Trwyddedu Arfau Tanio

Mae'r tudalennau canlynol yn cynnig cyngor ac arweiniad ar gyfer rhoi ac adnewyddu Tystysgrifau Arfau Tanio, Drylliau a Ffrwydron, Gwerthwyr Arfau Tanio Cofrestredig a Chlybiau Saethu Targed a Gymeradwywyd gan y Swyddfa Gartref ledled Gwent.

Mae'r Adran Trwyddedu Arfau Tanio yn gyfrifol am roi'r tystysgrifau canlynol i drigolion Gwent:

  • Tystysgrifau Arfau Tanio
  • Tystysgrifau Drylliau
  • Tystysgrifau Ffrwydron
  • Tystysgrifau Ewropeaidd
  • Trwyddedau ymwelwyr
  • Tystysgrifau Cwmnïau Gwerthu Arfau Tanio Cofrestredig
  • Tystysgrifau dros dro ar gyfer drylliau ac arfau tanio

Gellir lawrlwytho ffurflenni cais o Ffurflenni Ar-lein.

Mae Heddlu Gwent yn cynnal diwrnodau agored rheolaidd ar gyfer deiliaid tystysgrifau presennol a darpar ddeiliaid tystysgrifau mewn lleoliadau gwahanol ledled Gwent. Mae Swyddogion Ymholiadau Arfau Tân a Staff Cymorth Gweinyddol yn bresennol er mwyn cynorthwyo ag unrhyw ymholiadau. Caiff y rhain eu hysbysebu ar dudalennau Twitter a Facebook Heddlu Gwent.

Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar gael drwy’r dolenni canlynol:

Mae’r Adran Trwyddedu Arfau Tanio wedi’i lleoli ym Mhencadlys yr Heddlu, Croesyceiliog.

1 Uwch Swyddog Ymholiadau Arfau Tanio

4 Swyddog Ymholiadau Arfau Tanio (1 cyswllt ffrwydron)

6 Gweinyddydd Arfau Tanio

Derbynnir sieciau a dylid eu gwneud yn daladwy i ‘Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent’

Gellir talu gyda cherdyn trwy gysylltu â'r swyddfa ar:
01495 745 445
01495 768 458
01633 642 004
01633 642 172
01495 745 446
01495 745 462

Ffôn: Dydd Llun i ddydd Iau 08:00 - 17:00

Dydd Gwener 8:00 – 16:00

E-bost: [email protected]

 

Rhoi Tystysgrif Arfau Tanio£88.00
Adnewyddu Tystysgrif Arfau Tanio£62.00
Amnewid Tystysgrif Arfau Tanio£4.00
Rhoi Tystysgrif Dryll£79.50
Adnewyddu Tystysgrif Dryll£49.00
Amnewid Tystysgrif Dryll£4.00
Rhoi Tystysgrif Gyd-derfynol Dryll£90.00
Adnewyddu Tystysgrif Gyd-derfynol Dryll£65.00
Rhoi Tystysgrif Arfau Tanio Ymwelwyr (Cais Unigol)£20.00
Rhoi Tystysgrif Arfau Tanio Ymwelwyr (Gr?p o 6 neu ragor)£100.00
Cymeradwyaeth Clwb y Swyddfa Gartref£84.00
Rhoi Tystysgrif Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig£200.00
Adnewyddu Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig£200.00
Lle busnes ychwanegol Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig£12.00
Ffeiriau ac Arddangosfeydd Gwerthwyr Arfau Tanio Cofrestredig£13.00
Adnewyddu a Rhoi Trwydded Amgueddfa Arfau Tanio£200.00

Rhaid i chi beidio â dal gwybodaeth yn ôl am unrhyw euogfarn

Mae hyn yn cynnwys troseddau moduro (gan gynnwys troseddau gyrru'n rhy gyflym), gorchmynion rhwymo, rhybuddion ysgrifenedig ac euogfarnau ym Mhrydain Fawr a thu allan, ac (yn rhinwedd Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddau 1974 (Eithriadau) 1975) euogfarnau wedi disbyddu dan Ddeddf 1974.

Mae rhyddhad amodol a rhyddhad diamod yn cyfrif fel euogfarnau i'r diben hwn.

Nid oes angen datgan manylion troseddau parcio a hysbysiadau cosb benodedig.

Mae Adran 21 Deddf Arfau Tanio 1968 yn gosod cyfyngiadau ar feddiant arfau tanio a bwledi a chetris gan bobl sydd wedi eu cael yn euog o drosedd yn flaenorol.

Mae unigolyn sy'n derbyn dedfryd o garchar am dri mis neu fwy wedi ei wahardd rhag bod yn berchen ar arf tanio, gwn saethu, arf tanio hynafol, arf aer neu fwledi a chetris am bum mlynedd o ddyddiad ei ryddhau o'r carchar.

Yn achos dedfryd ohiriedig mae'r gwahardd yn berthnasol o'r ail ddiwrnod ar ôl dedfrydu.

Os yw'r ddedfryd am dair blynedd neu fwy mae'r gwahardd yn berthnasol am oes oni bai ei fod yn cael ei godi gan Lys y Goron (neu Siryf).

Bydd nodyn i'ch atgoffa i adnewyddu eich trwydded arf tanio neu wn saethu'n cael ei anfon atoch yn y post. Sicrhewch fod manylion eich cyfeiriad yn gyfredol trwy'r amser yn unol ag amodau eich trwydded.

Bydd pecyn adnewyddu yn cael ei anfon at eich cyfeiriad cofrestredig 12 wythnos cyn y dyddiad dod i ben.

Bydd nodyn atgoffa'n cael ei anfon wyth wythnos cyn y dyddiad dod i ben.

Fel deiliad tystysgrif, chi sy'n gyfrifol am gyflwyno eich adnewyddiad yn brydlon. Gall methu ag adnewyddu eich trwydded ar amser olygu eich bod yn meddu ar arf yn anghyfreithlon.

Rhaid darparu ffotograff cyfredol bob tro rydych yn adnewyddu eich trwydded - Ni fydd yr un a gyflwynwyd yn flaenorol yn dderbyniol a gall achosi oedi wrth brosesu eich cais.

Deiliaid Trwydded Gwn Saethu ac Arf Tanio

Bydd pob cais, boed am ganiatâd neu adnewyddiad, yn gofyn am ymateb gan eich meddyg teulu. Bydd llythyr yn cael ei anfon at eich meddyg teulu ar ôl i'ch cais gael ei dderbyn. Chi sy'n gyfrifol am gysylltu â'ch meddyg teulu yngl?n â’r adroddiad ac am ysgwyddo unrhyw gost amdano.

Gwerthwyr Arfau Tanio Cofrestredig

Os ydych am wneud cais i fod yn werthwr arfau tanio cofrestredig, mae dyletswydd arnoch i gael adroddiad gan eich meddyg teulu ar eich cost eich hun. Os ydych yn ddeiliad trwydded gwn saethu neu arfau tanio ar hyn o bryd, oni bai bod eich iechyd wedi newid yn andwyol bydd adroddiad meddyg teulu o'ch cais mwyaf diweddar yn ddigonol.