Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent

Sefydlwyd Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent (GEMA) yn wreiddiol ym 1999 fel Cymdeithas yr Heddlu Du Gwent, rhwydwaith cefnogaeth i staff a swyddogion du a lleiafrifoedd ethnig (BME).

Mae newid yr enw i GEMA yn 2014 yn adlewyrchu nifer gynyddol y staff lleiafrifoedd ethnig o ystod amrywiol o gefndiroedd ethnig.

Erbyn hyn, mae gan y 'Gymdeithas' neu 'GEMA' gefnogaeth lawn Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl ac mae'n cymryd rhan strategol wrth drafod a llywio Polisi'r Heddlu o ran Hil, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Stopio a Chwilio, Lles Staff ac ymgysylltu â chymunedau BME. Ein nod hefyd yw ein bod yn adlewyrchu'n well y cymunedau yng Ngwent rydym yn eu gwasanaethu, yn gyson ag egwyddor Peel mai "yr heddlu yw'r cyhoedd a'r cyhoedd yw'r heddlu."

Rydym wrthi'n gweithio gyda'r Coleg Plismona ar raglen Dilyniant BME 2018 er mwyn gwella recriwtio, datblygu, dilyniant a chadw swyddogion a staff BME. Mae GEMA hefyd yn gysylltiedig â Chymdeithasau tebyg ledled Cymru, De-orllewin Lloegr ac yn genedlaethol.

Gweledigaeth GEMA yw:

  • Bod yn ymgysylltiedig â chymunedau BME ac arwain ar leihau troseddau casineb hiliol
  • Codi ein proffil yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
  • Corddi Heddlu Gwent er mwyn adlewyrchu'n well y cymunedau lleiafrifoedd ethnig y mae'n eu gwasanaethu
  • Gwerthfawrogi a chefnogi ein haelodau
  • Grymuso staff a swyddogion BME yn Heddlu Gwent a'u datblygu