Y Protocol Herbert

Protocol ar gyfer pobl sydd ar goll ac sy'n byw â Dementia yw Protocol Herbert, a gafodd ei lansio ym Mlaenau Gwent ac sydd wedi cael ei roi ar waith trwy Went gyfan yn awr. 

Mae Protocol Herbert (wedi'i enwi ar ôl George Herbert, cyn-filwr a oroesodd Glaniadau Normandy, a oedd yn byw â Dementia) yn gofyn i ofalwyr, aelodau teulu a ffrindiau gwblhau ffurflen yn cofnodi’r holl fanylion pwysig am eu hanwylyn, megis meddyginiaeth ofynnol, rhifau ffonau symudol, llefydd y daethpwyd o hyd iddynt yn flaenorol, llun ac ati. Gellir rhannu'r wybodaeth hon yn gyflym wedyn gyda'r asiantaethau perthnasol os yw eu hanwylyn yn mynd ar goll. 

Nid oes unrhyw beth yn peri mwy o bryder neu drallod na phan fydd anwylyn neu ffrind yn mynd ar goll neu pan nad yw'n dychwelyd adref yn ôl y disgwyl. Gall hyn fod yn eithaf cyffredin i bobl sy’n byw gyda neu'n gofalu am rywun â Dementia. Mae Protocol Herbert yn annog cartrefi gofal, gofalwyr, teuluoedd, ffrindiau neu gymdogion i gadw gwybodaeth am yr unigolyn â Dementia a all helpu'r heddlu i ddod o hyd iddo ef neu hi os yw'n mynd ar goll, a darparu cymorth effeithiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Dywedodd yr arweinydd ar gyfer Heddlu Gwent: "Mae ymchwil i Ddementia'n dangos bod pobl sy'n byw â'r cyflwr hwn yn aml yn ail ymweld â llefydd a oedd yn gyfarwydd iddyn nhw flynyddoedd ynghynt. Rwy'n gobeithio y bydd y cynllun newydd hwn yn caniatáu i ni ddarparu gwasanaeth cyflymach a mwy effeithiol, nid yn unig i'r unigolyn ond hefyd i deuluoedd y bobl hynny sy'n byw â Dementia."

Os oes gennych chi anwylyn sy'n byw â Dementia, hoffem eich annog i lenwi'r ffurflenni mor gynnar â phosibl er mwyn i ni gael y wybodaeth i allu darparu cymorth effeithiol os bydd angen. Cysylltwch â'ch Swyddog Cymorth Cymunedol a fydd yn gallu eich helpu i lenwi'r ffurflenni.