Caethwasiaeth Modern

Mae caethwasiaeth ym Mhrydain ar gynnydd. Yn 2016, cafodd 3905 o ddioddefwyr posibl eu nodi; cynnydd o 17% o gymharu â 2015. Caethwasiaeth yw symud person o un lle i'r llall, o fewn gwlad neu ar draws ffiniau i mewn i amodau o gamfanteisio yn erbyn ei ewyllys.

Arwyddion o gaethwasiaeth

Oherwydd natur gudd caethwasiaeth a'u hamharodrwydd neu eu hanallu i geisio help, efallai na fyddwch yn sylweddoli eich bod wedi dod i gysylltiad â dioddefwr. Mae'r rhai o'r arwyddion i'w nodi yn cynnwys: 

  • cyswllt cyfyngedig â'u teulu
  • cam-drin corfforol / edrych fel nad ydynt wedi cael digon o faeth
  • nid ydynt yn ymddiried mewn awdurdod
  • nid oes ganddynt ffrindiau
  • ymddwyn fel pe baent o dan reolaeth rhywun arall
  • wedi drysu
  • osgoi cyswllt llygaid
  • methu siarad Saesneg

Mathau o gaethwasiaeth

Gall dynion, menywod a phlant gael eu gorfodi i wahanol fathau o gaethwasiaeth, yn cynnwys:

  • puteindra gorfodol/camfanteisio’n rhywiol
  • masnachu plant a chamfanteisio’n rhywiol ar blant
  • camfanteisio troseddol
  • llafur domestig / gorfodol
  • casglu organau
  • Caethwasiaeth Seibir

Cysylltiadau Defnyddiol

BAWSO 02920 644 633 neu 24 awr 0800 731 8147 Rhoi gwasanaeth cymorth 24 awr a llety i ddioddefwyr
Byddin yr Iachawdwriaeth Rhyngwladol (Oedolion) Ffoniwch ein rhif lleol yn gyntaf neu ein llinell 24 awr 0300 303 8151 Rhoi gwasanaeth cymorth 24 awr a llety i ddioddefwyr
Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern Y Swyddfa Gartref 0800 012 1700 Rhoi cyngor a chymorth
Prosiect Rhyddhau, Llwybrau Newydd 01633 250 205 Rhoi gwasanaeth eiriolaeth i oroeswyr masnachu
Canolfan Masnachu mewn Pobl y DU +44 (0) 844 778 2406 (24 awr) Rhan o'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol sy'n rhoi cyngor tactegol
Llinell Gymorth i Fudwyr 0130 420 3977 Rhoi cymorth a chyngor yngl?n â mudwyr
CTAIL NSPCC Cyngor Masnachu Plant a Llinell Gwybodaeth 0800 107 7057 Rhoi cymorth a chyngor yngl?n â dioddefwyr sy'n blant
Llinell Iaith 0800 169 2879  
Taclo'r Tacle 0800 555 11