Cwestiynau Cyffredin

Ar yr amod nad oes unrhyw broblemau o ran eich cais, e.e. pryderon meddygol, collfarnau blaenorol ac ati, yna rydym yn ceisio prosesu pob cais o fewn 8 wythnos i’w dderbyn.

Cyfeiriwch at y ddolen ganlynol:Ffioedd Trwyddedu

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent’

Bydd y ddwy dystysgrif yn para am 5 mlynedd.

Na allant, oni bai eu bod yn dal tystysgrif neu drwydded yn eu rhinwedd eu hunain ar gyfer yr arf tanio neu’r dryll.

Bydd dedfryd o fwy na thri mis yn y carchar yn gwahardd unigolyn am bum mlynedd ar ôl ei ryddhau. Bydd dedfryd o fwy na thair blynedd yn y carchar yn gwahardd unigolyn am oes.

Reifflau aer dros 12 troedfedd/pwys o egni blaen.

Yr Adran Trwyddedu Arfau Tanio, Heddlu Gwent, Pencadlys yr Heddlu, Croesyceiliog, Cwmbrân, Gwent, NP44 2XJ

Oes, gan gynnwys collfarnau am droseddau traffig ac unrhyw droseddau a gyflawnwyd dramor. I gael rhagor o wybodaeth gweler: Datgelu Collfarnau.

Caiff llythyrau atgoffa i adnewyddu tystysgrifau eu hanfon 8 wythnos cyn y daw tystysgrif i ben. Deiliad y dystysgrif sy’n gyfrifol o hyd am sicrhau y caiff y ffurflen gais ei chyflwyno i’r Adran Trwyddedu Arfau Tanio mewn da bryd i atal y dystysgrif rhag dod i ben.

Mae amodau ar eich tystysgrif yn nodi bod yn rhaid i chi roi gwybod am newid eich cyfeiriad yn barhaol heb oedi gormodol. Mae’n rhaid i chi anfon eich tystysgrif i’r Adran Trwyddedu Arfau Tanio ynghyd â llythyr eglurhaol sy’n nodi manylion eich cyfeiriad/lleoliad diogelwch newydd.Efallai y bydd Ffurflen Newid Cyfeiriad yn Barhaol o gymorth yn y broses hon.

Nid oes diffiniad o’r gair ‘hynafol’ yn unrhyw le yn y Rheoliadau Arfau Tanio. Er mwyn deall beth a ystyrir yn hynafol efallai y bydd yn ddefnyddiol gwybod mai arfau tanio ‘modern’ yw’r rhai a weithgynhyrchwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd neu ers hynny.

Gall rhai hen arfau tanio saethu cetrisen tanio o’r canol fodern ac felly nid ydynt wedi’u dosbarthu’n rhai hynafol. Caiff pob arf tanio ei farnu’n unigol, ond gellir defnyddio’r canlynol fel canllaw:

Hynafol:

 • Pob arf tanio blaenlwytho, ac eithrio atgynyrchiadau o wneuthuriad modern.
 • Arfau tanio bôn-lwytho sy’n gallu saethu cetrisen tanio o’r ymyl sy’n fwy na chalibr .23” (neu galibr metrig cyfatebol), ond nid 9mm
 • Arfau tanio bôn-lwytho sy’n defnyddio systemau tanio heblaw tanio o’r ymyl neu danio o’r canol, e.e. pin tanio a nodwydd-danio
 • Arfau tanio bôn-lwytho nad ydynt yn gallu saethu cetrisen o’r canol

Ddim yn Hynafol:

 • Arfau tanio bôn-lwytho sy’n gallu saethu cetris tanio o’r canol, cetris tanio o’r ymyl nad ydynt yn fwy na chalibr .23” (neu galibr metrig cyfatebol) a chetris 9mm
 • Pob arf tanio o wneuthuriad ‘modern’ - hyd yn oed os mai atgynyrchiadau ydynt neu ynnau carreg fflint hen iawn, ac ati.
 • Pob math o fwledi a chetris

Os penderfynir bod yr arf tanio yn un hynafol, nid yw’n ddarostyngedig i ddarpariaethau’r Deddfau Arfau Tanio mwyach, ar yr amod y caiff ei gadw fel cywreinbeth neu addurn.

Ni ellir dosbarthu unrhyw fwledi na chetris, yn rhai hynafol a gall meddu ar fwledi neu getris addas, i’w defnyddio gydag arf tanio sydd fel arall yn hynafol, fod yn arwydd na feddir ar yr arf tanio fel addurn yn unig.

Os ydych yn dal tystysgrif dryll neu dystysgrif arf tanio a’ch bod am fynd â’ch arfau dramor o fewn yr AEE, bydd angen Trwydded Arfau Tanio Ewropeaidd arnoch. Rhoddir y drwydded hon am ddim, ar ôl gwneud cais ysgrifenedig i’ch Adran Trwyddedu Arfau Tanio. Bydd angen i chi nodi pa arfau y byddwch yn mynd â nhw, yn ogystal â’r gwledydd lle bydd eu hangen. Ni all Trwydded Arfau Tanio Ewropeaidd nodi dyddiad dod i ben sy’n ddiweddarach na’r dyddiad dod i ben ar y dystysgrif arf tanio neu’r dystysgrif dryll y delir yr arfau yn unol â nhw. Efallai y bydd angen i chi anfon ffotograff cyfredol ohonoch atom pan fyddwch yn gofyn am Drwydded Arfau Tanio Ewropeaidd, yn dibynnu ar b’un a oes unrhyw ffotograffau sbâr ar gael yn eich ffeil.

Cyn mynd â’ch arfau dramor, ceisiwch gyngor gan lysgenhadaeth neu swyddfa cwnsel y wlad honno. Hyd yn oed gyda’r Drwydded Arfau Tanio Ewropeaidd, efallai y bydd angen dogfennau eraill yn ychwanegol ati. Mae’n rhaid i bob arf gael ei ddatgan i’r tollau ac i’r cwmni teithio sy’n eich cludo, boed hynny ar dir, môr neu awyr.

Dylai deiliaid tystysgrifau arf tanio a thystysgrifau dryll ym Mhrydain, sydd am fynd â’u harfau tanio i Ogledd Iwerddon, fod yn ymwybodol bod angen tystysgrif gymeradwyo ddilys gan Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Iwerddon hefyd. Bydd angen i bob arf gael ei drwyddedu yng Ngogledd Iwerddon hefyd, a bydd angen i Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Iwerddon roi’r un gymeradwyaeth. Mae cyngor ar y gymeradwyaeth hon ar gael ar wefan Heddlu Gogledd Iwerddon.

O dan Adran 17 o Ddeddf 1988, gall ymwelwyr â Phrydain Fawr, os rhoddir Trwydded Ymwelydd iddynt, fod ag arfau tanio, drylliau neu fwledi a chetris yn eu meddiant heb ddal tystysgrif.

Gall deiliaid Trwydded Arf Tanio i Ymwelwyr fod ag unrhyw arf tanio yn eu meddiant (ond ni allant brynu arf tanio) a gallant brynu, caffael neu feddu ar unrhyw fwledi a chetris y mae adran 1 o Ddeddf 1968 yn gymwys iddynt.

Gall deiliaid trwydded dryll i ymwelwyr feddu ar ddrylliau, eu prynu neu eu caffael ac maent wedi’u heithrio rhag y gofyniad i gyflwyno Tystysgrif Dryll wrth brynu cetris.

Mae’r ddau fath o drwydded yn ddilys am hyd at 12 mis ac mae’n rhaid iddynt ddangos manylion llawn yr arfau a gwmpesir ac, yn achos Trwydded Arf Tanio, fanylion am faint o fwledi neu getris sydd i’w prynu/caffael a’u dal. Fel arfer, bydd amodau tiriogaethol ac amodau tebyg eraill a fyddai’n ymddangos ar Dystysgrif Arf Tanio arferol, yn cael eu gosod ar Drwydded i Ymwelydd. Nid oes angen trwyddedau ar wahân ar gyfer ardaloedd Heddluoedd gwahanol gan fod trwydded i ymwelydd yn gymwys ledled Prydain Fawr.

Mae’n rhaid i geisiadau am drwyddedau i ymwelwyr ar gyfer arfau tanio a drylliau gael eu gwneud ar Ffurflen Gais am Drwydded Arf Tanio/Dryll i Ymwelwyr (Ffurflen 107).

Mae’n rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno ar ran yr ymwelydd i Brif Swyddog yr Heddlu gan berson sy’n preswylio yn ardal yr Heddlu hwnnw. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd noddwr preifat yn ddeiliad tystysgrif, ond nid yw hyn yn ofyniad.

Gall y noddwr fod yn unigolyn preifat, neu gall wneud cais yn enw clwb, syndicet saethu, ystâd wledig neu sefydliad saethu.

Gellir gwneud ceisiadau gr?p i bartïon o rhwng chwech ac ugain o bobl, ar yr amod bod pob un ohonynt yn saethu yn yr un lleoliad ac ar yr un pryd, neu maent yn cymryd rhan yn yr un digwyddiad neu gystadleuaeth. O dan amgylchiadau o’r fath mae ffi ostyngol ar gael. Cliciwch yma i weld Ffioedd Trwyddedu.

Dylid cyflwyno ceisiadau ymhell cyn y dyddiad gofynnol, er mwyn rhoi cyfle i gynnal ymholiadau priodol. Mae’n rhaid i’r wybodaeth sydd ei hangen gael ei darparu gan y noddwr, y bydd pob ymholiad yn cael ei gyfeirio ato.

Meini prawf ar gyfer rhoi trwydded:

Er mwyn rhoi trwydded, mae’n rhaid i Brif Swyddog yr Heddlu fod yn fodlon bod yr ymgeisydd yn ymweld neu’n bwriadu ymweld â Phrydain Fawr a naill ai:

 • Yn achos Trwydded Arf Tanio i Ymwelydd, bod ganddo reswm da dros feddu ar bob arf tanio a’r bwledi neu’r cetris y mae’r drwydded yn ymwneud â nhw neu, yn achos bwledi a chetris, dros eu prynu neu eu caffael pan fydd ymwelydd ym Mhrydain Fawr
 • Yn achos Trwydded Dryll i Ymwelydd, bod gan yr ymgeisydd reswm da dros feddu ar bob dryll y mae’r drwydded yn ymwneud ag ef neu, dros ei brynu neu ei gaffael pan fydd yn ymweld â Phrydain Fawr

Ni fydd Prif Swyddog yr Heddlu yn rhoi trwydded i unrhyw un os oes ganddo neu ganddi reswm dros gredu:

 • Y byddai arfau neu fwledi a chetris yn ei feddiant yn berygl i ddiogelwch y cyhoedd neu i’r heddwch
 • Ei fod wedi’i wahardd rhag meddu ar arfau neu fwledi a chetris o’r fath

Pan roddir trwydded, caiff ei hanfon at y noddwr a ddylai ei hanfon at yr ymwelydd yn ei wlad ei hun, i’w chyflwyno i’r tollau pan fydd yn cyrraedd Prydain Fawr. Caiff trwydded ymwelydd ei derbyn yn lle trwydded fewnforio gan yr Adran Masnach a Diwydiant. Gall methu â chyflwyno’r drwydded ar adeg mewnforio arwain at sefyllfa lle y caiff yr arfau tanio/drylliau eu cadw neu eu hatafaelu.

Mae’n rhaid i aelodau o wledydd yr UE feddu ar Drwydded Arfau Tanio Ewropeaidd a bydd yn rhaid ei hanfon at yr Adran Trwyddedu Arfau Tanio ynghyd â’r cais a gyflwynir gan y Noddwr, a chaiff ei dychwelyd gyda’r drwydded.

Gallwch, ond dim ond o dan amgylchiadau penodol. Mae sawl clwb drylliau cymeradwy a rhai gwerthwyr arfau tanio cofrestredig yn cynnal diwrnodau agored arbennig lle gall pobl heb dystysgrif danio drylliau'r clwb i weld a fydd diddordeb ganddynt yn y sbort. Mae rhaid i'r clwb neu'r gwerthwr feddu ar hawleb Adran 11(6), a gaiff ei rhoi gan yr Heddlu sy'n caniatáu gwneud hyn am nifer gyfyngedig o ddyddiau dros y flwyddyn.

Bydd clybiau blaenlwytho a reiffl cymeradwy yn eich galluogi i saethu gynnau'r clwb ar yr amod eich bod yn aelod o'r clwb. Fel arfer mae yna ddarpariaethau o fewn rheolau'r clwb sy'n galluogi pobl nad ydynt yn aelodau i ddod yn aelodau gwadd, a noddir gan aelod, ac i ddefnyddio arfau'r clwb i saethu ar nifer gyfyngedig o ddyddiau.

Ffordd arall o saethu drylliau a hyd yn oed reifflau heb dystysgrif yw pan fyddwch yng nghwmni'r tirfeddiannwr neu ei asiant (e.e. ciper), yn saethu ar ei dir, gan ddefnyddio ei arfau, o fewn cyfyngiadau'r awdurdodau ar y dystysgrif ar gyfer yr arf hwnnw. Fodd bynnag fel rhywun heb dystysgrif, ni allwch fenthyg dryll rhywun arall, os nad y person hwnnw yw deiliad y tir rydych yn bwriadu saethu arno.

O ran drylliau aer, reifflau aer a phistolau aer confensiynol, nid oes angen i berchenogion na defnyddwyr ddal Tystysgrif Arf Tanio, oni bai eu bod yn fath y datgenir eu bod yn arbennig o beryglus o dan Reolau Arfau Tanio (Arfau Aer Peryglus) 1969.

Mae modd mesur cyflymder peledi sy’n cael eu saethu o arf aer, yn ddigon cywir, drwy ddefnyddio cronograff electronig. Yr hyn a fesurir yw egni cinetig y beled, wrth flaen yr arf.

Mae’r rheolau yn darparu bod unrhyw arf aer yn arbennig o beryglus, os gall saethu taflegryn sydd ag egni cinetig sy’n fwy a’r canlynol:

 • 6 tr/pwys – yn achos pistol aer
 • 12 tr/pwys – yn achos arf aer heblaw pistol aer

Dim ond ar Dystysgrif Arf Tanio y gellir dal yn gyfreithlon arfau aer sy’n fwy na’r terfynau hyn a ragnodir a byddant yn ddarostyngedig i’r holl reolau a rheoliadau sy’n ymwneud â’r holl arfau tanio Adran 1.

Os ydych yn meddu ar ddryll, a ddelir yn gyfreithlon ar Dystysgrif Dryll, a’ch bod yn penderfynu nad ydych am ei gadw mwyach, mae sawl ffordd o’i waredu. Gallwch wneud y canlynol:

Gwerthu, rhoi neu drosglwyddo perchenogaeth i ddeiliad tystysgrif dryll arall sydd â man storio diogel digonol ar gyfer yr arf

 • Gwerthu, rhoi neu drosglwyddo perchenogaeth i Werthwr Arfau Tanio Cofrestredig
 • Ei ildio mewn unrhyw Orsaf Heddlu ac yna caiff ei ddinistrio fel arfer, oni bai ei fod o ddiddordeb hanesyddol arbennig. Yn yr achos olaf gallai gael ei roi i amgueddfa neu barti swyddogol arall â diddordeb
 • Trefnu i’r arf gael ei ddadactifadu, ac yna mae’n peidio â bod yn “arf tanio” o fewn ystyr y Deddfau
 • O ganlyniad, ni fydd yn dod o dan y cyfyngiadau a osodir ar “arfau tanio” gan unrhyw un o’r Deddfau a’r Rheoliadau sy’n ymwneud ag arfau tanio
 • Mae’n rhaid i arf gael ei ddadactifadu’n swyddogol a’i brofi yn un o’r tai prawf sy’n rhoi tystysgrif dadactifadu ar gyfer yr arf ac sydd hefyd yn gosod nod prawf arno. Mae hyn yn golygu nad oes modd i’r arf gael ei danio ac na ellir ei droi’n ôl i gyflwr tanio.
 • Ni allwch ddadactifadu arf eich hun, er enghraifft drwy lenwi’r baril neu gael gwared ar y pin tanio drwy ei lyfnu. O dan amgylchiadau o’r fath bydd yr arf yn dal i fod yn “arf tanio” ac mae’n rhaid ei ddal ar dystysgrif.
 • Mae’n rhaid i arf gael ei ddadactifadu gan of gynnau er mwyn cyrraedd y safon sydd ei hangen ar gyfer gosod nod prawf arno. Os ydych yn dal arfau ar dystysgrif arf tanio, mae’r senario ychydig yn wahanol o ran eu gwerthu, eu rhoi neu eu trosglwyddo i ddeiliad tystysgrif arf tanio arall

Os ydych yn dal arfau ar dystysgrif arf tanio, mae’r senario ychydig yn wahanol o ran eu gwerthu, eu rhoi neu eu trosglwyddo i ddeiliad tystysgrif arf tanio arall.

Yn wahanol i ddrylliau, dim ond yr arfau tanio hynny a awdurdodir ar eu tystysgrif y gall deiliaid tystysgrifau arf tanio feddu arnynt. Cyn trosglwyddo arfau tanio i ddeiliad tystysgrif arf tanio arall, mae’n rhaid i chi sicrhau bod ei dystysgrif yn cynnwys yr awdurdod i feddu ar y calibr a’r arf dan sylw.

Fel arfer ni fydd cyfyngiadau o’r fath yn gymwys i Werthwyr Arfau Tanio Cofrestredig, ac eithrio mewn perthynas ag arfau (gwaharddedig) Adran 5 o bosibl. Mae angen awdurdod arbennig gan y Swyddfa Gartref hyd yn oed ar Werthwyr Arfau Tanio Cofrestredig er mwyn trafod arfau gwaharddedig.

Mae’r opsiwn o ildio arfau mewn Gorsaf Heddlu neu drefnu iddynt gael eu dadactifadu’n briodol yn gymwys i arfau tanio yn yr un modd ag y mae’n gymwys i ddrylliau.

Ni ddylech fyth ddinistrio a/neu waredu arf tanio/dryll eich hun. Mae angen cyfrif am bob arf a beth bynnag a wnewch o ran arf trwyddedig, mae’n rhaid i chi ddweud wrth awdurdod yr heddlu a roddodd eich tystysgrif, beth yn union rydych wedi’i wneud.

Gellir cael gwared ar fwledi a chetris Adran 1 nad oes eu hangen mwyach drwy ddeiliad tystysgrif arf tanio awdurdodedig arall, Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig, eich clwb saethu targed neu eu hildio mewn unrhyw Orsaf Heddlu.

Dryll yw dryll tryfesur llyfn (nad yw’n arf aer):

 • sydd â baril nad yw’n llai na 60.98 cm (24 modfedd) o hyd ac nad oes ganddo unrhyw faril sy’n fwy na 5.08 cm (2 fodfedd) mewn diamedr ac…
 • nad oes ganddo storgell, na storgell na ellir ei datgysylltu, ac na all ddal mwy na dwy getrisen ac… 
 • nad yw’n rifolfer

Efallai y bydd angen tystysgrif arf tanio ar gyfer drylliau tryfesur llyfn eraill neu efallai eu bod yn arfau gwaharddedig hyd yn oed. Ceir arfau heblaw drylliau confensiynol y mae angen tystysgrif dryll ar eu cyfer, e.e. mwsgedi tryfesur llyfn a ddefnyddir ar gyfer ail-greu brwydrau.

Fel arfer, ni fydd angen tystysgrif ar gyfer drylliau hynafol go iawn, sydd â mecanweithiau carreg fflint, clo dylwyf a chap tanio taro, nad ydynt yn cael eu cadw i’w tanio. Os bydd unrhyw amheuaeth, cysylltwch â’r Uned Trwyddedu Arfau Tanio.

Ystyr ‘arf tanio ‘ o fewn diffiniad y Deddfau Arfau Tanio yw arf marwol â baril o unrhyw fath y gellir tanio unrhyw belen, bwled neu daflegryn arall ohono. Mae hyn yn cynnwys unrhyw arf gwaharddedig, unrhyw un o gydrannau arf o’r fath, ac unrhyw ategolyn i arf o’r fath sydd wedi’i gynllunio neu wedi’i addasu i leihau’r s?n neu’r fflach a achosir drwy danio’r arf.

Nid yw arf tanio, yn unol â’r telerau yngl?n â’r hyn y gallwch ei ddal ar dystysgrif arf tanio, yn amlwg yn cynnwys unrhyw arfau gwaharddedig. Nid yw ychwaith yn cynnwys drylliau, gan fod yn rhaid iddynt gael eu dal ar dystysgrif dryll ar wahân - ac eithrio drylliau Adran 1, na ellir ond eu dal ar dystysgrif arf tanio.

Mae dryll Adran 1 yn wahanol i ddryll confensiynol yn yr ystyr bod ganddo storgell a all ddal mwy na dwy getrisen. Gelwir y rhain yn ddrylliau “gweithrediad pwmp” neu ddrylliau “lled-awtomatig”, lle y caiff cetris o’r storgell eu llwytho â llaw drwy weithrediad pwmpio â llaw, neu drwy ryddhau’r rownd flaenorol. Mae’n rhaid i’r arfau hyn gael eu dal ar dystysgrif arf tanio.

Mae synnwyr cyffredin yn dweud bod llawer o fathau o arfau tanio, yn enwedig y rhai sydd wedi’u dylunio at ddefnydd milwrol, nad oes lle iddynt ym maes helwriaeth na saethu hamdden. Mae eraill, er enghraifft rhai llawddrylliau, sydd wedi cael eu rhoi yn y categori gwaharddedig drwy Ddeddfau Seneddol.

Mae’r holl arfau a bwledi a chetris canlynol wedi’u gwahardd:

Adran 5(1)

 • Unrhyw arf tanio sydd wedi cael ei ddylunio neu ei addasu fel y gellir tanio dau neu fwy o daflegrau’n llwyddiannus heb bwyso ar y glicied eto
 • Unrhyw ddryll hunanlwytho neu ddryll gweithrediad pwmp heblaw un sydd wedi’i siambro ar gyfer cetris tanio o’r ymyl calibr .22
 • Unrhyw arf tanio sydd â baril sy’n llai na 30cm o hyd neu nad yw’n fwy na 60cm o hyd, heblaw am arf aer, gwn blaenlwytho neu arf tanio sydd wedi’i ddylunio i fod yn gyfarpar signalu
 • Unrhyw ddryll tryfesur llyfn hunanlwytho neu weithrediad pwmp nad yw’n arf aer neu sydd wedi’i siambro ar gyfer cetris tanio o’r ymyl calibr .22 ac sydd â baril llai na 24 modfedd o hyd neu
 • Unrhyw rifolfer tryfesur llyfn heblaw am un sydd wedi’i siambro ar gyfer cetris tanio o’r ymyl 9mm neu rifolfer blaenlwytho
 • Unrhyw lansiwr rocedi, neu unrhyw fortar, i daflu taflegryn wedi’i sefydlogi, heblaw am lansiwr neu fortar sydd wedi’i ddylunio at ddibenion llinell-daflu neu ddibenion pyrotechnig cyfarpar signalu
 • Unrhyw reiffl aer, dryll aer neu bistol aer sy’n defnyddio system cetris nwy hunangynhwysol, neu sydd wedi’i (d)ddylunio neu wedi’i (h)addasu i ddefnyddio system cetris nwy hunangynhwysol
 • Unrhyw arf o ba fath bynnag y bo sydd wedi’i ddylunio neu wedi’i addasu i danio unrhyw hylif neu nwy gwenwynig neu unrhyw sylwedd gwenwynig arall
 • Unrhyw getrisen sydd â bwled sydd wedi’i ddylunio i ffrwydro wrth wrthdaro neu’n union cyn hynny, unrhyw fwledi sy’n cynnwys neu sydd wedi’u dylunio neu wedi’u haddasu i gynnwys unrhyw sylwedd gwenwynig fel y’i crybwyllir ym mharagraff (viii) ac, os gellir ei ddefnyddio gydag arf tanio o ba fath bynnag y bo, unrhyw grenâd, bom neu daflegryn tebyg, neu roced neu belenni sydd wedi’u dylunio i ffrwydro fel uchod

Adran 5(1A)

 • Unrhyw arf tanio sydd wedi’i guddio fel gwrthrych arall (e.e. ffon gerdded)
 • Unrhyw roced neu fwledi nad ydynt yn dod o dan baragraff (ix) o isadran 1 o’r adran hon sy’n cynnwys, neu sy’n ymgorffori, taflegryn sydd wedi’u ddylunio i ffrwydro wrth wrthdaro neu’n union cyn hynny ac sydd at ddefnydd milwrol
 • Unrhyw lansiwr neu gyfarpar taflu eraill nad ydynt yn dod o dan baragraff (vi) o’r isadran honno sydd wedi’i ddylunio i’w ddefnyddio gydag unrhyw roced neu fwledi sy’n dod o dan baragraff (viii) uchod neu gyda bwledi a fyddai’n dod o dan y paragraff hwnnw oni bai eu bod yn fwledi sy’n dod o dan baragraff (ix) o’r isadran honno
 • Unrhyw fwledi a chetris at ddefnydd milwrol sy’n cynnwys, neu sy’n ymgorffori, taflegryn sydd wedi’i ddylunio fel y bydd sylwedd a gynhwysir yn y taflegryn yn tanio wrth wrthdaro neu’n union cyn hynny
 • Unrhyw fwledi a chetris at ddefnydd milwrol sy’n cynnwys, neu sy’n ymgorffori, taflegryn sydd wedi’i ddylunio, am fod ganddo siaced a chraidd caled, i ymdreiddio drwy blatiau arfogaeth, sgrinio arfogaeth neu arfwisg y corff
 • Unrhyw fwledi neu getris sy’n ymgorffori taflegryn sydd wedi’i ddylunio neu wedi’i addasu i ymledu wrth wrthdaro
 • Unrhyw beth sydd wedi’i ddylunio i gael ei daflu fel taflegryn o unrhyw arf ac sydd wedi’i ddylunio i fod yn unrhyw fwledi neu getris sy’n dod o dan unrhyw un o’r paragraffau blaenorol, neu sydd wedi cael ei ymgorffori ynddynt; neu
  unrhyw fwledi neu getris a fyddai’n dod o dan unrhyw un o’r paragraffau hynny ond am y ffaith eu bod wedi’u nodi yn isadran (1) o’r adran hon
 • Yng Nghymru a Lloegr, yr Ysgrifennydd Gwladol sy’n gyfrifol am roi awdurdod i weithgynhyrchu, gwerthu, trosglwyddo, prynu, caffael neu feddu ar arfau neu fwledi neu getris gwaharddedig

Dylai ymgeiswyr ysgrifennu i:

The Home Office, Public Order & Police Cooperation Unit, Firearms Section, 5th Floor, Fry Building, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF

Gall unrhyw arf ar wahân i ddrylliau Adran 2 (a ddelir ar dystysgrif dryll) gael ei ddal ar dystysgrif arf tanio ar yr amod y gallwch roi “rheswm da”. Mae angen reifflau tyllfedd bach neu lawn ar y rhan fwyaf o ymgeiswyr ar gyfer saethu targed, fel aelod o glwb a gymeradwyir gan y Swyddfa Gartref. Mae eraill am gael llawddrylliau blaenlwytho am yr un rheswm. Mae eraill yn defnyddio reifflau i ddifa fermin neu hela ceirw. Cyhyd ag y rhoddir rhesymau boddhaol, gall yr holl arfau hyn gael eu dal yn gyfreithlon ar dystysgrif arf tanio.

 Gall tystysgrif arf tanio gael ei dirymu/gwrthod: 

 • Os oes arferion anghymedrol gan y deiliad
 • Os nad yw yn ei iawn bwyll
 • Os nad yw’n addas i fod yn gyfrifol am arf tanio o’r fath
 • Os nad oes ganddo reswm da mwyach dros feddu arno
 • Os yw’n berygl i ddiogelwch y cyhoedd neu i’r heddwch

Dim ond os yw’r deiliad yn berygl i ddiogelwch y cyhoedd neu i’r heddwch y gall tystysgrif dryll gael ei dirymu/gwrthod.

Beth yw ‘Arfau dadactifedig’?

Arfau dadactifedig yw unrhyw arfau tanio sydd wedi cael eu haddasu yn y fath fodd fel na allant saethu unrhyw ergyd, bwled nac unrhyw daflegryn mwyach. Yn bwysicach na hynny, bwriedir i’r broses ddadactifadu fod yn barhaol ac ni ddylai fod modd ailactifadu arfau tanio o’r fath heb offer na sgiliau arbenigol.

Bydd gwaith dadactifadu sydd wedi cael ei wneud yn y DU ers 1 Gorffennaf 1989 wedi’i gymeradwyo gan un o’r Tai Prawf fel arfer, bydd nod prawf wedi’i osod ar yr arf a bydd tystysgrif dadactifadu wedi’i dyroddi.

I’r perwyl hwn, gall unrhyw arf, hyd yn oed arf gwaharddedig megis gwn peiriant, gael ei ddadactifadu. Y canlyniad yw na fydd yr arf yn arf tanio mwyach o fewn ystyr y Ddeddf Arfau Tanio, ac felly bydd modd meddu arno heb dystysgrif arf tanio neu dystysgrif dryll a gall gael ei arddangos yng nghartref y perchennog, yn hytrach na’i roi dan glo mewn cabinet gynnau.

Nid yw gwaith dadactifadu arf tanio yn rhywbeth i’w wneud gan y lleygwr. Ceir gofynion llym cyn y gellir rhoi nod prawf ar arf yn nodi ei fod wedi’i ddadactifadu a dylai gwaith o’r fath gael ei wneud gan of gynnau. Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig yw’r person gorau i roi cyngor os bydd angen i chi ddadactifadu arf. Gall wneud yr holl drefniadau angenrheidiol i chi, gan gynnwys dadactifadu’r arfer a gosod nod prawf arno.

Er nad yw’r cyfeiriadau at osod nod prawf a chael tystysgrif yn golygu nad yw’n bosibl bod arf tanio sydd wedi’i dddactifadu mewn rhyw ffordd arall hefyd wedi peidio â bod yn arf tanio o fewn ystyr Deddf 1968 (fel y’i diwygiwyd), mae’n bwysig cymryd gofal wrth gaffael unrhyw arf tanio y dywedir ei fod yn un wedi’i dddactifadu. Dylech sicrhau bod nod y T? Prawf a’r dystysgrif a roddwyd mewn perthynas ag unrhyw wn a ddadactifadwyd yn y DU ers 1 Gorffennaf 1989 yn cael eu dangos i chi.

Dadactifadu Arfau Tanio

Mae Adran 8 o Ddeddf Arfau Tanio (Diwygio) 1988 yn darparu na fydd arf tanio sydd wedi’i ardystio gan un o’r Tai Prawf fel un sydd wedi’i ddadactifadu mewn modd a gymeradwyir gan yr Ysgrifennydd Gwladol, ac sydd wedi’i farcio i’r perwyl hwn, yn cael ei ystyried yn arf tanio mwyach.

Nid yw arfau tanio sydd wedi’u dadactifadu yn y fath fodd ac y gosodwyd nod prawf arnynt, yn ddarostyngedig i unrhyw rai o’r amodau neu’r rheolaethau a geir mewn unrhyw Ddeddfau neu Reolau Arfau Tanio.

Mae’r diagram canlynol yn dangos y nodau prawf hynny, a gymeradwyir gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan Adran 8 o Ddeddf Arfau Tanio (Diwygio) 1988, i ddynodi bod y gynnau wedi’u dadactifadu yn y fath fodd. Mae’r ffigurau “89” yn ymwneud â’r flwyddyn galendr ac yn newid fel y bo’n briodol.