Twyll Eiddo

Beth yw twyll eiddo?

Fel arfer eiddo yw'r ased mwyaf gwerthfawr mae pobl yn berchen arno. Gellir ei werthu a threfnu morgais arno i godi arian ac felly gallai fod yn darged deniadol i dwyllwyr. Mae'r math o dwyll rydym yn ei weld fel arfer yn ymwneud ag achosion lle mae twyllwyr yn dwyn eich hunaniaeth yn gyntaf ac yna'n gwerthu neu'n trefnu morgais ar eich eiddo gan esgus mai chi ydynt. Os nad yw'n cael ei ddarganfod yn fuan, gallech chi fel gwir berchennog yr eiddo weld bod eich eiddo wedi ei drosglwyddo neu ei werthu heb i chi wybod. Gall datrys y sefyllfa a thynnu unrhyw forgais oddi ar y gofrestr fod yn ofidus, yn llafurus ac yn gostus.

Pa mor gyffredin ydyw?

Diolch byth, mae'r math hwn o dwyll yn eithaf anghyffredin, ond gall gael effeithiau ofnadwy. Dyna pam bod ei atal yn well na'i ddatrys.

Beth y gall pobl ei wneud i ddiogelu eu hunain?

Dyma ychydig o opsiynau:

  • Sicrhewch fod eich eiddo wedi ei gofrestru. Os ydych yn ddioddefwr diniwed twyll ac yn dioddef colled ariannol o ganlyniad, gallwch gael iawndal. Os nad yw eich eiddo wedi'i gofrestru, yna nid yw'r iawndal yn daladwy. Dod o hyd i wybodaeth am gofrestru tir.
  • Unwaith y byddwch wedi cofrestru, sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn gyfredolfel bod modd cysylltu â chi'n hawdd. Gallwch gael hyd at dri chyfeiriad ar y gofrestr yn cynnwys cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad dramor. Os nad yw eich manylion yn gyfredol, efallai na fyddwch yn derbyn llythyr neu e-bost y Gofrestrfa Dir os byddant yn ceisio cysylltu â chi.
  • Cofrestrwch ar gyfer gwasanaeth Rhybudd Eiddo llwyddiannus y Gofrestrfa Dir sydd am ddim ac sy'n helpu i ddiogelu perchnogion yn erbyn twyll eiddo. Byddant yn anfon e-bost rhybudd i chi pan geir gweithgarwch penodol ar yr eiddo a gaiff ei fonitro e.e. os bydd rhywun yn ceisio trefnu morgais arno. Os byddwch yn derbyn rhybudd, gallwch benderfynu p'un a yw'r gweithgarwch yn amheus a chael cyngor pellach.
  • Gall perchnogion sy'n teimlo y gall fod risg i'w heiddo drefnu cyfyngiad ar eu heiddo. Bwriad cyfyngiad yw atal gweithgarwch ar eich eiddo, megis trosglwyddiad neu forgais, oni bai bod trawsgludwr neu gyfreithiwr yn cadarnhau bod y cais wedi ei wneud gennych chi. Nid oes tâl i berchnogion tai gofrestru'r cyfyngiad hwn ar yr amod nad ydynt yn byw yn yr eiddo maent am ei ddiogelu. Gwneud cais am gyfyngiad.

Pwy sy'n wynebu'r perygl mwyaf o dwyll eiddo?

Rydych yn wynebu mwy o risg os yw eich eiddo:

  • yn cael ei rentu
  • yn wag, os yw'r perchennog dramor neu mewn cartref gofal er enghraifft
  • yn ddi-forgais
  • heb ei gofrestru gyda'r Gofrestrfa Dir

Os ydych yn credu y gallech chi fod wedi dioddef twyll eiddo, dylech:

  • Gysylltu â'r llinell twyll eiddo ar 0300 006 7030 (o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am i 5pm) neu e-bostio [email protected]
  • Cysylltu â pherson cyfreithiol proffesiynol fel cyfreithiwr neu Cyngor ar Bopeth ac Action Fraud 

Am ragor o wybodaeth: www.gov.uk/propertyfraud