Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Allech chi weld y rhybuddion o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant?

Mae cam-fanteisio’n rhywiol ar blant yn ffurf o gam-drin plant yn rhywiol. Mae'n digwydd lle mae unigolyn neu gr?p yn manteisio ar anghydbwysedd p?er i orfodi, dylanwadu neu dwyllo plentyn neu berson ifanc o dan 18 oed i mewn i weithgarwch rhywiol (a) yn gyfnewid am rywbeth mae'r dioddefwr ei angen neu eisiau, a/neu (b) ar gyfer mantais ariannol neu statws uwch y cyflawnwr neu'r hwylusydd. Efallai y bydd y dioddefwr wedi cael pobl yn cam-fanteisio’n rhywiol arnynt hyd yn oed os yw'n ymddangos bod y gweithgarwch rhywiol yn gydsyniol. Nid yw cam-fanteisio’n rhywiol ar blant bob amser yn golygu cyswllt corfforol; gall ddigwydd drwy ddefnyddio technoleg.

Gall plant a phobl ifanc sy'n cael eu cam-fanteisio’n rhywiol a/neu eu masnachu fod yn heterorywiol, hoyw, lesbiaid, deurywiol, yn fenywod neu'n wrywod neu'n drawsrywiol.

Gall llawer o'r rheini sy'n cael eu herlid fod yn amharod i ddatgelu hyn neu ofyn am gymorth, yn aml oherwydd stigma, rhagfarn neu embaras neu'r ofn na fydd neb yn eu coelio. Efallai byddant yn credu y byddant yn gallu amddiffyn eu hunain ond mewn achosion o gam-fanteisio, mae corfforaeth neu faint yn amherthnasol oherwydd yr orfodaeth a'r driniaeth a ddefnyddir.

Er gwaethaf ffocws y cyfryngau, nid yw'r mwyafrif o'r rheini sy'n cael eu herlid yn blant 'sy'n derbyn gofal'.

Amcangyfrifir mai dim ond 20-25% o blant a phobl ifanc sy'n cael eu herlid sydd yn y system gofal. Gall plant a phobl ifanc sy'n byw gartref hefyd fod yn agored i niwed, os nad yn fwy tebygol o fod yn agored i niwed gan nad yw'r gwasanaethau cymdeithasol yn gwybod amdanynt ac felly yn llai tebygol o gael eu hadnabod fel plant mewn perygl o gam-fanteisio’n rhywiol.

Caiff pobl ifanc eu cam-fanteisio a'u paratoi yn rhywiol mewn llawer o wahanol ffurfiau. Gallai hyn fod ar-lein, drwy gangiau ar y stryd, mewn amgylcheddau crefyddol neu gan y rheini mewn safleoedd o awdurdod, yn cynnwys enwogion. Y thema gyffredin yn yr holl achosion yw anghydbwysedd p?er a'r rheolaeth a gaiff ei roi ar bobl ifanc gan yr ecsbloetiwr/cyflawnwr.

Gall y plant a'r bobl ifanc hynny sy'n cael eu herlid ymddangos fel eu bod yn cymryd rhan fodlon, er hynny dylid gweld hyn yng nghyd-destun y rheolaeth sy'n cael ei roi gan y cyflawnwr ac ufudd-dod y plentyn/person ifanc iddynt.

Mae tystiolaeth yn dangos bod camfanteisio'n rhywiol ar blant yn gallu ac yn digwydd ym mhob rhan o'n gwlad. Nid yw'n gyfyngedig i ardaloedd trefol fel trefi mawr a dinasoedd ond yn hytrach gall ddigwydd mewn ardaloedd gwledig fel pentrefi ac ardaloedd arfordirol.

Mae gan camfanteisio'n rhywiol nifer o rithiau. Isod ceir rhai enghreifftiau y gallwch eu gweld. Cliciwch ar y dolenni am ragor o wybodaeth….

Camfanteisio'n Rhywiol ar Fechgyn a Dynion Ifanc*

Camfanteisio'n Rhywiol a Masnachu Pobl*

Camfanteisio'n Rhywiol a Theuluoedd*

Camfanteisio'n Rhywiol a Phlant Sydd Ar Goll*

*Gwybodaeth drwy garedigrwydd http://www.stop-cse.org/

Gweld yr Arwyddion

Gall plant gael eu paratoi a'u camfanteisio mewn ffyrdd gwahanol.

Gall fod yn anodd i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ar y rheng flaen i wahaniaethu rhwng ymddygiad arferol pobl ifanc yn eu harddegau a'r risg o gamfanteisio rhywiol, neu gymryd rhan ynddo, ond mae rhai arwyddion sy'n nodi bod plant neu bobl ifanc yn cael eu paratoi ar gyfer camfanteisio rhywiol neu mewn gwirionedd yn cael eu camfanteisio'n rhywiol.

Edrychwch ar yr arwyddion hyn, faint ohonynt ydych chi'n eu hadnabod?

Allwch chi sylwi ar y camdriniwr?

Y gwirionedd yw, nid yw'n bosibl. Mae ymchwil i'r math hwn o gam-fanteisio yn dangos nad oes un math o gamdriniwr.

Gall cyflawnwyr cam-fanteisio’n rhywiol ar blant fod yn ddyn neu'n fenyw, a gallant ddod o unrhyw gefndir ethnig ac oedran. Efallai byddant o statws cymdeithasol a/neu economaidd isel neu gallent fod yn unigolyn cefnog mewn safle o awdurdod.

Drwy godi ymwybyddiaeth o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant rydym yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn meddwl, gweld ac yn codi llais yn erbyn cam-drin.

Lle i gael cymorth

Siaradwch â Swyddog yr Heddlu: Os ydych chi'n credu bod rhywun mewn perygl uniongyrchol ffoniwch 999. I drafod rhywbeth gydag un o'n swyddogion arbenigol, ffoniwch 101.

Llinell Gymorth Missing People: Missing People yw'r unig elusen yn y DU sy'n arbenigo ac yn ymrwymedig i ddod â phlant ac oedolion coll yn ôl i'w teuluoedd. Ewch i wefan Missing People neu ffoniwch radffôn 116 000.

Canolfan Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein (CEOP)... Think U Know Y wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch ar y we a sut i fod yn ddiogel ar-lein.

Os ydych yn gofalu am bobl ifanc mae rhan i chi hefyd - gydag adnoddau y gallwch eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu gartref. Yn anad na dim, mae hefyd yn lle y gall unrhyw un ei ddefnyddio i roi gwybod os ydynt yn teimlo'n anghyffyrddus neu'n poeni am rywun maent yn siarad ag ef neu hi ar-lein.

Childline: Llinell gymorth gyfrinachol am ddim 24 awr. Mae'n rhoi cymorth emosiynol i blant a phobl ifanc ar faterion sy'n ymwneud â cham-drin plant, bwlio ac ati. Ffoniwch Rhadffôn: 0800 1111 neu ewch i Childline