Cribddeiliaeth Rywiol

Mae llawer o bobl yn defnyddio gwe gamerâu ar gyfer fflyrtio a seiber-ryw - ond weithiau nid yw pobl rydych yn cwrdd â nhw ar-lein yn dweud y gwir yngl?n â phwy ydynt.

Cribddeiliaeth rywiol yw cribddeiliaeth gwe gamerâu - mynnir arian oddi wrthych pan fyddwch yn ymwneud â phobl anhysbys (troseddwyr posibl) sy'n defnyddio cymwysiadau sgwrsio, y rhyngrwyd a gwe gamera.

Mae'r gribddeiliaeth yn digwydd pan fydd y person anhysbys (troseddwr) yn eich perswadio chi (y dioddefwr) i ddiosg eich dillad o flaen eich gwe gamera a/neu berfformio gweithredoedd rhywiol.

Rydych chi'n credu mai gweithred breifat yw hon – ond nid yw hyn yn wir.  Mae'r troseddwr, yn ddiarwybod i chi (y dioddefwr), yn recordio popeth rydych yn ei wneud. 

Yn fuan wedyn bydd y troseddwr yn eich bygwth. Bydd o bosib yn mynnu arian neu'n cyhoeddi'r fideo ar YouTube neu drwy eich cysylltiadau Facebook.

Beth y gallwch CHI ei wneud i leihau'r tebygolrwydd y bydd hyn yn digwydd?

 • Byddwch yn synhwyrol pan fyddwch yn defnyddio'r rhyngrwyd - chi sy'n rheoli hyn. Dylech ond troi eich camera ymlaen pan fyddwch eisiau gwneud hynny. Gwnewch yn si?r ei fod wedi'i ddiffodd bob amser pan nad oes ei angen. Peidiwch byth â chaniatáu i chi eich hun gael eich twyllo i gyflawni gweithred y byddwch yn ei difaru yn ddiweddarach
 • Os byddwch yn defnyddio Skype, byddwch yn effro i'r ffaith nad yw 'cysyllteion' bob amser yr hyn y maent yn ei honni. Os byddwch yn caniatáu i gydberthnasau ddatblygu, byddwch yn wyliadwrus os gofynnir i chi wneud pethau anarferol
 • Os ydych yn defnyddio ystafelloedd sgwrsio i chwilio am berson i sgwrsio ag ef/hi – byddwch yn ofalus yngl?n ag unrhyw gydberthynas y byddwch yn ei ffurfio ac yn arbennig os gofynnir i chi drosglwyddo i Skype
 • Mae gan rai ystafelloedd sgwrsio ar-lein gyfleuster cyswllt gweledol felly os ydych yn chwilio am berson i sgwrsio gydag ef/hi ac yn caniatáu i gydberthynas ffurfio - byddwch yn wyliadwrus o ran yr hyn rydych yn ei ddweud ac yn ei wneud
 • Mae cydberthnasau'n datblygu'n gyflym. Dewch ag unrhyw rai rydych yn anghyfforddus â nhw i ben – cadwch reolaeth dros yr hyn a wnewch
 • Os byddwch yn gwneud camgymeriad, os oes gennych amheuon neu os oes angen cymorth neu gyngor arnoch – cysylltwch â'r Heddlu neu asiantaeth gymorth ar unwaith

COFIWCH – mae'r hyn sy'n digwydd ar y rhyngrwyd yn aros ar y rhyngrwyd – am byth

Beth y dylech ei wneud os ydych yn ddioddefwr cribddeiliaeth rywiol

 • PEIDIWCH â mynd i banig. Rydych eisoes wedi cymryd y cam mawr cyntaf drwy gydnabod mai chi yw'r 'dioddefwr' yn hyn a bod angen cymorth arnoch o bosibl i'ch helpu i ddod drwy'r cyfnod anodd hwn. Bydd yr Heddlu yn trin eich achos o ddifrif, byddant yn ei drin yn gyfrinachol, ac ni fyddant yn beirniadu eich ymddygiad
 • PEIDIWCH â thalu. Er bod rhai dioddefwyr wedi talu'r hyn y mae troseddwyr wedi'i fynnu ac wedi clywed dim rhagor am y peth, mae llawer o bobl eraill sydd wedi talu wedyn yn parhau i dderbyn  galwadau pellach a chynyddol. Mewn rhai achosion, hyd yn oed pan delir yr arian a fynnir bydd y troseddwyr yn postio'r fideos beth bynnag
 • PEIDIWCH â chyfathrebu ymhellach â'r troseddwyr. Tynnwch sgrin luniau o unrhyw gyfathrebu
 • Dadactifadwch eich cyfrif Facebook a defnyddiwch y broses rhoi gwybod ar-lein i roi gwybod am y mater i Skype, YouTube ac ati, er mwyn iddynt rwystro unrhyw fideo ac i osod rhybudd rhag ofn i'r fideo ailymddangos. Bydd dadactifadu'r cyfrif Facebook yn hytrach na'i gau i lawr yn sicrhau y caiff y data eu cadw a fydd o gymorth i asiantaethau gorfodi'r gyfraith wrth iddynt gasglu tystiolaeth. Gellir hefyd ail-actifadu’r cyfrif ar unrhyw adeg gan sicrhau na chaiff atgofion ar-lein eu colli am byth
 • Rhowch wybod i'r Heddlu a'r darparwr gwasanaeth ar-lein. Os yw'r blacmel yn digwydd drwy rwydwaith cymdeithasol, rhowch wybod i'r gweinyddwr hefyd