Difrod Troseddol

Difrod troseddol yw pan mae person yn dinistrio neu'n difrodi eiddo sy'n perthyn i rywun arall. Rhaid i'r difrod a achoswyd fod yn fwriadol ac yn barhaol i'w ystyried fel difrod troseddol.

Mae hon yn fath o drosedd sydd â lefel uchel iawn o erledigaeth sy'n digwydd dro ar ôl tro - yn genedlaethol mae oddeutu traean o ddioddefwyr yn cael eu targedu eto o fewn blwyddyn. Mae'r math hwn o drosedd yn tanseilio'r balchder mae pobl yn ei gymryd yn eu cymuned.

Gall effeithio ar forál staff a gall fod yn annymunol i gwsmeriaid. Gall hefyd arwain at risg gynyddol o fathau eraill o drosedd - mae bwrgleriaid yn fwy tebygol o dargedu eiddo sydd wedi cael difrod troseddol yn barod.

Beth y gellir ei wneud?

  • Dylid rhoi gwybod am ddigwyddiadau penodol o drosedd i'r Heddlu drwy ffonio'r rhif ffôn ar gyfer galwadau nad ydynt yn rhai mewn argyfwng - 101
  • Gwella gwyliadwriaeth - ystyried buddsoddi mewn CCTV neu siarad â busnesau lleol eraill yngl?n â gweithio a chefnogi eich gilydd
  • Cynnal atgyweiriadau yn gyflym i leihau’r risg rhag iddo waethygu. Cysylltu â'ch Swyddog Lleihau Trosedd ac Anrhefn i gael cyngor ar dargedu llym
  • Siarad â'ch Swyddog Cymorth Cymunedol - gall gymryd manylion o'r broblem gyffredinol a chwblhau cofnod cysylltu dinesydd â chi