Pobl sydd ar Goll

  • Ein dull gweithredu - mae Heddlu Gwent yn cymryd adroddiadau o bobl sydd ar goll o ddifrif ac yn annog y cyhoedd i gysylltu â ni ar y cyfle cyntaf posibl os bydd rhywun maent yn ei adnabod yn mynd ar goll. Mae gennym dîm arbenigol i archwilio i'r math hwn o ddigwyddiadau a hefyd i ddarparu cymorth ac arweiniad i deuluoedd a ffrindiau'r bobl sydd ar goll
  • Sut y gallwch chi ein helpu - gallwch helpu drwy wneud ymholiadau cychwynnol gyda ffrindiau, perthnasau a chydweithwyr i weld a allant roi unrhyw wybodaeth am leoliad y person. Os yw'n ddiogel i wneud hynny, gall hefyd fod yn ddefnyddiol i ymweld â lleoedd lle maent yn debygol o fod, yn enwedig os ydynt wedi bod ar goll yn y gorffennol ac yn ddiweddarach wedi cael eu darganfod
  • Beth i'w wneud nesaf - os yw'r person yn agored i niwed, mewn perygl o hunanladdiad neu mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 (er enghraifft os yw'r person yn blentyn ifanc neu'n berson mewn oed sy'n agored i niwed)

Os ddim, ffoniwch ni ar 101

Yn gyffredinol byddwn yn gofyn y cwestiynau canlynol pan fyddwch yn cysylltu â ni:

  • Disgrifiad manwl o'r unigolyn coll
  • Unrhyw fanylion o gyfnodau blaenorol o fynd ar goll
  • Unrhyw nodweddion y gall fod gan y person sy'n golygu eu bod yn agored i niwed, yn cynnwys os ydynt yn cymryd unrhyw feddyginiaeth ac ati a phryd y gwnaethant ei gymryd olaf
  • Manylion eu cerbyd (os yw'n gymwys)
  • Unrhyw leoedd maent yn ymweld â nhw yn aml
  • Eu manylion cyswllt sef rhif ffôn symudol ac unrhyw fanylion o safleoedd cyfryngau cymdeithasol maent yn eu defnyddio, er enghraifft Facebook, Twitter, Snapchat
  • Manylion banc

Nid yw'r cwestiynau uchod yn gynhwysfawr, ond os yw'r rhain gennych wrth law, byddant yn eich cynorthwyo yn fawr wrth ein helpu i ddod o hyd i'ch anwylyd.

Tîm Plant sydd ar Goll

Mae Heddlu Gwent wedi sefydlu Canolfan Diogelu Amlasiantaeth yn 2014 i ddiogelu ac amddiffyn y rheini sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Mae'r Tîm Plant sydd ar Goll yn ymgorffori'r Heddlu, iechyd, addysg a'r gwasanaethau cymdeithasol ac nid yn unig yn darparu asesiad risg eang a chynhwysfawr i blant sydd ar goll, ond hefyd yn cynnal trafodaethau gyda'r plant hynny sydd wedi bod ar goll, er mwyn deall pam yr aethant ar goll i atal iddo ddigwydd eto. Am ragor o wybodaeth am y Tîm Plant sydd ar Goll ewch i Chwalu'r Cylch

Cymorth Pellach

Mae Heddlu Gwent hefyd yn gweithio'n agos gyda'r elusen Missing People. Mae'r elusen yn rhoi cymorth uniongyrchol i bobl sydd ar goll ac i deulu a ffrindiau pobl sydd ar goll. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio neu anfon neges destun ar 116000, am ddim.