Defnyddio Drôn

 Eich Cyfrifoldebau  

 • Mae cerbydau awyr di-griw - y cyfeirir atynt yn aml fel droniau - wedi dod yn fwyfwy poblogaidd. Lle buont unwaith yn weithgarwch hamdden drud, mae cost prynu drôn o silffoedd siopau wedi gostwng, a gallwch brynu un yn hawdd o rai o'r siopau ar y stryd fawr.

 • Gall unrhyw un berchen ar ddrôn, ac nid oes angen trwydded arnoch i'w hedfan, yn yr un modd nad oes angen trwydded arnoch i ddefnyddio car neu hofrennydd wedi'i reoli o bell.

 • I hedfan drôn yn fasnachol, rhaid i beilotiaid gael cymeradwyaeth gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA), ond nid oes rhaid i unigolion sy'n hedfan drôn fel gweithgarwch hamdden wneud hynny.

 • Fodd bynnag, mae'n hollbwysig bod peilotiaid droniau yn deall y rheolau a'r rheoliadau ynghylch hedfan yn y Deyrnas Unedig, a'r risgiau y maent yn eu hachosi iddynt eu hunain ac eraill pan fyddant yn hedfan y drôn.

 Beth yw'r rheolau?

 Y CAA sy'n llywodraethu'r defnydd o ddroniau yn y Deyrnas Unedig ac mae'n cwmpasu pob unigolyn sy'n hedfan droniau, fel gweithgarwch hamdden, i beilotiaid proffesiynol, yn ogystal â dylunwyr droniau sydd wedi'u lleoli yn y DU a'r gwneuthurwyr eu hunain.

Os ydych yn berchen ar ddrôn sy'n pwyso rhwng sero a 150kg pan fydd yn hedfan, rydych yn ddarostyngedig i reoliadau'r CAA.

Mae'r CAA yn rheoleiddio droniau drwy'r Gorchymyn Llywio yn yr Awyr. Rhaid i unrhyw un sy'n bwriadu hedfan drôn, boed yn fasnachol neu i gael hwyl, ddeall y Gorchymyn Llywio yn yr Awyr.

Mae yna amrywiaeth enfawr o erthyglau wedi'u cynnwys yn y gorchymyn sy'n amlinellu'r hyn y gallwch ei wneud a'r hyn na allwch ei wneud gyda drôn, yn enwedig erthyglau 94 a 95.

Yr hyn a nodir yn yr erthyglau hyn yw, os ydych yn hedfan drôn gyda chamera arno, rhaid i chi fod yn ofalus o ba mor agos rydych yn mynd at bobl, torfeydd, ceir, ffyrdd, trefi, pentrefi, dinasoedd a mwy.

 Pwyntiau allweddol:

 • Uchafswm yr uchder y gallwch hedfan yw 400 troedfedd

 • Uchafswm y pellter rhwng y drôn a'r gweithredwr yw 500 metr

 • Rhaid i chi hedfan eich awyren yn llinell eich golwg bob amser

 • Ni allwch hedfan gyda'r nos heb ganiatâd arbennig gan y CAA

 • Rhaid i chi gael caniatâd perchennog y tir rydych yn hedfan ac yn glanio arno

 • Pan fyddwch yn hedfan, rhaid eich bod o leiaf 30 metr i ffwrdd oddi wrth bobl, cerbydau, adeiladau neu adeiladwaith arall.

 • Ni ddylech hedfan eich drôn o fewn 50 metr i unrhyw adeiladwaith, cerbyd neu berson nad yw'n rhan o'ch prosiect ac wedi cael brîff llawn o'r hyn rydych yn ei wneud

 • Ni ddylech hedfan dros nac o fewn 150 metr i ardal brysur, megis pentref, tref neu ddinas

 • Ni ddylech hedfan yn uniongyrchol dros ardaloedd prysur, pobl na ffyrdd

 • Ni ddylech hedfan o fewn 150 metr i dorf o 1,000 o bobl neu fwy

Rhaid i unrhyw un sydd am hedfan drôn yn fasnachol gael caniatâd penodol gan y CAA, ac yna, caiff rhai o gyfyngiadau erthyglau 94 a 95 eu haddasu ychydig.

Yn ychwanegol at hyn, mae angen i chi hefyd feddwl am yr hyn rydych yn ei ffilmio. A ydych yn tarfu ar breifatrwydd rhywun? A ydych yn torri cyfreithiau hawlfraint drwy, er enghraifft, hedfan dros Stadiwm iPro ac yn ffilmio gêm pêl-droed heb ganiatâd?

Yn gyffredinol, ni wnaeth pam rydych yn defnyddio eich drôn, mae'n rhaid i chi ddilyn y rheolau er mwyn cadw pobl yn ddiogel.

Ni ddylech wneud unrhyw beth a all beryglu diogelwch awyren - megis hedfan yn rhy agos at Faes Awyr Caerdydd - ac ni ddylech hedfan mewn modd a all beryglu diogelwch unrhyw berson neu eiddo.

Rhaid ystyried pob un o'r rhain cyn i chi ddechrau hedfan.

 Beth am yswiriant?

Dylech ystyried prynu yswiriant ar gyfer eich drôn. Mae'r CAA yn argymell mai'r yswiriant lleiaf y dylai gweithredwyr droniau ei gael yw yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Pe byddech yn taro adeilad rhestredig ac yn achosi difrod, neu'n hedfan i mewn i ffenestr wydr lliw, neu'n achosi damwain ar y ffordd, chi fydd yn hollol atebol am dalu iawndal os nad oedd gennych yswiriant.

Yn gyffredinol, ni wnaeth pam rydych yn defnyddio eich drôn, mae'n rhaid i chi ddilyn y rheolau er mwyn cadw pobl yn ddiogel.

Ni ddylech wneud unrhyw beth a all beryglu diogelwch awyren - megis hedfan yn rhy agos at Faes Awyr Dwyrain Canolbarth Lloegr - ac ni ddylech hedfan mewn modd a all beryglu diogelwch unrhyw berson neu eiddo.

Gallai methu â dilyn y rheolau hyn arwain at ddamwain, a golygu bod yn rhaid i chi dalu llawer o iawndal, neu, gall hyn yn oed arwain at achos troseddol yn eich erbyn.

I gael canllaw cyflym ar yr ystyriaethau a'r rheolau y dylech eu hystyried, gwyliwch fideo y CAA isod neu ewch i ymweld â'r wefan i gael rhagor o wybodaeth.