Cynllun Datgelu Trais Domestig (Cyfraith Clare)

Nod y cynllun hwn yw cynnig ffordd i chi wneud ymholiadau ffurfiol am eich partner os ydych yn poeni efallai ei fod ef neu hi wedi bod yn gamdriniol yn y gorffennol.

Os yw gwiriadau'r heddlu'n dangos bod gan eich partner hanes o ymddygiad camdriniol, neu fod gwybodaeth arall sy'n awgrymu eich bod mewn perygl o bosibl oherwydd eich partner, bydd yr Heddlu'n ystyried rhannu'r wybodaeth hon gyda chi.

Nod y cynllun yw eich helpu i wneud penderfyniad mwy gwybodus ynghylch a ydych am barhau â pherthynas, ac mae'n cynnig mwy o gymorth a chefnogaeth i chi pan fyddwch yn gwneud y dewis hwnnw.

Gall trydydd parti wneud ymholiadau drwy Gynllun Cyfraith Clare hefyd, am unigolyn sydd mewn perthynas â rhywun mae'n ei adnabod, ac mae'n poeni efallai bod yr unigolyn yn cam-drin ei bartner neu ei phartner.

Bydd yr Heddlu yn ystyried rhannu gwybodaeth â'r person/pobl gorau i ddiogelu'r dioddefwr posibl.

Bydd yr heddlu yn trafod eich pryderon â chi ac yn penderfynu p'un a yw'n briodol i chi gael rhagor o wybodaeth i helpu i ddiogelu'r person sydd mewn perthynas â'r unigolyn rydych chi'n poeni amdano. Mae hyn yn rhoi cymorth a chefnogaeth i helpu’r dioddefwr posibl i wneud y penderfyniad gwybodus hwnnw. Mae'r cynllun ar gael i unrhyw un, waeth beth fo'u rhywedd neu eu rhywioldeb.

 

Gellir gwneud ceisiadau drwy ffonio 101 neu drwy anfon e-bost at [email protected].