Twyll Rhamant

Ydych chi'n ystyried chwilio am gariad drwy ddefnyddio gwefannau caru? Diogelwch eich hun! Mae'r rhan fwyaf o bobl yn onest, fodd bynnag nid yw hynny'n wir am bawb. Peidiwch byth â rhoi manylion personol i rywun rydych wedi ei gyfarfod ar-lein, gan gynnwys eich manylion banc. Rydym wedi siarad â gwraig a oedd wedi dioddef twyll rhamant, ac mae'n adrodd ei hanes yma...

"Roeddwn wedi ysgaru ac roeddwn yn teimlo'n barod i gyfarfod â rhywun newydd, felly penderfynais roi cynnig ar wefan caru ar-lein. Roedd rhywun wedi tynnu fy sylw, a dangosodd ddiddordeb ynof i ar unwaith, a rhoddodd hynny hyder i mi.Roedd y dyn yn hyfryd, yn garedig iawn ac roedd yn ymddangos fel bod ganddo ddiddordeb gwirioneddol ynof i. Roeddwn yn teimlo'n eithaf bregus felly roedd y ffaith ei fod yn poeni amdanaf yn fy nenu ato. Roedd bob tro mor ofalgar pan oeddem yn sgwrsio.

"Dywedodd ei fod yn feddyg yn gweithio i elusen boblogaidd dramor yn Syria a'i fod yn gyfrifol am imiwneiddio plant - roedd hyd yn oed wedi anfon lluniau ohono'i hun a'r gwersyll lle roedd yn gweithio ata i!
Roeddem wedi bod yn sgwrsio am ychydig fisoedd, a hyd yn oed wedi trafod sut y byddem yn parhau â'n perthynas ar ôl iddo orffen ei raglen a dychwelyd adref. Dywedodd y byddai'n ymddeol yn gynnar ac nid oedd gennyf unrhyw reswm i'w amau bryd hynny.

"Yn raddol, dechreuodd ofyn am arian, i ddechrau ar gyfer talu am yr awyren adref. Dywedodd nad oedd gan yr elusen bolisi ar gyfer talu am deithiau awyr eu gweithwyr. Roeddwn am ei weld ac, fel y dywedais, nid oedd gennyf unrhyw reswm dros gredu ei fod yn dweud celwydd, felly anfonais yr arian ato.

"O hynny ymlaen, dechreuodd ofyn am fwy a mwy o arian, gan ddweud yn bennaf ei bod yn anodd iddo gael gafael ar ei arian oherwydd lle roedd yn gweithio a'r systemau bancio yn Syria.
Roedd yr arian roeddwn yn anfon ato yn mynd i gyfrif yn Nigeria a dechreuais amau hynny, ond esboniodd bopeth drwy ddweud bod gan yr elusen gyfrifon banc mewn gwledydd gwahanol.

"Aeth pethau o ddrwg i waeth pan gysylltodd â fi i ddweud ei fod wedi cael ei arestio yn y maes awyr am geisio smyglo aur - dywedodd nad oedd ganddo unrhyw un arall a allai ei helpu felly cytunais i'w helpu. Cefais fenthyciad er mwyn helpu i dalu am ei fechnïaeth ac un arall pan ddywedodd bod angen iddo dalu am lety nes iddo adael y wlad.

"Roedd yn dweud pethau fel "rwy'n dy garu di, mae'n ddrwg iawn gen i am ofyn i ti wneud hyn", ac roedd mor onest, roeddwn yn ei gredu.

"Ymhen hir a hwyr, darganfyddais nad oedd yn onest o gwbl ac roeddwn wedi cael fy nhwyllo. Roeddwn yn teimlo'n sâl â chywilydd.
Allwn i ddim dweud wrth fy ffrindiau ac nid oedd y rhan fwyaf o'm teulu yn gwybod chwaith. Roeddwn wedi colli cyfanswm o £20,000.

"Ers hynny, rwyf wedi cysylltu â'r elusen a dywedon nhw, yn anffodus, y bydd twyllwyr yn dweud eu bod yn gweithio i elusennau er mwyn gwneud eu straeon yn fwy credadwy ac nad oedd y rhan fwyaf o'r pethau roedd wedi'i ddweud am y sefydliad yn wir - rwy'n difaru peidio â chadarnhau pethau â nhw ar y pryd.

"Rwy'n ceisio symud ymlaen â'm bywyd, ond rwy'n dal i fod yn wyliadwrus bob tro rwy'n cyfarfod â rhywun newydd.  Rwy'n teimlo'n waeth am fod y twyllwyr wedi dod o hyd i wybodaeth amdanaf er mwyn manteisio ar y ffaith fy mod mewn sefyllfa fregus, maent mor glyfar. Sylwais fod proffil o dan ei enw ar-lein o hyd, ond gydag oedran a llun gwahanol. Rwyf wedi hysbysu'r wefan caru am hyn, nid wyf am i unrhyw un arall ddioddef y math hwn o dwyll.

"Fy nghyngor i bobl yn yr un sefyllfa yw bod yn wyliadwrus o unrhyw un sy'n gofyn llawer o gwestiynau amdanoch chi, efallai y bydd yn ymddangos fel pe bai'n poeni amdanoch chi, ond wyddoch chi ddim pwy sydd ar yr ochr arall. Rydych yn credu mai'r person wedi'i bortreadu sydd yno ond gallai'r realiti fod yn wahanol iawn."

Sut i ddiogelu eich hun rhag y math hwn o dwyll

 • Ceisiwch beidio â rhannu gormod o fanylion personol ar wefannau caru. Gall rhywbeth mor syml â rhannu eich enw, dyddiad geni a chyfeiriad olygu y gall rhywun ddwyn eich hunaniaeth
 • Peidiwch ag anfon na derbyn arian na rhannu eich manylion banc ag unrhyw un, ni waeth faint rydych yn ymddiried ynddynt
 • Defnyddiwch wefan caru uchel ei pharch a sgwrsiwch drwy'r wefan honno yn unig. Byddwch yn wyliadwrus os bydd rhywun yn gofyn i chi sgwrsio drwy gyfryngau cymdeithasol neu dros negeseuon testun.

Adnabod arwyddion nad yw pethau fel y maent yn ymddangos

 • Mae rhywun yn gofyn llawer o gwestiynau amdanoch ond yn dweud ychydig iawn amdano'i hun
 • Bydd rheswm yn codi'n sydyn dros ofyn am eich help. Bydd yn manteisio ar y ffaith bod gennych deimladau cryf tuag ato
 • Edrychwch yn ofalus ar y lluniau mae wedi eu hanfon atoch – a yw pethau'n rhy berffaith? Gallwch wneud chwiliad delweddau ar Google i weld a yw'r lluniau wedi eu cymryd gan rywun arall. https://ctrlq.org/google/images/
 • Os ydych wedi trefnu cyfarfod, efallai y bydd yn dechrau gofyn am arian ar gyfer y daith. Efallai y bydd hefyd yn manteisio ar eich teimladau drwy ddweud bod perthynas yn sâl a bod angen arian ar gyfer llawdriniaeth

Beth i'w wneud os ydych yn dioddef y math hwn o dwyll

 • Peidiwch â theimlo cywilydd, gall y twyllwyr hyn fod yn ddarbwyllol iawn!
 • Rhowch wybod i Action Fraud, y ganolfan genedlaethol ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a seiberdroseddu. Gallwch wneud hyn ar-lein drwy fynd i http://www.actionfraud.police.uk/report_fraud neu drwy ffonio 0300 123 2040
 • Os byddwch wedi talu am unrhyw beth gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, neu wedi gwneud trosglwyddiad banc, cysylltwch â darparwr eich cerdyn/banc ac esboniwch eich bod wedi dioddef trosedd. Byddant yn gallu rhoi cyngor i chi am sut i ganslo taliadau a diogelu eich hunaniaeth rhag cael ei ddwyn o bosibl.
 • Rydym bob amser yma i helpu. Gallwch ein ffonio ni ar 101 neu 999 mewn argyfwng. Gallwch hefyd gysylltu â Connect Gwent, ein canolfan i ddioddefwyr ar 0300 123 21 33 neu drwy fynd i http://www.connectgwent.org.uk/