Cadw Eich Cartref yn Ddiogel

Dim ond eiliadau mae'n cymryd i fwrgleriaeth ddigwydd. Mae llawer o'r troseddau hyn yn rhai ar hap - lle mae troseddwr yn gweld cyfle ac yn ei gymryd.

Beth mae bwrgler yn edrych amdano wrth ddewis eiddo?

 • T? sy'n ymddangos fel petai'n wag
 • Mynediad hawdd i gefn yr adeilad
 • Coed a llwyni uchel yn yr ardal gyfagos sy'n rhoi gorchudd da
 • Tai heb arwyddion amlwg o ddiogelwch fel larymau neu olau

Diogelwch Drws

 • Dylid defnyddio gwydr laminedig mewn ardaloedd gwydrog. Dylid gludo rhimynnau pren a'u gosod â sgriwiau diogelwch
 • Dylid cael syllwr a chadwyn drws ar ddrysau ffrynt
 • Dylid gosod clo marw pum lifer mortais a dau gliced ar ddrysau cefn
 • Dylid gosod blychau llythyrau fel nad yw pobl yn gallu estyn drwyddynt a rhyddhau'r clo
 • Wrth osod cynhyrchion diogelwch cofiwch defnyddio bolltiau cryf a sgriwiau hir bob tro
 • Sicrhewch fod gennych lwybr dianc os bydd tân neu argyfwng arall

Drysau Patio

 • Mae'r rhan fwyaf o ddrysau patio sydd wedi eu gwneud yn ddiweddar yn cynnwys system gloi aml-bwynt
 • Ar unedau h?n a'r rhai sydd heb system gloi aml-bwynt, dylech osod cloeon arbennig ar dop a gwaelod y drws llithro
 • Sicrhewch fod dyfais "gwrth-godi" wedi ei defnyddio. Bydd hyn yn atal y drws llithro rhag cael ei godi o'r gwaelod

Cloeon Ffenestri

 • Yn absenoldeb system gloi aml-bwynt a gwydr laminedig, dylid gosod ffenestri ar y llawr gwaelod a'r rheini sy'n agor i ardaloedd hygyrch, balconïau neu doeon gyda chloeon ffenestri, oni bai eu bod wedi eu nodi fel ffordd o ddianc

Ffenestri Ffrengig

 • Mae'r rhain fel arfer yn agor at allan, gyda cholynnau yn y golwg ac o leiaf ddwy ochr hyblyg. Mae'r drysau hyn yn hynod o agored i ymosodiad gan offer liferi, e.e. sgriwdreifers, trosolion neu hyd yn oed offer gardd
 • Gellir gwella diogelwch ffenestri Ffrengig ffrâm metel a phren drwy osod bolltiau diogelwch mortais neu rhai ar yr wyneb ar y tu mewn ar y top a'r gwaelod, gyda bolltiau colyn ac atgyfnerthu ffrâm

Ffenestri gwydr ac ardaloedd gwydrog

 • Ar gyfer y ffenestri hynny ac ardaloedd gwydrog eraill sy'n wynebu risg uwch o ymosodiad troseddol, dylech osod gwydr diogelwch laminedig. Mae'r ardaloedd mewn perygl yn cynnwys drysau patio, ffenestri Ffrengig a drysau gwydrog allanol, yn ogystal â ffenestri sy'n agos i unrhyw ddrws
 • Byddwch yn ofalus gyda gwydr diogelwch gwydn! Mae'n malu'n filoedd o ddarnau bychan heb unrhyw ochrau miniog, gan adael bwlch mawr i ddringo neu ymestyn drwyddo: gellir ystyried gwydr diogelwch gwydn yn 'gyfeillgar i fwrgler'. Peidiwch â'i ddrysu â gwydr diogelwch laminedig
 • Mewn unedau gwydr dwbl, bydd gwydr laminedig ar yr arwyneb mewnol ac allanol yn cynnig y diogelwch gorau. Fodd bynnag, dylai un paen o wydr laminedig fod yn ddigon i atal mynediad. Argymhellir yn gyffredinol fod paen laminedig yn cael ei osod ar yr arwyneb tu mewn, gan felly gynnig amddiffyniad rhag y bwrgler a lleihau'r risg o anaf damweiniol i'r preswylwyr

​​​​​​​Cadwch eich allweddi yn ddiogel

 • Peidiwch byth â gadael eich allwedd sbâr unrhyw le ger y drws ffrynt, er enghraifft o dan fat, pot blodau, carreg neu'n hongian o gortyn y tu ôl i'r blwch llythyrau - mae bwrgleriaid yn gwybod yr holl leoedd cuddio
 • Peidiwch â chadw allweddi t?/car tu mewn i'ch drws ffrynt i atal lladrad o'ch blwch llythyrau (Gall bwrgleriaid geisio cael yr allweddi drwy'r blwch llythyrau)
 • Peidiwch â rhoi label ar eich allweddi rhag ofn iddynt ddisgyn i'r dwylo anghywir os ydynt ar goll

Cadwch bethau gwerthfawr o'r golwg

 • Peidiwch â themtio'r bwrgler
 • Cadwch bethau gwerthfawr wedi'u cuddio fel na ellir eu gweld o du allan eich t? drwy'r ffenestri
 • Ystyriwch gau eich bleinds / llenni a rhoi eitemau cludadwy o'r golwg