Cynghorion Diogelwch Arfau Tân

Mae'n hollbwysig bod arfau tanio bob amser yn cael eu storio mewn modd diogel fel y nodir isod:

 • Pan na fyddant yn cael eu defnyddio, dylech bob amser gadw eich arf tanio/dryll yn ddiogel ac yn ddelfrydol wedi'i gloi yn eich cabinet drylliau
 • Cofiwch na ddylech fyth roi arf tanio/dryll wedi'i lwytho yn eich cabinet
 • Dylech bob amser sicrhau nad yw arf tanio/dryll wedi'i lwytho cyn gynted ag y byddwch yn ei drin
 • Dylech bob amser sicrhau bod arf tanio/dryll yn wag, cyn ei roi i rywun arall, drwy ei gynnig iddo gyda'r bôn ar agor
 • Ni ddylech fyth lwytho eich arf tanio/dryll dan do
 • Ni ddylech fyth ganiatáu i bobl heb awdurdod gael mynediad i'ch arf tanio/dryll
 • Ni ddylech fyth adael arf tanio/dryll heb neb yn gofalu amdano, hyd yn oed os na fydd wedi'i lwytho
 • Ni ddylech fyth adael arf tanio/dryll mewn man lle y gallai syrthio neu gael ei daro drosodd
 • Dylech bob amser gadw eich arf tanio/dryll yn ei gas neu orchudd wrth ei gludo
 • Ni ddylech fyth gludo arf tanio/dryll wedi'i lwytho
 • Os byddwch yn aros oddi cartref dros nos, dylai eich arf tanio/dryll gael ei storio gyda Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig yn ddelfrydol neu mewn cabinet diogel sy'n berchen i werthwr arall sydd â thystysgrif addas
 • Os bydd yn hollol angenrheidiol i chi adael eich arf tanio/dryll mewn cerbyd, rhaid ei storio allan o'r golwg, yng nghist y car wedi'i gloi yn ddelfrydol. Dylech ystyried mynd â rhan fach o'r arf, fel ei ben blaen, gyda chi gan sicrhau eich bod yn cloi'r cerbyd yn ddiogel bob amser
 • Os yw hyn yn arfer rheolaidd, dylech gael cas storio metel y gellir ei gloi wedi'i weldio y tu mewn i gist y car

Mae'n rhaid i aelodau clybiau saethu targed cymeradwy ddilyn codau disgyblu, rheolau a rheoliadau a bennir yn eu cyfansoddiadau.

Diogelwch fydd prif flaenoriaeth pob clwb cyfrifol. Dylai swyddogion meysydd saethu fod yn bresennol bob amser er mwyn sicrhau bod pob aelod yn glynu at y rheolau a'r rheoliadau a sicrhau na roddir diogelwch yn y fantol.

Synnwyr cyffredin yw rheolau a rheoliadau o'r fath, neu maent wedi cael eu cyflwyno oherwydd damwain flaenorol.

Dylech wneud y canlynol bob amser:

 • Dilyn rheolau a rheoliadau eich clwb
 • Dilyn cyfarwyddiadau eich hyfforddwr neu swyddog maes saethu
 • Sicrhau ei bod yn ddiogel i saethu, cyn tanio'r dryll

 

Peidiwch â gadael darnau o gadach oeliog yn nhyllfeddau'r dryll gyda'r bwriad o atal rhwd. Os caiff eich dryll ei lanhau a'i storio'n briodol, ni fydd hyn yn eich helpu a gallech anghofio bod y cadach yno.

Ni ddylech fyth wneud y canlynol:

 • Cario dryll dros eich ysgwydd gyda'r barilau'n anelu tuag yn ôl
 • Cario dryll heb fod wedi defnyddio'r bach diogel
 • Cario dryll gyda'ch bys ar y glicied
 • Cario dryll gyda'r barilau'n anelu tua'r ochr i mewn i wrychoedd, coetir neu mewn unrhyw gyfeiriad y bydd eich synnwyr cyffredin yn dweud wrthych sy'n beryglus
 • Ni ddylech fyth ymddiried mewn bach diogel. Gallai fod yn ddiffygiol felly dim ond fel ail fesur diogelwch y dylid ei drin
 • Ni ddylech fyth anelu dryll at unrhyw hyn hyd yn oed os nad yw wedi'i lwytho
 • Ni ddylech fyth roi dryll i rywun arall heb sicrhau nad yw wedi'i lwytho
 • Ni ddylech fyth roi dryll wedi'i lwytho i lawr
 • Dylai fod parth o 275 metr o'r man saethu i'r cyfeiriad tanio, a ddylai gael ei nodi'n glir
 • Ni ddylai targedau clai wedi'u saethu, wedi'u torri na thargedau clai cyfan lanio ar unrhyw ardaloedd lle mae'r cyhoedd yn cael mynediad, neu lle nad yw perchennog y tir wedi rhoi caniatâd
 • Ni ddylid caniatáu i unrhyw un yr ymddengys ei fod yn feddw neu o dan ddylanwad cyffuriau feddu ar ddrylliau
 • Dim ond yn y man saethu y dylai pob dryll gael ei lwytho
 • O dan reoliadau Iechyd a Diogelwch mae'n rhaid i gyfarpar diogelwch priodol fod ar gael i bawb sydd ei angen arnynt
 • Dylai cais cychwynnol gael ei wneud ar adeg resymol cyn y bwriedir cynnal y digwyddiad cyntaf o'r fath (o leiaf bedair wythnos yn ddelfrydol)
 • Mae'n rhaid i'r trefnydd fod mewn sefyllfa i dderbyn cyfrifoldeb am ddiogelwch yn y digwyddiad, a dylai wneud hynny
 • Mae atebolrwydd ar drefnydd digwyddiad o'r fath o dan y gyfraith, ac fe'i cynghorir i drefnu math priodol o yswiriant rhag unrhyw ddamweiniau, atebolrwydd trydydd parti, atebolrwydd cyflogwr ac ati yn dibynnu ar yr amgylchiadau
 • Gall cyfnod dilys yr eithriad amrywio, yn dibynnu ar amgylchiadau unigol/clwb a dylid trafod gofynion penodol yn fanwl gyda'r Adran Trwyddedu Arfau Tanio
 • Dylech fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd o lygredd s?n
 • Efallai y dylech ystyried cynnal asesiad risg ar gyfer y gweithgarwch

 Canllawiau ar Ddeddf Arfau Tanio 1968, Adran 11(6)

Nodir y gyfraith mewn perthynas â chynnal digwyddiad saethu colomennod clai isod ac mae canllawiau ar weithredu'r digwyddiad hefyd wedi'u nodi.

“A person may, without holding a shotgun certificate, use a shotgun at a time and place approved for shooting at artificial targets by the Chief Officer of Police for the area in which that place is situated”

 • Mae'n rhaid i drefnydd unrhyw ddigwyddiad saethu colomennod clai lle nad yw personau sy'n dymuno saethu yn dal tystysgrif dryll wneud cais i'r Prif Swyddog dros yr ardal lle y cynhelir y digwyddiad saethu am eithriad o dan Adran 11(6) o Ddeddf Arfau Tanio 1968
 • Mae hwn yn caniatáu i'r rhai nad ydynt yn dal tystysgrif i feddu ar ddrylliau ar adeg ac mewn man a gymeradwyir gan y Prif Swyddog ar gyfer saethu targedau artiffisial sydd fel arfer yn cynnwys colomennod clai ond nid dim ond hynny
 • Dim ond i ddrylliau o dan Adran 2 o'r Ddeddf Arfau Tanio y bydd yr eithriad yn gymwys
 • Mae'n rhaid i unrhyw berson o dan 15 oed sy'n defnyddio dryll gael ei oruchwylio gan oedolyn dros 21 oed
 • Ni chaniateir i bersonau gwaharddedig fel y'u diffiniwyd gan Adran 21 o'r Ddeddf Arfau Tanio feddu ar ddrylliau na bwledi na chetris

 

Gwnaed y newidiadau mewn deddfwriaeth wrth i Heddluoedd ledled y DU nodi cynnydd cyson yn nifer yr arfau aer ac arfau tanio ffug sy'n cael eu camddefnyddio, gyda phobl ifanc yn anafu eu hunain yn anfwriadol ac eraill yn cario'r arfau hyn er mwyn dychryn eraill.

Mae'r newid hefyd yn mynd i'r afael â phroblem benodol sy'n ymwneud ag arfau aer sy'n defnyddio system cetris nwy hunangynhwysol, y mae'n arbennig o hawdd eu trosi er mwyn tanio bwledi a chetris byw ac sydd wedi dod yn boblogaidd ymysg troseddwyr.

Cafodd y newidiadau mewn deddfwriaeth Gydsyniad Brenhinol ar 20 Tachwedd 2003 a daeth i rym ar 21 Ionawr 2004.

Amlinellir y newidiadau isod:

 • Bod ag arf aer neu arf tanio ffug yn eich meddiant mewn man cyhoeddus - mae hyn bellach wedi'i ychwanegu at y rhestr a gwmpesir gan y drosedd yn adran 19 o Ddeddf Arfau Tanio 1968, o gario arf tanio mewn man cyhoeddus heb awdurdod cyfreithlon nac esgus rhesymol
 • Ni chaniateir i neb o dan 18 oed fod ag arf aer yn ei feddiant ar unrhyw adeg, oni chaiff ei oruchwylio gan rywun sy'n 21 oed o leiaf, neu fel rhan o glwb neu oriel saethu

Fodd bynnag...

 • Ni chaiff unrhyw drosedd ei chyflawni o dan yr adran honno os bydd person ifanc 14 - 17 oed ar eiddo preifat a'i fod wedi cael caniatâd y deiliad i fod ag arf aer yn ei feddiant. Fodd bynnag, mae'n drosedd i unrhyw berson ifanc sy'n defnyddio arf aer ar eiddo preifat i danio unrhyw daflegryn y tu hwnt i ffiniau'r eiddo.Y gosb uchaf ar gyfer y drosedd hon ar hyn o bryd yw £1,000

Hefyd...

 • Bydd yn drosedd rhoi unrhyw arf aer neu fwledi a chetris ar ei gyfer, fel rhodd i unrhyw un dan 18 oed, oni fydd at ddefnydd ar eiddo preifat yn unig

Gwahardd rhai arfau aer:

Gwaharddwyd arfau aer sy'n defnyddio system getris nwy hunangynhwysol (SCGC). Mae hyn yn golygu na ellir eu cael yn eich meddiant, na allwch eu prynu, eu caffael, eu gweithgynhyrchu, eu gwerthu na'u trosglwyddo heb awdurdod yr Ysgrifennydd Gwladol.

Mae bellach yn drosedd cael arf SCGC yn eich meddiant heb Dystysgrif Arf Tanio.