Priodas dan Orfod

 • Priodas dan orfod yw priodas lle nad yw un neu'r ddau briod yn cydsynio i'r briodas a/neu cânt eu gorfodi neu eu rhoi o dan bwysau i briodi. Gall llawer fod o dan bwysau gan aelodau o'u teulu neu'r gymuned
 • Ym mis Mehefin 2014, daeth yn drosedd i orfodi rhywun i briodi. Mae hyn yn cynnwys mynd â rhywun dramor i briodi

Gorchmynion Amddiffyn rhag Priodas dan Orfo

Os ydych yn poeni am bobl rydych yn eu hadnabod sy'n cael eu gorfodi i briodi, neu rydych yn poeni eich bod chi am gael eich gorfodi i briodi, neu os ydych eisoes mewn priodas dan orfod; gallwch wneud cais am Orchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod. Caiff y Gorchmynion hyn eu caniatáu gan Lys Sirol neu Uchel Lys dynodedig.

Os credwch eich bod am fynd dramor i gael eich gorfodi i briodi dylech ystyried peidio â mynd ar y daith os gallwch, ac os na fyddwch yn gallu dylech gysylltu â'r Heddlu. Byddwn yn eich cynorthwyo gyda mesurau diogelu, a bydd cais am Orchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod yn eich tynnu allan o sefyllfa beryglus uniongyrchol ac yn eich amddiffyn yn y dyfodol.

Os na allwch neu os nad yw'n ddiogel i chi gysylltu â'r Heddlu, dylech gysylltu â ffrind y gallwch ymddiried ynddo/ynddi a gofyn iddyn nhw gysylltu â'r Heddlu ar eich rhan; gan roi'r manylion canlynol iddynt:

 • Y maes awyr rydych yn hedfan oddi yno ac iddo
 • Manylion y daith
 • Gyda phwy rydych yn teithio
 • Y cyfeiriad lle rydych yn ymweld ag ef
 • Perthynas y person byddwch yn ymweld ag ef
 • Ceisiwch gadw ffôn symudol yn gyfrinachol sy'n gweithio'n rhyngwladol a cheisiwch gadw arian i chi eich hun i'w ddefnyddio mewn argyfwng
 • Os oes gennych genedligrwydd deuol, teithiwch ar y pasport Prydeinig
 • Manylion ffrindiau a theulu yn y wlad a fydd yn gwybod yn union ble rydych chi'n mynd, am ba mor hir, ac am ba reswm.
 • Unwaith y byddwch wedi cyrraedd y wlad dramor, ceisiwch fod yn ymwybodol o ble rydych yn mynd, a pwy rydych yn ymweld ag ati
 • Ceisiwch gadw gafael ar eich dogfennau personol, pasport, tocyn ac ati.

Mae'r rhain yn rai pethau i chi eu hystyried pan fyddwch chi yn, neu'n ofni eich bod am fynd dramor a chael eich gorfodi i briodi. Gall Gorchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod eich helpu i ddychwelyd dioddefwr sydd wedi gorfod mynd dramor yn erbyn ei ewyllys yn ôl i'r DU. Am help a gwybodaeth bellach, ewch i'r gwefannau mewn tudalennau perthnasol.