Twyll Ariannol Ar-lein

Roedd colledion o ganlyniad i dwyll ariannol a oedd yn ymwneud â chardiau talu, bancio o bell a sieciau yn cyfateb i £768.8 miliwn yn 2016. Gyda thwf y rhyngrwyd, gall unrhyw un bellach gael ei wahanu oddi wrth ei arian heb lawer o ymdrech neu heb adael ei gartref ei hun hyd yn oed.

Rydym wedi siarad â menyw a ddioddefodd dwyll ar-lein, yma mae'n dweud ei stori wrthym... 

“Mae fy stori yn ymwneud â defnyddio'r Rhyngrwyd a mynd i mewn i fyd tywyll Twyll Ariannol Ar-lein. Mae sawl ffurf ar seiber-dwyll ac mae 120 o fathau o dwyll wedi'u rhestru ar wefan Action Fraud.

“Rwy'n byw yn y Fenni ac rwy'n fenyw broffesiynol sengl, h'n ond rwyf wedi dioddef y drosedd hon.

Dyma sut cefais fy nhwyllo...

“Mae gwerthu 'Opsiynau Deuaidd' yn ymwneud â masnachu ar sail p'un a fydd gwerth asedau ariannol - cyfranddaliadau, arian cyfred neu nwyddau - yn cynyddu neu'n gostwng dros gyfnod penodol o amser.  Yn gyfnewid am eich buddsoddiad naill ai telir swm ariannol penodedig i chi neu chewch chi ddim byd o gwbl. Mae'r rhai sy'n cymryd rhan mewn cynllun o'r fath yn gweld eu harian yn prysur ddiflannu a gall eu cynilion oes gael eu colli o flaen eu llygaid. Mae masnachwyr mewn canolfannau galw yn targedu unrhyw un - pobl ifanc, hen bobl, pobl gyflogedig, pobl ddi-waith, pobl wedi ymddeol -  maen nhw'n fodlon twyllo unrhyw un.

“Roeddwn i wedi bod yn chwilio'r rhyngrwyd am wybodaeth am fuddsoddi mewn cyfranddaliadau, roeddwn i'n credu y gallai ychwanegu diddordeb at fy mywyd. Yng nghanol mis Hydref 2016, cefais neges e-bost am Fasnachu mewn Opsiynau Deuaidd. Doedd gen i ddim syniad beth ydoedd, felly cliciais ar y neges, gan gytuno i dderbyn  galwad ffôn gan Fasnachwr mewn Opsiynau Deuaidd.

“Y noson honno, cefais alwad ffôn gan ddyn ifanc dymunol a ddisgrifiodd ei hun fel 'Uwch Fasnachwr' mewn cwmni masnachu opsiynau deuaidd. Roedd yn swnio fel petai wedi cael addysg ac roedd yn gwrtais iawn. Dywedodd ei fod yn ffonio o'r llawr masnachu yn Llundain. Gofynnodd lawer o gwestiynau amdanaf a'm diddordebau a rhoddodd ychydig o wybodaeth gefndir am y cwmni i mi. Wedyn gofynnodd i mi agor cyfrif y noson honno, felly talais £500 gan ddefnyddio fy ngherdyn debyd a rhoddais fy manylion personol iddo. Esboniodd sut y gallwn fewngofnodi i'm cyfrif pryd bynnag roeddwn i am wneud hynny a sut y gellid ei ddefnyddio yn union fel banc, gan godi neu adneuo arian pryd bynnag roedd yn gyfleus i mi. Rhoddodd enw'r cyfranddaliadau yr oedd yn eu hargymell i mi a gofynnodd i mi feddwl dros y peth, gan ddweud y byddai'n fy ffonio'n ôl y noson ddilynol.

“Y noson honno ymchwiliais i'r cwmni masnachu opsiynau deuaidd ac roedd ganddo wefan drawiadol iawn a oedd wedi'i dylunio'n gain iawn mewn du ac aur. Edrychais ar-lein i weld a oedd unrhyw adolygiadau a gwelais rai sylwadau negyddol ond roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi'u hysgrifennu'n wael ac wedi'u camsillafu, felly nid oeddwn yn ymddiried yn yr adolygiadau mewn gwirionedd.

“Chwiliais am wybodaeth am y cwmni yr oedd wedi argymell y dylwn brynu cyfranddaliadau ynddo ac, wrth gwrs, roedd y wybodaeth yn galonogol - roedd y cwmni'n gwneud yn dda iawn. Cofrestrais i sicrhau bod prisiau'r cyfranddaliadau yn cael eu hanfon ataf ar ddiwedd pob diwrnod busnes. Roeddwn i wedi cyffroi o feddwl y byddai diddordeb newydd gen i.

“Y diwrnod canlynol, aeth popeth yn dda gyda'r cwmni masnachu mewn opsiynau deuaidd; anfonodd fy nerbynneb am £500 ataf a sefydlwyd cyfrif. Roedd y dogfennau a anfonodd ataf i'w darllen a'u llofnodi wedi'u llunio i safon uchel iawn. Ni allwn weld bai arnynt.

“Y diwrnod canlynol, fel y trefnwyd, ffoniodd y masnachwr fi ac ar ôl cael sgwrs gofynnodd am £10,000 i brynu rhagor o gyfranddaliadau. Roeddwn i'n synnu'n fawr a dywedais nad oeddwn i'n bwriadu gwario cymaint mor gynnar ond ar ôl trafod y mater, cytunais i roi £5000 iddo a thalais i gan ddefnyddio cerdyn credyd. Doedd dim pwysau nac addewidion yn dweud ‘Bydda i'n eich gwneud yn gyfoethog’ neu ‘Byddwch yn filiynydd’, dim ond sgwrs ddymunol.  Dywedodd y byddai'n cysylltu eto neu petawn i am gysylltu ag ef ar unrhyw adeg fod croeso i mi ei ffonio neu anfon neges e-bost ato. Dywedodd y byddai fy holl arian yn cael ei fuddsoddi yn y cyfranddaliadau yr oedd wedi'u hargymell ac y gallwn eu monitro ar fy nghyfrif ar-lein - wrth gwrs gallech chi– a dyna wnes i.

“Y diwrnod canlynol cyrhaeddodd y dderbynneb a'r dogfennau ar gyfer y cyfranddaliadau gwerth £5000 yn brydlon ac anfonais neges e-bost ato yn dweud fy mod yn fodlon iawn ar ei gyngor yngl?n â'r cyfranddaliadau a bod y ffaith bod y broses mor ddidrafferth wedi gwneud argraff arnaf ac ychwanegais ei bod yn mynd i fod yn bleser gweithio gydag ef.

“Edrychais ar werth fy nghyfranddaliadau bron bob dydd. Roedd disgwyl i'r cyfranddaliadau ddod i ben ar 30 Rhagfyr 2016 ac roeddwn i'n gobeithio defnyddio'r arian i brynu rhagor o'r un cyfranddaliadau yn 2017.

"Yng nghanol mis Rhagfyr anfonais neges e-bost at y masnachwr yn esbonio fy mod wedi penderfynu codi £500 o'm cyfrif a oedd bellach yn dal bron £9000. Dywedais yr hoffwn gael sgwrs am weddill yr arian yn fy nghyfrif a'r hyn yr hoffwn ei wneud ag ef. Ni chefais unrhyw ateb ac am fod y neges 'withdrawal pending' wedi ymddangos ar fy nghyfrif, ceisiais gysylltu ag ef dro ar ôl tro. Anfonais neges e-bost ato rhwng dwy a thair gwaith y dydd a cheisiais ei ffonio ond ni allwn gysylltu ag ef.

"Dyna pryd roeddwn i'n gwybod fy mod i wedi cael fy nhwyllo!

"Fel menyw sengl mae fy arian yn perthyn i mi a neb arall, ond nid oedd y teimlad yn debyg i unrhyw deimlad arall roeddwn wedi'i brofi drwy gydol fy mywyd. Roeddwn i wedi bod yn gwrtais, yn ddymunol ac yn garedig wrth y dyn ifanc hwn, gan barchu ei sgiliau fel masnachwr ariannol a'r profiad y dywedodd ei fod ganddo ym myd bancio. Roeddwn i'n teimlo mor dwp; yn llawn cywilydd; ac yn naïf. Roedd y cywilydd a'r loes yn amlwg a thanseiliwyd fy hyder gryn dipyn. Roeddwn i'n gwybod na allwn ddweud dim wrth neb! Byddai fy ffrindiau wedi chwerthin am fy mhen. Gallaf eu clywed yn awr – 'Beth, rhoesoch chi £5,500 i rywun nad oeddech yn ei adnabod ac nad oeddech yn gallu ei weld!’. Wnes i ddim cysgu na bwyta'n iawn am rai dyddiau. Roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi beidio â chynhyrfu a meddwl yn ofalus am y sefyllfa. Meddwl yn glir oedd y peth olaf y gallwn ei wneud ond yn y diwedd penderfynais gysylltu â'm banc.

"Ni chysylltais â'r heddlu am nad oeddwn i'n credu ei bod yn fater i'r heddlu. Ers hynny rwyf wedi cael gwybod ei fod yn bendant yn fater iddo. Roeddwn i wedi ymrwymo i'r cytundeb masnachu o'm gwirfodd ac ni chymerodd y masnachwyr fwy o arian nag yr oeddwn i wedi'i awdurdodi o'm cardiau; ni wnaethant ddwyn fy hunaniaeth na defnyddio fy nghardiau banc i gyflawni twyll. Roeddwn i'n teimlo na allwn i boeni'r heddlu. Rwyf bellach yn gwybod y dylech chi bob amser gysylltu â'r heddlu gan fod peidio â siarad am gael eich twyllo yn gallu pwyso'n drwm ar ddioddefwr; mae'n chwarae ar ei feddwl gan beri mwy a mwy o ofid iddo nes ei fod, o bosibl, ar fin gwneud rhywbeth trychinebus.

"Siaradais â'm banc a dywedais wrtho fy mod wedi cael fy nhwyllo. Roedd y cynorthwyydd mor garedig ac amyneddgar ac wedyn torrais i lawr ac ni allwn siarad â hi, roeddwn i wedi cynhyrfu gymaint. Cafodd fy nghardiau credyd a debyd eu newid ar unwaith. Roedd y teimlad o ryddhad a diogelwch unwaith eto yn anghredadwy. Wedyn, cefais fy atgyfeirio at rywun o adran dwyll y banc. Pan esboniais fy sefyllfa iddo dywedodd ‘Rwy'n gwybod na fydd hyn yn gwneud i chi deimlo'n well ond fyddech chi ddim yn credu faint o alwadau fel eich un chi rwy'n eu cael bob dydd’.

"O fewn chwe wythnos yn 2016, roeddwn i wedi cael dwy neges e-bost a dwy alwad ffôn ac roeddwn i wedi colli £5500 drwy dwyll heb adael fy nghartref -  roedd y cyfan yn hawdd iawn, yn syml iawn ac yn glyfar iawn.

"Ym mis Ionawr 2017, cefais neges ar y peiriant ateb gan fasnachwr opsiynau deuaidd. Dywedodd fod y cyfranddaliadau wedi aeddfedu a bod £14,399 bellach yn fy nghyfrif. Edrychais ar-lein ac roedd hynny'n gywir, ond ni cheisiais godi unrhyw arian am ei fod yn ymddangos fel petai 'wedi'i gloi' fel yr oedd ym mis Rhagfyr.

"Y diwrnod canlynol ffoniodd masnachwr newydd fi. Dywedais yr hoffwn siarad â'r masnachwr blaenorol yr oeddwn wedi delio ag ef a dywedwyd wrthyf: ‘Allwch chi ddim, mae wedi'i drosglwyddo i Hong Kong. Fi yw eich masnachwr bellach’. Alla i godi arian felly? ‘Na allwch!  Ni chaniateir i chi wneud hynny’. Allwn i fuddsoddi'r arian yn fy nghyfrif yn yr un cyfranddaliadau eto? ‘Na allech!  Ni chaniateir i chi wneud hynny’. Wedyn gofynnodd am £30,000 ar gyfer buddsoddiad arall. Er i mi ddweud na, dywedodd ei fod yn gynnig na allwn ei wrthod ac y byddai'n anfon y wybodaeth ataf drwy e-bost beth bynnag.

"Y diwrnod canlynol cyrhaeddodd y neges e-bost gyda gwybodaeth am fuddsoddiad gwerth £30,000. Anfonais neges e-bost yn ôl ato a oedd yn cynnwys rhai geiriau a ddewiswyd yn ofalus; 'Peidiwch â chysylltu â mi eto!' Ffoniodd fi ar unwaith ac wedyn blociais y rhif ffôn.

"Er i mi flocio'r rhif roedd ganddyn nhw fy nghyfeiriad e-bost a'm manylion personol o hyd ac mae hynny'n codi ofn arnaf. Er syndod i mi gallwn gael mynediad i'r cyfrif yn hawdd a gallaf wneud hynny o hyd ond mae'r rhan adneuo/codi arian o'r cyfrif yn dal i fod 'wedi'i gloi' fel yr oedd y tro diwethaf y gwelais i hi ym mis Ionawr. O fewn munudau i fewngofnodi i'r cyfrif, cefais neges e-bost gan fasnachwr yn gofyn i mi gysylltu a dechrau masnachu gyda nhw eto. Roeddent yn gwybod fy mod wedi defnyddio'r cyfrif. Wedyn, unwaith eto ym mis Mehefin 2017, cefais neges e-bost arall yn gofyn i mi gysylltu â nhw, y tro hwn gan 'Uwch Fasnachwr' a hoffai ddod i'm hadnabod a'm helpu i fasnachu unwaith eto. Anwybyddais y neges. Fyddan nhw byth yn rhoi'r ffidil yn y to!

"Rhaid eu bod yn meddwl fy mod yn fenyw dwp, hawdd ei thwyllo a naïf; rhaid eu bod wedi chwerthin am fy mhen! Ni allaf newid yr hyn a ddigwyddodd i mi ond rwy'n gobeithio, drwy rannu fy stori, y gallaf addysgu eraill a chodi ymwybyddiaeth o'r drosedd ddinistriol hon."

Beth dylech ei wneud os ydych wedi dioddef trosedd?

  • Rhowch wybod i Action Fraud, y ganolfan genedlaethol ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a seiberdroseddu. Gallwch wneud hyn ar-lein drwy fynd i http://www.actionfraud.police.uk/report_fraud neu drwy ffonio 0300 123 2040
  • Os byddwch wedi talu am nwyddau neu wasanaethau ar gerdyn credyd neu ddebyd, cysylltwch â darparwr eich cerdyn/banc ac esboniwch eich bod wedi dioddef trosedd. Byddant yn gallu rhoi cyngor i chi am sut i ganslo taliadau a diogelu eich hunaniaeth rhag cael ei dwyn o bosibl.
  • Rydym bob amser yma i helpu. Gallwch ein ffonio ni ar 101 neu 999 mewn argyfwng. Gallwch hefyd gysylltu â Connect Gwent, ein canolfan i ddioddefwyr ar 0300 123 21 33 neu drwy fynd i http://www.connectgwent.org.uk/