Masnachwyr Twyllodrus a Throseddau ar Stepen y Drws

A oes unrhyw un erioed wedi curo ar eich drws i geisio gwerthu nwyddau neu wasanaethau i chi? Mae llawer o fusnesau onest yn defnyddio'r dechneg hon – ond mae twyllwyr yn ei defnyddio hefyd.

Mae Masnachwyr Twyllodrus yn aml yn ymddangos yn broffesiynol iawn. Gallant gael taflenni wedi'u hargraffu a cherbydau gydag enw'r cwmni, sy'n gwneud i chi feddwl eu bod yn ddilys. Peidiwch â chael eich twyllo - maent yn droseddwyr!

Maent yn aml yn defnyddio technegau gwerthu sy'n rhoi llawer o bwysau i argyhoeddi dioddefwyr i ddefnyddio eu gwasanaethau ac maent yn codi prisiau eithafol am waith o safon wael neu waith na chaiff byth ei gyflawni. Rydym yn aml yn clywed straeon am bobl sy'n cael eu hargyhoeddi bod angen iddynt gael gwaith wedi'i wneud, er enghraifft gwaith adeiladu yn eu cartrefi, nad oes angen ei wneud. Yn yr achosion gwaethaf, rydym wedi gweld masnachwyr twyllodrus yn dwyn arian parod ac eiddo o gartrefi eu dioddefwyr.

Sut i ddiogelu eich hun rhag masnachwyr twyllodrus a galwyr ffug:

 • Dylech ond defnyddio busnesau sydd wedi cael eu hargymell i chi gan ffrind dibynadwy neu aelod o'ch teulu a gallwch weld enghreifftiau o'u gwaith
 • Gofynnwch am ddyfynbrisiau ysgrifenedig ac yna gofynnwch am ddyfynbrisiau gan dri masnachwr annibynnol arall i wneud yn si?r fod y dyfynbris a roddwyd yn gywir
 • Gofynnwch am gyfeiriad y cwmni. Os yw'n bosibl, ewch i'r safle i wirio ei fod yn bodoli
 • Peidiwch â chael eich twyllo gan rywun sy'n dweud ei fod yn gweithio ar eich stryd neu ei fod wedi gwneud gwaith i'ch cymydog. Mae rhai pobl yn dweud hyn i ennyn eich ymddiriedaeth. Gofynnwch am enghreifftiau penodol ac yna gwiriwch i weld a yw'r hyn y mae wedi'i ddweud yn wir
 • Os bydd rhywun yn galw yn eich cartref neu'n ceisio gwerthu rhywbeth i chi, peidiwch â'i adael i mewn a gofynnwch am fanylion adnabod bob tro
 • Mae llawer o strydoedd yng Ngwent bellach yn 'ardaloedd dim galwadau diwahoddiad'. Siaradwch â'r Tîm Safonau Masnach yn eich cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, mae'n rhaid i fasnachwyr roi hysbysiad ysgrifenedig o'ch hawl i ganslo o fewn 14 diwrnod wrth gytuno i wneud gwaith yn eich cartref, gan gynnwys gwaith a gafwyd gan alwad ddiwahoddiad.

Beth dylech ei wneud os ydych wedi dioddef trosedd?

 • Rhowch wybod i Action Fraud, y ganolfan genedlaethol ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a seiberdroseddu. Gallwch wneud hyn ar-lein drwy fynd i http://www.actionfraud.police.uk/report_fraud neu drwy ffonio 0300 123 2040
 • Gallwch hefyd roi gwybod i'r tîm Safonau Masnach yn eich cyngor lleol.
 • Gall Cyngor ar Bopeth helpu drwy roi cyngor i chi am delerau ac amodau cytundebau neu gontract y gallech fod wedi'i lofnodi. Gallwch ffonio'r llinell gymorth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 06 neu ewch i https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/ i gael ffyrdd eraill o gysylltu.
 • Os byddwch wedi talu am nwyddau neu wasanaethau ar gerdyn credyd neu ddebyd, cysylltwch â darparwr eich cerdyn/banc ac esboniwch eich bod wedi dioddef trosedd. Byddant yn gallu rhoi cyngor i chi am sut i ganslo taliadau a diogelu eich hunaniaeth rhag cael ei ddwyn o bosibl.
 • Rydym bob amser yma i helpu. Gallwch ein ffonio ni ar 101 neu 999 mewn argyfwng. Gallwch hefyd gysylltu â Connect Gwent, ein canolfan i ddioddefwyr ar 0300 123 21 33 neu drwy fynd i http://www.connectgwent.org.uk/