Rhoi Gwybod am Seiberdroseddu

  • Mae Seiberdroseddu yn cynnwys troseddau fel twyll, aflonyddu neu baratoi i bwrpas rhyw a gyflawnir ar-lein
  • Mae seiberdroseddu hefyd yn cynnwys troseddau yn erbyn eich cyfrifiadur neu ddyfais fel ei halogi neu ei lygru gyda feirysau neu gymryd drosodd eich proffil cyfryngau cymdeithasol, cyfrif e-bost neu eich gwefan
  • Mae'r hyn sy'n anghyfreithlon all-lein yn anghyfreithlon ar-lein
  • Os ydych yn ddioddefwr SEIBERFWLIO drwy gyfryngau cymdeithasol, rydym yn argymell mai'r cam cyntaf i chi ei gymryd yw rhoi gwybod i'r safle cyfryngau cymdeithasol ei hun am y cofnod/sylw
  • Os ydych am roi gwybod am seiberdrosedd sy'n DWYLL gallwch ddefnyddio Action Fraud
  • Action Fraud yw canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a'r pwynt cyswllt canolog ar gyfer gwybodaeth am dwyll a throseddau ar y rhyngrwyd sydd wedi'i gymell gan arian. Os ydych yn ddioddefwr twyll, dylech gysylltu ag Action Fraud ar-lein neu ffoniwch 0300 123 2040
  • Gallwch hefyd roi gwybod i Action Fraud am negeseuon twyll posibl neu achosion o faleiswedd, fel feirws cyfrifiadur, lle chafodd dim arian ei golli. Action Fraud yw'r pwynt canolog ar gyfer rhoi gwybod am dwyll yn y DU

Seiberfwlio yw unrhyw fath o fwlio sy'n digwydd ar-lein. Gallai hyn gynnwys blacmel/bygythiadau, sylwadau dilornus, lledaenu sïon, rhannu lluniau sy'n codi cywilydd neu greu proffiliau ffug ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.

Mwy Nag a Feddyliwch

Er nad oes unrhyw droseddau penodol ar gyfer seiberfwlio, gallech gael eich dyfarnu'n euog o dan drosedd bresennol. Er enghraifft, gall anfon negeseuon bygythiol neu ddilornus at rywun arwain at drosedd aflonyddu. Gall postio lluniau rhywiol o rywun heb eu cydsyniad fod yn drosedd o dan gyfraith Pornograffi Dial.

Ymddygiad Bygythiol Ar-lein

Gall negeseuon a anfonir drwy gyfryngau cymdeithasol arwain at droseddau. Mae bygythiad i ladd yn drosedd ac yn fater difrifol i'r Heddlu

Mae Help wrth Law

Mae'n bosibl nad yw dioddefwyr seiberfwlio yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael iddynt. Os yw'r bwlio'n digwydd ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol (Facebook, Twitter ac ati) dylech gysylltu â'r safle'n uniongyrchol gan fod ganddynt bolisïau ar waith i ddileu deunydd amhriodol ac, os bydd angen, cyfrif y bwli.

Rhowch wybod amdano i'r safle cyfryngau cymdeithasol. 

Rhowch wybod amdano i Facebook

Rhowch wybod amdano i Twitter

Os ydych yn blentyn neu'n berson ifanc yna cysylltwch â Childline i gael rhagor o gymorth ac arweiniad.

Os ydych o'r farn fod yr ymddygiad yn arwain at drosedd; byddem yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'ch tîm plismona lleol drwy gysylltu â'r rhif troseddau nad ydynt yn rhai brys 101 a rhoi gwybod am y mater.

Bydd y ffordd y delir â'ch achos o roi gwybod am seiberdrosedd yn dibynnu ar yr amgylchiadau unigol.

Bydd Heddlu Gwent yn asesu'r achos o roi gwybod am seiberdrosedd ac yn penderfynu ar yr ymateb, gan ystyried pa mor agored i niwed y mae'r person a'r amgylchiadau.

Bydd Heddlu Gwent yn nodi a oes llinellau ymchwilio yn gysylltiedig â'r drosedd.