Troseddau Casineb

Beth yw troseddau casineb? 

Gall pobl fod yn ddioddefwyr trosedd am nifer o resymau gwahanol. Pan gaiff person ei dargedu oherwydd gelyniaeth neu ragfarn tuag atynt neu nodwedd sydd ganddynt rydym yn galw hyn yn drosedd casineb.

Mae digwyddiad casineb yr un fath â throsedd casineb, er nad yw'r hyn sydd wedi digwydd yn drosedd bob tro. Gall achosion casineb ddigwydd unwaith neu sawl tro dros gyfnod hirach o amser. Mae Heddlu Gwent bob amser yn cymryd troseddau casineb o ddifrif.

Gallech fod yn ddioddefwr trosedd casineb oherwydd eich bod yn:

 • Anabl
 • Crefyddol (neu ddim)
 • Lesbiaid, hoyw neu ddeurywiol (neu ddim)
 • O wlad wahanol, o darddiad ethnig gwahanol, neu â lliw croen gwahanol
 • Trawsrywedd

Gall achosion a throseddau casineb gynnwys:

 • Ymosodiadau corfforol
 • Sarhau geiriol neu ysgrifenedig e.e galwadau ffôn difrïol, llythyrau annymunol, sylwadau ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
 • Fandaliaeth
 • Graffiti
 • Ymddygiad bygythiol

Cofnodi Trosedd Casineb

Mae amrywaieth o ffyrdd y gallwch gofnodi achos neu drosedd casineb.

 • Ymweld â'ch Gorsaf Heddlu leol
 • Ffonio 101 pan nad yw'n argyfwng
 • Ffonio 999 mewn argyfwng

Os nad ydych yn teimlo'n barod i siarad â'r heddlu gallwch sôn wrth rywun arall

 

Cefnogaeth i ddioddefwyr trosedd casineb

Yn Heddlu Gwent mae gennym dîm o fwy na 30 o Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb (SCTC) sydd wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol i gefnogi dioddefwyr achosion a throseddau casineb. Os byddwch yn cofnodi achos neu drosedd casineb inni, bydd SCTC mewn cysylltiad i gynnig eu help ac i'ch cyfeirio at sefydliadau eraill a allai eich helpu. Mae nifer o asiantaethau eraill a all helpu, i ddarganfod mwy, cysylltwch â Connect Gwent, ein canolfan dioddefwyr ar 0300 123 2133 neu ewch i www.connectgwent.org.uk