Dynwared Pobl Ar-lein

  • Nid yw dynwared person arall ar-lein ynddo'i hun yn drosedd, ond gall rhai deddfau sifil penodol fod yn cael eu torri o ganlyniad i ddynwared ar-lein.
  • Ni all yr Heddlu weithredu yn erbyn trosedd sifil. Mae dynwared person arall yn groes i delerau ac amodau llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel arfer, felly dylid rhoi gwybod am unrhyw fater sy'n ymwneud â hyn iddynt yn uniongyrchol

Efallai yr hoffech gysylltu â chyfreithiwr neu Cyngor ar Bopeth os ydych yn ddioddef un o'r canlynol:

Camddefnyddio Gwybodaeth Breifat

  • Gall creu proffil cyfryngau cymdeithasol ffug o berson go iawn heb ei ganiatâd dorri'r ddeddf sifil hon o bosibl. Os yw'r proffil yn cynnwys gwybodaeth breifat am y person, fel: statws perthynas, cyfeiriadedd rhywiol, safbwyntiau crefyddol, safbwyntiau gwleidyddol neu'n datgelu unrhyw wybodaeth breifat arall, yna gall arwain at gamddefnydd o wybodaeth breifat. NID mater i'r Heddlu yw hwn ac ni ddylech roi gwybod i'r Heddlu amdano

Difenwi

  • Os yw'r dynwaredwr yn gwneud datganiad ffug sy'n niweidio enw da unigolyn neu fusnes neu sy'n peri iddynt wynebu casineb,  gwawd neu gael eu hosgoi, yna gellid galw hyn yn ddifenwi. Cofiwch, NID mater i'r Heddlu yw hwn ac ni ddylech roi gwybod i'r Heddlu amdano

Hawlfraint

  • Yn gyffredinol, yng ngolwg y gyfraith, y sawl sy'n tynnu llun sy'n berchen ar yr hawlfraint i'r llun. Os bydd rhywun yn defnyddio eich delweddau personol ar safle cyfryngau cymdeithasol awgrymir eich bod yn cymryd camau gweithredu drwy roi gwybod amdanynt i'r safle cyfryngau cymdeithasol ei hun. Cofiwch, nid mater i'r heddlu yw hwn ac ni ddylech roi gwybod i'r heddlu amdano

Dynwared Twyllodrus

  • Os bydd rhywun yn eich dynwared ar-lein er mwyn cael arian, nwyddau neu wasanaethau'n anghyfreithlon yna mae'n bosibl y gall hyn fod yn dwyll, sy'n drosedd. Dylech roi gwybod am dwyll ar-lein i Action Fraud