Datganiad Preifatrwydd: Coronavirus (COVID-19)

Y mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn er mwyn ei gwneud yn haws deall, ac i’ch darparu chi gyda mwy o wybodaeth ynghylch y modd y gall Heddluoedd geisio casglu a dal gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi mewn perthynas â’r newidiadau digynsail rydym i gyd yn eu hwynebu yn ystod y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Gall Heddluoedd geisio casglu a phrosesu eich data personol mewn ymateb i’r achos diweddar o’r Coronafeirws, sydd uwchlaw a thu hwnt i’r hyn a fyddai fel arfer yn cael ei gasglu gennych, er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein swyddogion, staff a’r cyhoedd.

Bydd gwybodaeth o’r fath wedi ei chyfyngu i’r hyn sy’n briodol ac yn angenrheidiol, gan ystyried y cyfarwyddyd diweddaraf a gyhoeddir gan y Llywodraeth a gweithwyr iechyd proffesiynol, er mwyn rheoli ac atal y feirws. Bydd hyn yn galluogi Prif Gwnstabliaid i gyflawni eu swyddogaethau i gadw pobl yn ddiogel mewn modd effeithiol.

Lle y mae gwybodaeth mewn perthynas â’r Coronafeirws i’w defnyddio at ddibenion adrodd cyffredinol neu ystadegau, cymerir camau i sicrhau bod y data’n ddienw a defnyddir rhifau cyffredinol, lle bynnag y bydd hynny’n bosibl.

Pa ddata personol sy’n cael ei gasglu?

Mae data personol yn cael ei gasglu er mwyn galluogi Heddluoedd i adnabod unrhyw un y maent yn dod i gysylltiad â nhw drwy eu tasgau plismona sydd o fewn un o’r categorïau risg uchel ac a fyddai’n cael eu hystyried yn fregus a/neu wedi eu heintio gyda’r Coronafeirws.

Beth yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol?

Mae’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i amodau penodol gael eu bodloni er mwyn sicrhau bod y prosesu data personol yn gyfreithlon. Ceir yr amodau perthnasol hyn isod:

  • Erthygl 6(1)(d) – yn angenrheidiol er mwyn diogelu’r buddiannau allweddol i fywyd gwrthrych y data neu fod dynol arall.
    • Mae Cronicliad 46 yn ychwanegu y “gall peth prosesu gyflawni’r ddwy sail bwysig o ran budd y cyhoedd a buddiannau allweddol gwrthrych y data, fel er enghraifft pan mae prosesu’n angenrheidiol at ddibenion dyngarol, gan gynnwys ar gyfer monitro epidemigion a’u lledaeniad”.
  • Erthygl 6(1)(e) – yn angenrheidiol er mwyn perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu er mwyn gweithredu awdurdod swyddogol a roddwyd i’r rheolwr.
    • Y mae Adran 8(c) y Ddeddf Diogelu Data yn nodi y dylai tasg o’r fath fod yn angenrheidiol ar gyfer perfformio swyddogaeth a roddwyd i unigolyn drwy ddeddfiad neu reol gyfreithiol. MaeDeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn darparu y gall Prif Gwnstabl wneud unrhyw beth a gyfrifir i hwyluso neu sy’n ffafriol neu’n gysylltiedig ag arfer swyddogaethau Prif Gwnstabl.

Y mae prosesu categorïau arbennig o ddata personol, sy’n cynnwys data yn ymwneud ag iechyd unigolyn, wedi ei wahardd oni bai y gellir bodloni amodau penodol pellach. Ceir yr amodau perthnasol pellach hyn isod:

  • Erthygl 9 (2) (i) - yn angenrheidiol am resymau budd y cyhoedd ym maes iechyd y cyhoedd, megis amddiffyn rhag bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd.

A yw’n ofynnol i mi ddarparu fy nata personol dan ofyniad statudol, neu a oes rhwymedigaeth arnaf i’w ddarparu?

Er na ellir gwneud darparu data yn orfodol, fe’ch cynghorir yn gryf bod darparu’r wybodaeth hon i’r Heddlu o’r budd pennaf i bawb, fel y gallwn gymryd camau perthnasol i’ch cadw chi ac eraill yn ddiogel.

Bydd y wybodaeth yn cael ei rheoli mewn modd cyfrinachol. Bydd pob gwybodaeth yn cael ei dal yn ddiogel ac yn cael ei phrosesu ar sail ‘angen gwybod’ gan nifer cyfyngedig o bobl yn unig. Os oes angen datgelu y tu hwnt i hyn, defnyddir cyn lleied o wybodaeth bersonol â phosibl.

Am ba hyd fydd fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei chadw gan Heddluoedd?

Bydd pob Heddlu ond yn cadw eich gwybodaeth cyhyd â bod angen gwneud hynny, gan ystyried cyngor y Llywodraeth a’r risg parhaus yn sgil y Coronafeirws.

Ni fydd gwybodaeth iechyd a ddarperir gennych chi mewn perthynas â’r achos hwn o’r Coronafeirws yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Pan na fydd angen y wybodaeth bellach at y diben hwn, bydd yn cael ei dileu mewn modd diogel.

Eich hawliau

Os hoffech wybod mwy am eich hawliau gwybodaeth neu sut i’w harfer, gallwch fynd at wefan Heddlu Gwent lle cewch fwy o wybodaeth:
www.gwent.police.uk Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ynghylch y modd yr ydym yn prosesu eich data personol, gallwch gysylltu gyda’r Swyddog Diogelu Data drwy:

[email protected]

Ceir gwybodaeth ac arweiniad pellach gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar y mater hwn wrth fynd at:

https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-Coronavirus/