Gwybodaeth Gyffredinol

NID oes angen i'r rhan fwyaf o eiddo coll gael ei roi i'r Heddlu. Gall eitemau gael eu rhoi i berchennog y safle neu'r gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus lle daethpwyd o hyd iddynt. 

Dylai eitemau sy'n cynnwys data personol gael eu rhoi i'r awdurdod dyroddi. Os na allwch wneud hyn a'ch bod yn eu rhoi i'r Heddlu, byddwn yn eu hanfon ymlaen iddo ar eich rhan. Ni fydd yr Heddlu yn cadw eitemau o'r fath.

Mae rhai eitemau penodol na chaiff y cyhoedd eu cadw a'u hawlio o dan unrhyw amgylchiadau. Mae'r rhain yn cynnwys: cyffuriau, arfau tanio, arfau, bwledi a chetris, pasbortau nad ydynt yn rhai'r DU, eitemau gwerth uchel, gliniaduron a chamerâu, ffonau symudol, sylweddau na ellir eu hadnabod neu eitemau eraill a allai beryglu neu niweidio eraill.

Ewch ag unrhyw rai o'r uchod i Orsaf yr Heddlu fel y gallwn ddod o hyd i'r perchennog neu fel arall ymdrin â nhw'n ddiogel.

Peidiwch â cheisio trin a thrafod unrhyw eitemau peryglus rydych yn dod o hyd iddynt. Rhowch wybod i ni'n syth.

Os na ellir adnabod yr eiddo ac nad yw'n un o'r uchod, cysylltwch â'ch Gorsaf Heddlu leol neu ffoniwch 101 a gwneir cofnod o'r eitem.

Beth i'w wneud gydag eitemau penodol...

Os byddwch yn dod o hyd i gi crwydr sydd heb dag cyfeiriad na rhif ffôn ar ei goler, cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol. Ceir gwybodaeth ar wefannau Awdurdodau Lleol hefyd, gan gynnwys â phwy i gysylltu a beth i'w wneud y tu allan i oriau swyddfa.

Nid yw'r Heddlu yn gyfrifol am g?n crwydr mwyach a dim ond os oes anifail crwydr ar briffordd gyhoeddus y mae angen iddo gael gwybod. Dim ond os yw'r ci yn beryglus neu'n frîd sydd wedi'i wahardd y dylid cysylltu â'r Heddlu.

Gallwch leihau'r perygl o golli eich ci drwy ddilyn y canllawiau isod:-

  • Sicrhewch fod modd adnabod eich ci drwy gael eich enw a'ch cyfeiriad/rhif ffôn ar goler a thag
  • Sicrhewch fod eich ci wedi'i ficrosglodynnu gyda manylion perchenogaeth a sicrhewch fod y wybodaeth hon yn gyfredol
  • Cadwch eich ci dan reolaeth pan fyddwch yn mynd ag ef am dro
  • Sicrhewch na all eich ci ddianc o'ch eiddo Trwsiwch ffensys a chofiwch gau/cloi gatiau.

Dylai pasbortau'r DU y deir o hyd iddynt gael eu dychwelyd i'r awdurdod dyroddi. 

Dylai pasbortau nad ydynt yn rhai'r DU y deir o hyd iddynt gael eu rhoi i'r Heddlu cyn gynted â phosibl.

Tystysgrifau geni, priodas a marwolaeth 

Mae'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn gofyn i chi ddinistrio unrhyw dystysgrifau geni, priodas neu farwolaeth y deir o hyd iddynt er mwyn atal gwneud unrhyw ddefnydd twyllodrus ohonynt.

Unrhyw ddogfennau swyddogol eraill

Dylid rhoi gwybod i'r awdurdod dyroddi perthnasol am unrhyw ddogfennau y deir o hyd iddynt.

Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw gyffuriau neu feddyginiaethau rhagnodedig ewch â nhw i'r fferyllfa agosaf, a fydd yn cael gwared â nhw'n ddiogel. 

Os byddwch yn dod o hyd i nodwyddau yn y stryd, mae gan eich Awdurdod Lleol ddyletswydd i gael gwared arnynt. Cyn cysylltu ag ef, sicrhewch nad ydych yn cyffwrdd â'r eitem, sy'n cynnwys ei rhoi yn y bin.

Ble i gael gwybodaeth

Y SefydliadRhif CyswlltGwefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 01874 624704www.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 neu 01495 226622www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sirol Sir Fynwy01633 644644www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Canal Casnewyd01633 656656www.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 01495 762200www.torfaen.gov.uk

Os byddwch yn dod o hyd i drwydded yrru dylech ei dychwelyd at y DVLA. Os na allwch wneud hyn, gallwch ei rhoi i Heddlu Gwent a wnaiff ei hanfon ymlaen ar eich rhan. 

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gefn y garden rydych wedi dod o hyd iddi. Os na allwch wneud hyn, gallwch roi'r garden i Heddlu Gwent a wnaiff ei hanfon ymlaen i'r banc perthnasol.

Ar gyfer eitemau gwerth isel na ellir eu hadnabod, fel bagiau llaw gwag, bagiau, cesys, waledi, pyrsiau, dillad sydd wedi'u defnyddio, nwyddau sy'n treulio, ymbaréls, sbectolau, beiciau, dillad, allweddi ac ati; os ydych wedi gwneud eich gorau i ddod o hyd i'r perchennog ac na ellir adnabod yr eiddo o hyd, yna does dim mwy y gall yr Heddlu ei wneud a dylech gael gwared ar yr eiddo'n ddiogel. 

Os byddwch yn dod o hyd i arian parod mewn siop, ger banc/peiriant codi arian, tafarn neu safle arall dylech ei roi i'r sefydliad lle daethpwyd o hyd iddo. 

Fel arall dylech roi'r arian parod i'ch Gorsaf Heddlu agosaf.

Byddem yn annog unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n dod o hyd i arian a gollwyd i fod yn onest a gwneud y peth iawn drwy gymryd pob cam rhesymol i geisio dod o hyd i'r perchennog.

Yn achos symiau bach o arian parod ee. 5c, 10c ac ati cynghorir pobl i ddefnyddio eu disgresiwn ac efallai roi'r arian mewn blwch elusen. Yn yr amgylchiadau hyn byddai dod o hyd i berchennog swm mor fach yn llai tebygol.