Cam-drin Plant

Os yw rhywun o dan 18 oed yn cael ei niweidio'n fwriadol neu beidio â chael gofal, mae hyn yn cam-drin plant.

Mae 4 math o gam-drin plant - corfforol, emosiynol, esgeuluso a rhywiol.

Cam-drin corfforol:

Dim ond ychydig o enghreifftiau o gam-drin corfforol yw taro, slapio, cicio ac ysgwyd. Unrhyw gamau bwriadol sy'n golygu niwed corfforol neu boen i blentyn yw cam-drin corfforol.

Sut i weld yr arwyddion:

 • Efallai y bydd gan y plentyn anafiadau, cleisiau a marciau heb esboniad yn rheolaidd
 • Mae'n bosibl y bydd anafiadau'n cael eu cuddio gyda dillad sydd ddim yn briodol i’r tywydd, er enghraifft, dillad a throwsus â llewys hir ar ddiwrnod poeth.
 • Efallai y byddant yn dangos ofn o gyswllt corfforol.

Cam-drin emosiynol:

Mae camdriniaeth emosiynol yn cael effaith niweidiol ar sut mae plant yn teimlo amdanyn nhw eu hunain ac mae'n effeithio ar eu lles emosiynol.

Mae gwneud i rywun deimlo'n ddiwerth, mae bwlio nhw, a gwneud i rywun deimlo'n ofnus, i gyd yn fathau gwahanol o gam-drin emosiynol. Gall gweld rhywun arall yn y teulu gael ei brifo gan aelod arall o'r teulu hefyd yn gallu bod yn cam-drin emosiynol.

Sut i weld yr arwyddion:

 • Oedi yn natblygiadau emosiynol, meddyliol a chorfforol
 • Hunanddibrisiad a theimlad o ddiffyg hunanwerth
 • Ymateb amhriodol i boen - gallant deimlo eu bod yn haeddu poen
 • Ymddygiad cynhyrfus fel hunan-niweidio neu rocio

Esgeuluso:

Pan nad yw plentyn yn derbyn gofal ac nad yw eu hanghenion mwyaf sylfaenol yn cael eu diwallu, mae hyn yn esgeulustod.

Mae'r anghenion sylfaenol hyn yn cynnwys:

 • Bod yn ddiogel yn y cartref
 • Darpariaeth ddigonol o gysgod a dillad
 • Glendid priodol
 • Mynediad i driniaeth feddygol
 • Bod yn ddiogel rhag gam-drin emosiynol a chorfforol

Sut i weld yr arwyddion:

Gall plentyn sy'n cael ei esgeuluso:

 • Gael golwg newynog arno/arni/chwant bwyd arno/arni’n rheolaidd
 • Wedi ymlâdd 
 • Fod gyda hylendid gwael a dillad heb eu golchi / dillad wedi'u difrodi 
 • Fod gydag absenoldeb gwael yn yr ysgol

Cam-drin rhywiol:

Gweler ein tudalen Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant am ragor o wybodaeth.

Mae help ar gael:

Siaradwch â Swyddog Heddlu: Os ydych chi'n credu bod rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999. Er mwyn siarad am rywbeth gyda'n un o'n swyddogion arbenigol, ffoniwch 101.

Childline: Llinell gymorth gyfrinachol 24 awr am ddim. Mae'n darparu cefnogaeth emosiynol i blant a phobl ifanc ar faterion sy'n ymwneud â cham-drin plant, bwlio ac ati. Ffoniwch am ddim: 0800 1111 neu ewch i Childline.