Beth fydd yn digwydd os byddaf yn cysylltu â'r heddlu i hysbysu am gam-drin domestig?

Bydd swyddogion heddlu'n dod i leoliad y digwyddiad a byddant yn cymryd pa bynnag gamau sydd eu hangen i'ch gwneud chi'n ddiogel. 

Bydd swyddogion yn gwahanu'r partïon dan sylw er mwyn i chi gael cyfle i siarad â nhw'n gyfrinachol am yr hyn sydd wedi digwydd ac am unrhyw ddigwyddiadau blaenorol, heb i'r tramgwyddwr fod o gwmpas i'ch brawychu neu eich bygwth chi.

Os ffoniwch chi Heddlu Gwent gellir recordio eich galwad a gellir defnyddio’r alwad fel tystiolaeth. 

Bydd Heddlu Gwent yn rhoi blaenoriaeth i:

  • Sicrhau diogelwch a lles dioddefwyr, eu teuluoedd ac unrhyw un arall sy'n bresennol
  • Ymchwilio’n drwyadl i bob digwyddiad
  • Cwblhau asesiad risg
  • Mynd ar ôl troseddwyr a'u dwyn gerbron y llys
  • Sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael gan asiantaethau eraill.

Os ffoniwch chi Heddlu Gwent i hysbysu am Gam-drin Domestig, gallwch ein helpu ni i'ch helpu chi trwy:

  • Roi cymaint o fanylion â phosibl i ni am yr hyn sydd wedi digwydd i chi
  • Nodi amser, dyddiad a lleoliad y digwyddiad neu ddigwyddiadau
  • Darparu enwau a chyfeiriadau unrhyw un a welodd/clywodd y cam-drin neu y gwnaethoch ddweud wrthynt beth oedd yn digwydd i chi.
  • Cadw unrhyw beth a all gadarnhau beth ddigwyddodd i chi e.e. fideo ffôn symudol neu recordiad sain, negeseuon testun bygythiol neu bost camdriniol.