Cyffuriau

Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 yw'r brif ddeddfwriaeth sy'n cwmpasu cyffuriau. Mae'n pennu categorïau gwahanol i gyffuriau a elwir yn Ddosbarth A, B ac C. Gelwir cyffuriau a gaiff eu rheoleiddio yn y ffordd hon yn sylweddau 'a reolir'. Ystyrir cyffuriau Dosbarth A fel y cyffuriau mwyaf niweidiol. O dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, ystyrir y canlynol yn droseddau:

 • meddu ar sylwedd a reolir
 • meddi ar sylwedd a reolir gyda'r bwriad o'i gyflenwi
 • cyflenwi cyffur a reolir yn anghyfreithlon (hyd yn oed os na chaiff tâl ei godi am y cyffur)
 • caniatáu i safle rydych yn byw arno neu'n ei reoli gael ei ddefnyddio at ddibenion cymryd cyffuriau

Adnabod arwyddion cymryd cyffuriau

Noder mai dim ond rhai o arwyddion cymryd cyffuriau a nodir isod ac na ddylid eu hystyried yn dystiolaeth ddiamod o gamddefnyddio cyffuriau:

 • Newidiadau sydyn mewn hwyliau ac ymddygiad (annibynadwy, blin, oriog, gorfywiog, aflonyddwch ac ati)
 • Dirywiad mewn ymddangosiad, iechyd a hylendid personol
 • Yn blino'n hawdd neu wedi blino'n gyson
 • Cyfrinachgarwch
 • Iselder
 • Cynnydd mewn absenoldeb o'r gwaith
 • Colli chwant bwyd
 • Dwyn arian neu nwyddau
 • Gwario neu fenthyg arian yn eithafol
 • Cyfeillgarwch a pherthnasau hirdymor yn dirywio

Ceisiwch gymorth

 • Poeni am blentyn? Cyngor i rieni a gofalwyr
 • Poeni am ffrind? Dyma sut y gallwch ei helpu
 • Mae llinell gymorth Frank yn rhoi cyngor, yn cwnsela ac yn atgyfeirio at wasanaethau arbenigol yn gyfrinachol ac am ddim 24 awr y dydd. Mae gan wefan Talk to Frank hefyd gyfleuster ar gyfer dod o hyd i sefydliadau yn eich ardal leol a all eich helpu

Rhoi gwybod am drosedd yn ymwneud â chyffuriau

Rydym yn gweithio tuag at dorri'r cysylltiad rhwng defnydd o gyffuriau a throsedd, ond mae angen eich help arnom. Os ydych yn poeni am ddefnydd o gyffuriau yn eich ardal, ni waeth pa mor fach ydyw, hoffem wybod amdano. I roi gwybod am weithgarwch yn ymwneud â chyffuriau, ffoniwch 101, neu ffoniwch Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111 neu rhowch wybod ar-lein.