Fframwaith Ymchwiliol

Gyda dros 55,000 o droseddau'n cael eu riportio bob blwyddyn yng Ngwent, mae ein hymchwilwyr yn defnyddio Fframwaith Ymchwiliadau i ganolbwyntio ar droseddau sy'n achosi'r mwyaf o niwed.

Canllaw ar gyfer gwneud penderfyniadau yw'r Fframwaith Ymchwiliadau sy'n cynorthwyo swyddogion a staff sy'n ymchwilio i droseddau i sicrhau eu bod yn ymateb yn gymesur ac yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r cyhoedd ar yr un pryd.

Mae swyddogion a staff yn asesu pob trosedd yn unigol ac yn gwneud penderfyniadau ar sail amrywiaeth o ffactorau, gan ganolbwyntio ar warchod y bobl fwyaf bregus.

Mae'r Fframwaith Ymchwiliadau'n cydnabod na ddylem ni ymchwilio i bopeth. Mae'n rhaid i ni ddewis lle y dylid cyfeirio ein hymdrechion, gan roi blaenoriaeth i'r troseddau sy'n achosi'r bygythiad, niwed a risg mwyaf i ddioddefwyr a chymunedau. Nid polisi mo'r Fframwaith Ymchwiliadau, ac nid yw penderfyniadau'n cael eu gwneud ar sail mathau o droseddau. 

Mae crebwyll proffesiynol yn hollbwysig ac mae pob penderfyniad yn cael ei wneud ar sail teilyngdod a'r holl ffactorau'n cael eu hystyried. Mae'r fframwaith yn rhoi casgliad o egwyddorion clir ar gyfer gwneud penderfyniadau am ymchwiliadau ac mae trafodaethau agored a thryloyw gyda dioddefwr y drosedd yn rhan allweddol ohonynt. 

Staff cyswllt cyntaf a swyddogion mewn ardaloedd plismona lleol fydd yn defnyddio'r fframwaith. Mae'n hanfodol ein bod yn gwneud penderfyniadau da a chynnar ynghylch pa droseddau y dylid ymchwilio iddynt. Bydd y penderfyniadau hyn yn dryloyw a bydd y rheswm dros benderfyniad yn cael ei gofnodi.  

Byddwn yn cydweithredu gyda dioddefwyr troseddau i ddeall eu barn a sicrhau bod eu dymuniadau'n ganolog i'r broses o wneud penderfyniadau. 

Caiff unrhyw anfodlonrwydd ei adolygu bob mis a bydd yn llywio penderfyniadau yn y dyfodol. Mae'r cyhoedd wedi bod yn gefnogol iawn hyd yn hyn ac nid ydym wedi derbyn unrhyw gwynion sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r defnydd o'r Fframwaith Ymchwiliadau.  

Ble y bo'n gymesur ac er budd y cyhoedd, byddwn yn:

 • Ymchwilio i bob trosedd ddifrifol yr ydym yn cael ein hysbysu amdani
 • Ymchwilio i bob trosedd lle mae elfen o fregusrwydd
 • Ymchwilio i bob trosedd lle mae bygythiad, niwed neu risg sylweddol

Pan fydd troseddau'n llai difrifol, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i'r canlynol:

 • Troseddau lle mae dioddefwyr a thystion yn fregus
 • Troseddau lle mae troseddwyr yn beryglus neu yn troseddu'n gyson iawn
 • Troseddau lle mae'r drosedd yn rhan o gyfres neu yn broblem sy'n adnabyddedig yn lleol
 • Troseddau lle mae unigolyn dan amheuaeth wedi cael ei enwi neu yn hawdd ei adnabod

Nod ein fframwaith yw:

 • Gwella ansawdd y gwaith o wneud penderfyniadau ac ymateb yn gymesur i'r troseddau a fydd yn cael eu hymchwilio. Bydd hyn yn unol â bregusrwydd, bygythiad, risg a niwed.
 • Defnyddio adnoddau ac arbenigedd yn fwy effeithlon ar draws Heddlu Gwent wrth ymchwilio i drosedd
 • Cynyddu cyfran yr ymchwiliadau sy'n cael eu cynnal mewn perthynas â dioddefwyr bregus
 • Cynyddu ymreolaeth ymchwilwyr i wneud penderfyniadau a chofnodi eu rhesymau mewn ffordd strwythuredig.