Action Fraud

Dylech gysylltu agAction Fraud, canolfan hysbysu am dwyll a seiberdroseddau y DU, os ydych wedi dioddef sgâm, wedi cael eich twyllo neu wedi profi seiberdroseddau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Gallwch hysbysu Action Fraud am dwyll neu seiberdroseddau unrhyw adeg o'r dydd neu nos yn defnyddio'r dull hysbysu ar-lein. Mae hysbysu ar-lein yn gyflym ac yn hawdd. Cewch eich arwain trwy gwestiynau syml i ganfod beth sydd wedi digwydd ac mae cynghorwyr ar gael am sgwrs ar y we 24 awr y dydd i roi cymorth a chyngor i chi os bydd angen.

Pan fyddwch yn hysbysu ar-lein, rhoddir dewis i chi naill ai i gofrestru, mewngofnodi i gyfrif sy'n bodoli'n barod neu fwrw ymlaen fel gwestai.

Trwy gofrestru byddwch yn gallu:

  • Cadw ac ailddechrau hysbysiad sydd wedi cael ei gwblhau'n rhannol
  • Dilyn datblygiad eich hysbysiad
  • Ychwanegu gwybodaeth at eich hysbysiad
  • Ffonio Action Fraud i drafod eich hysbysiad
  • Derbyn y newyddion diweddaraf trwy e-bost

Os byddwch yn bwrw ymlaen fel gwestai, dim ond drwy e-bost neu drwy'r post y byddwch yn gallu derbyn y newyddion diweddaraf.

Gallwch hysbysu Action Fraud drwy ffonio 0300 123 2040dydd Llun i ddydd Gwener 8am - 8pm hefyd. Os ydych chi'n ffonio o dramor ffoniwch +44 300 123 2040

Os ydych chi'n fusnes, elusen neu sefydliad arall sy'n dioddef ymosodiad seiber byw, ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040 ar unwaith, a bydd cynghorwyr arbenigol yn aros i dderbyn eich galwad unrhyw amser o'r dydd a nos.

Bydd hysbysiad sydd wedi cael ei wneud i Action Fraud yn cael ei anfon am asesiad at y Swyddfa Genedlaethol Cudd-wybodaeth am Dwyll. Mae systemau'r Swyddfa Genedlaethol Cudd-wybodaeth am Dwyll yn asesu hysbysiadau am dwyll a seiberdroseddau o bob rhan o'r DU, gan helpu i lunio darlun cenedlaethol o ble mae twyll a seiberdroseddau'n digwydd. Mae arbenigwyr yn adolygu data o'r adroddiadau hyn i benderfynu a oes digon o wybodaeth i'w hanfon at lu heddlu ar gyfer ymchwiliad.

Nid corff ymchwiliol yw Action Fraud ac felly ni all warantu na sbarduno ymchwiliad heddlu na rhoi cyngor i chi ar gynnwys eich hysbysiad. Er ein bod yn ceisio rhoi gwybod am ddatblygiad hysbysiadau o fewn 28 diwrnod, nid yw hyn yn bosibl bob amser os yw'r hysbysiad yn dal i gael ei adolygu gan y Swyddfa Genedlaethol Cudd-wybodaeth am Dwyll.