Cwestiynau Cyffredin

 

Dyma restr o gwestiynau cyffredin am ddroniau a'r gyfraith, a ddarperir gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA):

Mae dronau yn gerbydau awyr sydd heb griwiau. Yn aml mae gan dronau gamerâu ynghlwm, a all ffilmio darnau diffiniad uchel. Yn ddiweddar, maent wedi dod yn boblogaidd iawn ac ar gael i'w prynu ar y stryd fawr. Er mwyn hedfan dronau’n fasnachol, mae’n rhaid i beilotiaid gael eu cymeradwyo gan Awdurdod Hedfan Sifil (CAA), ond nid oes angen i hobiwyr sy'n hedfan am hwyl gael eu cymeradwyo. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod pob person sy’n hedfan dronau’n deall y rheolau a'r rheoliadau sy'n ymwneud â hedfan yn y Deyrnas Unedig, a'r risgiau y maent yn eu hwynebu eu hunain ac eraill pryd bynnag y byddant yn defnyddio drones. Os ydych yn berson sy’n hedfan dronau, rydych yn gyfrifol am bob hediad, rydych yn gyfrifol am osgoi gwrthdrawiadau, a phe bai damwain yn digwydd o ganlyniad i'ch drôn, byddwch yn atebol am unrhyw iawndal neu achos troseddol.

Yn gyffredinol, dylech hedfan dronau lle nad ydynt ymyrryd â thraffig awyr arall, lle nad oes fawr o siawns o niweidio pobl nac niweidio eiddo, a lle mae'r deddfau neu'r rheoliadau yn caniatáu i'r math hwnnw o weithgarwch gael ei wneud. Mae'r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) yn rheoli'r defnydd o dronau yn y Deyrnas Unedig sy’n cynnwys pawb o hobiwyr i beilotiaid proffesiynol. Os oes gennych dron sy'n pwyso unrhyw beth o 0 i 150 cilogram wrth ddechrau hedfan, rydych chi'n dod o dan reoliadau'r CAA. Ewch i www.caa.co.uk neu www.dronesafe.uk am ragor o wybodaeth.

Mae'r ateb i'r cwestiwn hwnnw yn dibynnu ar am beth fydd y dron yn cael ei ddefnyddio, a phwy fydd yn ei ddefnyddio. Ar wahân i’r fath o dron yr hoffech ei gael, os nad ydych erioed wedi hedfan dron o’r blaen, byddai’n syniad da i ddechrau gydag un sylfaenol.

Er y gall rhai dronau fod yn fach ac yn ysgafn, yn ffitio i mewn i’ch llaw, maent yn gallu bod yn eithaf mawr hefyd. Yn gyffredinol, mae dronau sy’n fwy ac yn ddrutach yn llawer mwy galluog na’r dronau sy’n llai ac yn rhatach.

Er y gall hedfan dronau fod yn hwyl, hyd yn oed y dronau lleiaf yn gallu anafu rhywun os nad ydynt yn cael eu hedfan yn iawn. Wrth brynu'r dron cywir, dylech ystyried tri pheth: y person sy'n hedfan y dron, y rhesymau dros hedfan y dron, a'r dron ei hun. Ewch i www.caa.co.uk neu www.dronesafe.uk am ragor o wybodaeth.

Oes angen hyfforddiant arbennig arnaf cyn y gallaf hedfan dronau?

Nid oes gan yr Awdurdod Hedfan Sifil unrhyw ofynion hyfforddi ar gyfer pobl sy’n hedfan dronau. Os ydych yn hedfan yn fasnachol, mae’n rhaid i chi gael eich cymeradwyo gan Awdurdod Hedfan Sifil (CAA), ond nid oes angen i hobiwyr sy'n hedfan dronau am hwyl cael eu cymeradwyo. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod pob person sy’n hedfan dronau’n deall y rheolau a'r rheoliadau sy'n ymwneud â hedfan yn y Deyrnas Unedig, a'r risgiau y maent yn eu hwynebu eu hunain ac eraill pryd bynnag y byddant yn defnyddio dronau. Mae'r rheolau'n dibynnu ar faint y dron sy’n cael ei ddefnyddio ond dilynwch y camau syml hyn i sicrhau eich bod yn hedfan eich dron yn ôl Cod Dron;

  • Gwnewch yn si?r eich bod yn gallu gweld eich dron bob amser ac nad yw'n hedfan yn uwch na 400 troedfedd er mwyn osgoi gwrthdaro posibl gydag awyrennau
  • Cadwch draw oddi wrth bobl ac eiddo
  • Cadwch eich dron o draffig awyr bob amser gan gynnwys awyrennau, hofrenyddion a meysydd awyr - os yw'ch dron yn peryglu diogelwch awyren, mae'n drosedd ac fe allech fynd i'r carchar am hyd at bum mlynedd
  • Wrth hedfan dronau, sicrhewch eich bod wedi gwneud eich hun yn gyfarwydd â chyfarwyddiadau'r gwneuthur
  • Defnyddiwch eich synnwyr cyffredin a hedfan yn ddiogel; Gallech gael eich erlyn os nad ydych yn hedfan yn ddiogel. Fel perchennog dron, rydych yn gyfrifol am bob hediad, rydych yn gyfrifol am osgoi gwrthdrawiadau, a phe bai damwain yn digwydd o ganlyniad i'ch dron, byddwch yn atebol am unrhyw iawndal neu achos troseddol

Beth os oes gan ddronau gamerâu?

Ni ddylai hedfan dronau sydd â chamerâu o fewn 50 metr o bobl, cerbydau, adeiladau na strwythurau. Nid oes modd i ddronau gyda chamerâu fod o fewn 150 metr o ardaloedd â llawer o bobl fel cyngherddau a digwyddiadau chwaraeon. Mae'r Awdurdod Hedfan Sifil yn gosod y rheolau a'r canllawiau ar gyfer hedfan dronau ac maent yn glir. Er mwyn darganfod mwy am hyn, ewch i www.caa.co.uk neu www.dronesafe.uk <http://www.dronesafe.uk>.

Pan fyddwch yn hedfan dronau yn y DU mae'n gyfrifoldeb arnoch fod yn ymwybodol o'r rheolau sydd cael eu creu er mwyn cadw pawb yn ddiogel. Os ydych yn credu bod unrhyw un yn torri'r gyfraith wrth hedfan dronau, rhowch wybod yn uniongyrchol i'r heddlu ar 101 neu 999 mewn argyfwng. Ewch i wefan yr Awdurdod Hedfan Sifil (www.CAA.co.uk neu www.Dronesafe.uk) am fwy o wybodaeth.