Ymosodiadau

Ymosodiad yw pan fydd person yn gwneud i chi deimlo y caiff trais uniongyrchol ei ddefnyddio yn eich erbyn neu pan fyddant yn defnyddio trais yn eich erbyn. Mae gwahanol fathau o droseddau ymosod yn dibynnu ar lefel yr anaf a'r bwriad i achosi niwed. Weithiau, bydd rhywun rydych yn ei adnabod yn ymosod arnoch sy'n ei gwneud yn anodd i chi roi gwybod amdano. Mae rhai pobl yn lleihau'r effaith y cafodd yr ymosodiad arnynt a naill ai ddim yn dweud wrth yr Heddlu neu'n newid eu meddyliau yn ystod ymchwiliad. Mae Heddlu Gwent yn ymrwymedig i gael cymunedau diogel lle mae pobl yn dawel eu meddwl, yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Rydym yn annog pobl i'n helpu i fynd i'r afael ag unrhyw fath o drais gan gynnwys ymosodiadau.

Beth yw Ymosodiad Cyffredin?  

Ymosodiad Cyffredin yw pan gaiff gweithred ei gwneud yn fwriadol neu'n fyrbwyll sy'n achosi i berson deimlo o dan fygythiad uniongyrchol o anaf neu drais. Un enghraifft o hyn yw gyrru car tuag at berson yn fwriadol er mwyn gwneud iddo deimlo y bydd yn cael ei daro i lawr a'i anafu.

Pan fydd person yn defnyddio grym anghyfreithlon ar berson arall ac yn gwneud hynny'n fwriadol neu'n fyrbwyll, curo yw'r gair a ddefnyddir am hyn, er y cyfeirir ato yn aml fel ymosodiad. Gallai hyn gynnwys slapio neu wthio. Caiff anafiadau mwy difrifol eu hystyried yn achosion o Wir Niwed Corfforol (ABH) neu Niwed Corfforol Difrifol (GBH)

Y gosb uchaf ar gyfer ymosodiad cyffredin/curo yw 6 mis yn y carchar. Yn y rhan fwyaf o achosion, y gosb yw rhybudd neu ddirwy. Bydd y gosb yn dibynnu ar lawer o ffactorau gan gynnwys hanes troseddu'r person sy'n cyflawni'r drosedd a'i fwriad ar adeg yr ymosodiad.

Beth yw Gwir Niwed Corfforol?

Ystyr Gwir Niwed Corfforol (ABH) yw pan fydd y weithred yn achosi niwed corfforol i gorff person. Mae niwed megis crafiadau, cleisiau a marciau cnoi yn enghreifftiau o Wir Niwed Corfforol. Os na chaiff yr anafiadau eu hystyried yn rhai difrifol, ac nad yw'r person wedi bwriadu achosi niwed difrifol, yna, caiff y penderfyniad cyhuddo a'r gosb bosibl eu gwneud ar gyfer trosedd  Ymosodiad Cyffredin. Caiff troseddau lle mae rhywun wedi'i gyhuddo o Wir Niwed Corfforol eu hystyried pan fydd anaf difrifol.

Mae'r gosb ar gyfer Gwir Niwed Corfforol yn amrywio o ddirwy i uchafswm o 5 mlynedd yn y carchar. Bydd y penderfyniad hwn yn dibynnu ar fwriad y troseddwr, ei hanes troseddu a lefel y niwed a'r anaf a achoswyd.

Beth yw Niwed Corfforol Difrifol?  

Ystyr Niwed Corfforol Difrifol (GBH) yw pan fydd y dioddefwr wedi'i anafu neu'i glwyfo ag anaf difrifol iawn, megis cael ei drywanu. Gelwir hyn hefyd yn drosedd Adran 18 neu 20. Dyma'r math mwyaf difrifol o ymosodiad y gall rhywun ei gyflawni.

Y gosb uchaf ar gyfer Niwed Corfforol Difrifol yw carchar am oes, ond bydd y ddedfryd yn amrywio yn dibynnu ar y bwriad i achosi niwed, lefel y trais a'r anaf a achoswyd, ynghyd â hanes troseddu blaenorol y troseddwr .

Rhowch wybod amdano

Os ydych chi'n gweld ymosodiad yn digwydd, dylech ffonio 999 ar unwaith.

I roi gwybod am ymosodiad sydd eisoes wedi digwydd, gallwch ffonio 101 neu ewch i Orsaf Heddlu eich hun.

Gall unrhyw lefel o niwed a achosir effeithio ar bobl. Os hoffech gael cymorth (p'un a ydych wedi rhoi gwybod amdano i'r heddlu ai peidio) gallwch gysylltu â Heddlu Gwent i gael cymorth.