Anghydfodau rhwng Cymdogion

  • Mae rhai materion fel parcio o flaen eich eiddo, trwsio cerbydau ar y ffordd/dreif breifat neu faterion ffiniau yn rhai preifat ac nid ydynt yn fater i'r Heddlu na'r Awdurdod Lleol

  • Gall anghydfodau rhwng cymdogion ddigwydd am amrywiaeth o resymau. Os yw'r anghydfod yn cynnwys ymosodiad, tor-heddwch neu ddifrod troseddol, mae'n fater i'r heddlu. Ffoniwch 101 neu 999 mewn argyfwng. Rhaid i'ch adroddiad gael ei gyfeirio at eich Awdurdod Lleol mewn rhai achosion, gweler isod

  • Os ydych naill ai'n byw mewn tai cyngor neu dai a gaiff eu rheoli gan landlord cymdeithasol, eich pwynt cyswllt cyntaf fydd eich swyddog tai

Gwybodaeth Gyswllt


Y SefydliadRhif CyswlltGwefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent01874 624704www.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 neu 01495 226622www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sir Fynwy01633 644644www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656www.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200www.torfaen.gov.uk