Beth Yw Cam-Drin Domestig?

Mae cam-drin domestig yn golygu unrhyw achos o ymddygiad sy'n rheoli eraill, ymddygiad gorfodol neu fygythiol, trais neu gam-drin rhwng pobl 16 oed a h?n sy’n bartneriaid mynwesol (neu wedi bod) neu’n aelodau o’r un teulu, beth bynnag fo'u rhywedd neu rywioldeb.Mae'n cynnwys:

  • Cam-drin corfforol: gwthio, taro, bwrw, cicio, tagu a defnyddio arfau
  • Cam-drin rhywiol: gorfodi neu roi pwysau ar rywun i gael rhyw, gweithgarwch rhywiol digroeso, cyffwrdd, teimlo rhywun yn amhriodol neu wneud i rywun wylio pornograffi
  • Cam-drin ariannol: cymryd arian, rheoli cyllid, atal rhywun rhag gweithio
  • Cam-drin emosiynol / rheolaeth orfodol: gwneud i rywun deimlo'n ddrwg neu'n ofnus dro ar ôl tro, stelcio, blacmelio, cadw golwg ar rywun drwy'r amser, chwarae gemau meddyliol. Mae rheolaeth orfodol bellach yn drosedd o dan Ddeddf Troseddau Difrifol 2015
  • Bygythiadau a brawychu: bygwth eich anafu neu eich lladd chi, bygwth lladd ei hun, y plant neu anifeiliaid anwes y teulu, dinistrio pethau sy'n eiddo i chi
  • Cam-drin seiber / ar-lein: Defnyddio technoleg i ynysu, bychanu neu reoli rhywun ymhellach
  • Trais ar sail anrhydedd, priodas dan orfod ac anffurfio organau cenhedlu benywod  

Gall cam-drin domestig effeithio ar unrhyw un, waeth beth fo'u rhywedd, oedran, hil, rhywioldeb neu gefndir cymdeithasol.

Yn aml iawn mae dioddefwyr yn dioddef yn dawel am flynyddoedd lawer ac mae ymchwil yn dangos ei bod yn broblem sy'n cael ei thangofnodi'n sylweddol yn ein cymunedau.

Gall cam-drin ddigwydd ar sawl ffurf ac yn aml iawn mae ei ganlyniadau’n gallu newid bywydau'r bobl sy'n dioddef.Mae ymchwil yn dangos y bydd un o bob pedair merch ac un o bob chwe dyn yn dioddef cam-drin domestig ar ryw adeg yn eu bywydau.

Mae cam-drin domestig yn drosedd sy'n gallu gwneud i chi deimlo fel carcharor ac yn unig. Nid yw byth yn dderbyniol ac mae'n drosedd y mae Heddlu Gwent yn ei chymryd o ddifrif. Rydym yma i chi, ond os nad ydych chi am siarad â'r Heddlu, mae ffyrdd eraill o gael help.