Cysylltiadau Defnyddiol

Mae llawer o asiantaethau sy'n cynnig cymorth i ddioddefwyr a'u teuluoedd sy'n profi cam-drin domestig. Efallai bydd y cysylltiadau canlynol yn ddefnyddiol;

BAWSO

www.bawso.org.uk

Asiantaeth arbenigol sy'n gallu darparu gwybodaeth sy'n briodol a sensitif i bobl dduon a grwpiau lleiafrifoedd ethnig eraill. 

Connect Gwent

www.connectgwent.org.uk

Sicrhau bod dioddefwyr troseddau'n derbyn y cymorth, gwybodaeth a'r arweiniad sydd ei angen arnynt ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

DeafHope

https://www.signhealth.org.uk/our-projects/deafhope-projects/

DeafHope yw’r unig wasanaeth iaith arwyddion yn y DU i helpu menywod, dynion a phlant byddar sy’n profi cam-drin domestig.

Dyn Safer Wales

www.dynwales.org

Mae prosiect Dyn Cymru’n gweithio ar draws Cymru gyfan i roi cymorth i ddynion sy'n profi cam-drin domestig.

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gwent

www.gwentdas.co.uk

Gweithio gyda phob aelod teulu sy'n cael ei effeithio gan gam-drin domestig gan ganolbwyntio ar yr unigolyn a defnyddio dull adferol sy'n cael ei arwain gan y dioddefwr.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

0808 80 10 800  Livefearfree.gov.wales

Cynnig gwybodaeth gyfrinachol am ddim i ddynion a menywod sy'n profi cam-drin domestig.

Llamau

www.llamau.org.uk

Darparu cymorth mewn perthynas â thai i fenywod, dynion a theuluoedd yng Nghymru, sydd mewn perygl o ddigartrefedd trwy gam-drin domestig. 

Mens Adviceline

0808 801 0327  www.mensadviceline.org.uk

Gwasanaeth llinell gymorth, e-bost a gwe-sgwrs cyfrinachol i ddioddefwyr gwrywaidd cam-drin domestig a phobl sy'n rhoi cymorth iddynt.

Llinell Gymorth Genedlaethol Trais Domestig

0808 2000 247  www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk

Gwasanaeth cenedlaethol sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth rhwng Cymorth i Ferched a Refuge i fenywod sy'n profi cam-drin domestig, eu teulu, ffrindiau, cydweithwyr a phobl eraill sy'n ffonio ar eu rhan.

Cymorth i Ddioddefwyr

www.victimsupport.org.uk

Cymorth i ddioddefwyr pob trosedd, gan gynnwys cam-drin domestig.

Llwybrau Newydd

www.newpathways.org.uk

Gwasanaethau cymorth i bobl sydd wedi cael eu treisio a dioddefwyr cam-drin rhywiol.

Cymorth i Ferched

www.welshwomensaid.org

Sefydliad ambarél cenedlaethol mewn lleoliadau trwy Gymru gyfan sy'n cynrychioli grwpiau menywod lleol.

Cyfannol Cymorth i Fenywod

www.cyfannol.org.uk

Gwasanaethau cymorth cam-drin domestig a thrais rhywiol arbenigol ledled Gwent, gyda swyddfeydd yn Torfaen, Casnewydd, Sir Fynwy a Blaenau Gwent.