Troseddau Tân

 Pwy ydym ni?

Mae tîm Troseddau Tân yn rhan o Dîm Diogelwch Cymunedol y Gwasanaeth Tân, ym Mhencadlys y Gwasanaeth yn Llantrisant. Mae'r tîm yn cwmpasu ardal gyfan Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru, mor bell i'r gorllewin ag Awdurdod Unedol Castell-nedd Port Talbot.

Beth rydym ni'n ei wneud?

Ein busnes yw gweithio i leihau achosion o gynnau tannau yn fwriadol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cysylltiedig ledled cymunedau De Cymru.

Sut rydym yn cyflawni hyn?

Gan weithio'n agos gyda Gorsafoedd Tân a'n partneriaid yn cynnwys: yr Heddlu, Awdurdodau Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Addysg, Awdurdodau Iechyd a chymunedau, rydym yn defnyddio nifer o strategaethau allweddol i fynd i'r afael â chynnau tannau a'i achosion i wella diogelwch a hyder y cyhoedd. Mae ein strategaethau yn cynnwys...

  • Patrolau rhagweithiol ac ymchwiliadau (yn cynnwys ymosodiadau ar griwiau tân a galwadau ffug), asesiadau o fod yn agored i dannau bwriadol, cyngor ac ymgysylltu â'r cyhoedd, diwrnodau gweithredu partneriaeth a rhoi sicrwydd
  • Bydd Swyddog Troseddau Tân ar gael 24/7 am wasanaethau diogelu arbenigol mewn perthynas â throseddau tannau wedi'u targedu neu fygythiad o gynnau tân, lle mae trais domestig neu droseddau casineb wedi digwydd neu'n cael eu bygwth. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys archwiliad diogelwch tân llawn, cyngor ar osod sgrin llythyrau diogelu rhag tân a larymau tân.Noder: Ar gyfer y gwasanaeth hwn bydd angen atgyfeiriad drwy asiantaeth briodol fel yr Heddlu, Cymorth i Ddioddefwyr neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, cysylltwch â ni isod os bydd angen unrhyw gyngor arnoch am y gwasanaeth hwn
  • Gallwn hefyd gynnig cyngor a chysylltiadau â swyddogaethau Diogelwch Cymunedol megis y Cynllun Ymyrraeth Cynnau Tannau. Mae'r prosiect yn cynnig gwasanaethau i blant, pobl ifanc, eu teuluoedd ac unrhyw asiantaeth a allai fod yn rhan os oes pryder bod plentyn yn chwarae gyda thân. Mae gan y cynllun dair lefel o ymyrraeth wedi'i theilwra yn ôl yr angen

Am ragor o wybodaeth gellir cysylltu â'r Gwasanaeth Tân ar:

E-bost:[email protected]

Ffôn: 01443 23200

Ffonau Testun:01433 232060

Os oes gennych unrhyw broblemau yn ymwneud â Cham-drin Domestig neu Drosedd Casineb cysylltwch ag aelod o Uned Troseddau Tân ar:

E-bost:[email protected]

Ffôn: 0800 731 72 87