Ffurflenni Ar-lein

Eich Ceisiadau

Er mwyn ein cynorthwyo i brosesu eich cais cyn gynted ag y bo modd, gwnewch yn si?r bod y ffurflen wedi'i chwblhau yn gyfanrwydd, gall unrhyw ddiffygion arwain at ddychwelyd y cais a gall hyn achosi oedi dianghenraid. Os nad yw adran benodol yn berthnasol, nodwch AMHERTHNASOL.

RHAID datgelu'r holl gollfarnau, gan gynnwys troseddau moduro a rhyddhau amodol, HYD YN OED os ydych o'r farn eu bod o natur ddibwys. 

COFIWCH, OS YDYCH YN METHU Â DATGELU'R WYBODAETH, GALL HYN ARWAIN AT ERLYNIAD.

Cyn caniatáu unrhyw gais, mae gan Brif Swyddog yr Heddlu gyfrifoldeb statudol, i fod yn sicr ei fod yn gallu ymddiried ynddoch, a bod gennych 'Rheswm Da' am feddu ar dystysgrif heb fod yn berygl i ddiogelwch y cyhoedd nac i'r heddwch. Felly, gallwch ddisgwyl cael eich cyfweld, ar ôl i ymholiadau gweinyddu cychwynnol gael eu cwblhau, gan Swyddog Ymchwiliad Arfau Tân.

Darllenwch y nodiadau ar ddiwedd pob ffurflen yn ofalus gan fod gofyn i chi ddarparu taliadau a ffotograffau wedi'u llofnodi mewn rhai achosion. Gwiriwch y swm y mae'n rhaid i chi ei dalu yn ein hadran Ffi Trwyddedu.

Dylai'r ffurflen gael ei ddychwelyd i:

Adran Arfau Tân | Heddlu Gwent | Pencadlys Heddlu Gwent | Croesyceiliog | Cwmbrân | Gwent | NP44 2XJ

Os nad ydych am adnewyddu'ch tystysgrif, mae angen i chi naill ai anfon llythyr ysgrifenedig at y cyfeiriad uchod neu e-bost i'r adran yn nodi hyn.

Mae cyngor pellach ar gael trwy ffonio'r swyddfa o ddydd Llun i ddydd Iau 08:00 - 17:00 a dydd Gwener 08:00 - 16:00 ar:

(01495) 745446 / 745445 / 745462 / 745340 / 768458

E-bost: [email protected]