Rhoi Gwybod am Ddrôn

Fel rheol, oni bai bod gan beilot y drôn ganiatâd gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA), ni ddylai hedfan y drôn o fewn 150m i "unrhyw ardal brysur" (e.e. tref neu ddinas) neu mewn digwyddiad agored cyhoeddus sydd â mwy na 1000 o bobl yn bresennol.

Y diffiniad o ardal brysur yw: ystyr "Ardal brysur" mewn perthynas â dinas, tref neu anheddiad yw ardal a gaiff ei defnyddio'n helaeth at ddibenion preswyl, diwydiannol, masnachol neu hamddenol. Pan fydd gan y peilot ganiatâd gan y CAA, mae hedfan o'r fath fel arfer yn gyfyngedig i bellter hedfan o ddim yn agosach na 50m oddi wrth bobl, cerbydau ac adeiladau nad ydynt "o dan reolaeth" y peilot. Ni chaniateir hedfan yn uniongyrchol dros rywbeth ar unrhyw uchder fel arfer.

Mae'r cyfyngiadau hyn yn golygu bod defnyddio drôn mewn mannau cyhoeddus yn gyfyngedig ac fel arfer, nid yw'n addas nac yn gyfreithlon oni bai bod gan y sawl sy'n hedfan y drôn ganiatâd priodol gan y CAA.

Mae ein strategaeth orfodi wedi newid yn ddiweddar er mwyn adlewyrchu cydbwysedd rhwng y CAA a Heddluoedd lleol, yn well. Fel arfer, mae gan yr Heddlu fwy o adnoddau, amseroedd ymateb a phwerau ymchwilio na'r CAA. Er mwyn cefnogi hyn, mae'r CAA bellach wedi cytuno â'r Heddlu y bydd yn cymryd yr awenau o ran delio ag achosion o gamddefnyddio droniau, yn enwedig mewn mannau cyhoeddus, a all fod yn groes i ddeddfwriaeth diogelwch hedfan neu ddeddfwriaeth droseddol berthnasol.

Rydym yn argymell y dylid rhoi gwybod am achosion o'r fath i'r Heddlu yn uniongyrchol ar 101 neu 999 mewn argyfwng.

Yn ogystal â rhoi gwybod am fathau penodol o ehediadau drôn, h.y. y rheini a all fod yn peryglu awyren neu sy'n hedfan yng nghyffiniau meysydd awyr, i'r Heddlu, dylid hefyd roi gwybod yn benodol i'r CCA gan ddefnyddio ffurflen FCS 1520.

Mae cylch gwaith y CAA yn gyfyngedig i ddiogelwch ac nid yw'n cynnwys pryderon am gyfrinachedd na hawliau darlledu.