Sbwriel

  • Mae'n drosedd gollwng sbwriel, chwistrellu graffiti, glynu posteri a gadael i g?n faeddu.
  • Er ei bod yn drosedd gollwng sbwriel, rhaid i Swyddog yr Heddlu/Swyddogion Cymorth Cymunedol neu Warden y Cyngor fod yn dyst iddo ac mae'n debygol, os caiff unrhyw ganau eu cymryd, mai hysbysiad cosb am anhrefn fyddai'n cael ei roi
  • Gall tipio anghyfreithlon amrywio o fag sbwriel du unigol i lawer o lwythi o wastraff adeiladu yn cael ei adael, sy'n gallu difetha ardaloedd a chael effaith ar ansawdd bywyd pobl sy'n byw'n gyfagos. Gall beryglu iechyd pobl, achosi niwed i'r amgylchedd ac mae'n gostus i'w glirio
  • Os ydych yn gwybod am rywun sy'n tipio'n anghyfreithlon dylech gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl, megis manylion y sbwriel sy'n cael ei adael a lle a phryd, ac yna gysylltu â'ch cyngor lleol. Os oes llawer o sbwriel yn cael ei adael, yna dylech roi gwybod am y mater i Asiantaeth yr Amgylchedd ar 0800 807060
  • Os caiff swm mawr o sbwriel ei adael yn y fan a'r lle, cysylltwch â'r Heddlu gyda chymaint o wybodaeth â phosibl yn cynnwys disgrifiadau o'r bobl, y cerbydau dan sylw a rhifau cofrestru'r cerbydau. Mae hyn oherwydd mewn achosion difrifol gall yr Heddlu weithredu, er y gall benderfynu gweithio gydag Adran Diogelu'r Amgylchedd yr Awdurdod Lleol. Os oes sbwriel ar dir preifat yna cyfrifoldeb y tirfeddianwyr yw cael gwared ohono. Gall y cyngor ddod i gael gwared ohono ond bydd yn codi tâl. Os yw'r sbwriel ar dir y cyngor yna dylech gysylltu â'ch Awdurdod Lleol i ddod i gael gwared â'r sbwriel

Gwybodaeth Gyswllt

Y SefydliadRhif CyswlltGwefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent01874 624704www.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 or 01495 226622www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sir Fynwy01633 644644www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656www.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200www.torfaen.gov.uk