un ei eithrio rhag gwneud cais. Mae aelodaeth ar sail wirfoddol. Fodd bynnag, ad-delir treuliau teithio neu dreuliau rhesymol eraill yr eir iddynt. 

Mae aelodau yn dod â'u profiadau bywyd a gwybodaeth am eu cymuned benodol i'r gr?p, yn ogystal ag unrhyw brofiad proffesiynol neu wirfoddol sydd ganddynt eisoes. Rydym yn chwilio yn benodol am aelodau sy'n nodi eu bod yn lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu'n drawsrywiol; pobl anabl; pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig (gan gynnwys Sipsiwn/Teithwyr a chymunedau Dwyrain Ewrop); a phobl sydd â chredoau crefyddol/credoau nad ydynt yn grefyddol gwahanol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod o IAG, gallwch lawrlwytho ffurflen gais a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal.  

Anfonwch geisiadau wedi'u cwblhau drwy e-bost at [email protected]

I gael rhagor o wybodaeth am y gr?p a'r hyn y bydd bod yn aelod yn ei olygu, cysylltwch â:

[email protected]