Cerbydau Oddi ar y Ffordd

Rydym yn gwybod bod defnyddio beiciau a cherbydau oddi ar y ffordd yn bryder i drigolion mewn rhai ardaloedd yn Gwent. Bob blwyddyn pan fydd y tywydd yn gwella, mae cynnydd yn y defnydd anghyfreithlon a gwrthgymdeithasol o'r cerbydau hyn. Nid yn unig y mae'r rhai sy'n ymwneud â'r ymddygiad hwn yn achosi niwsans, maent hefyd yn achosi niwed i'r amgylchedd lleol ac yn peryglu eu hunain ac eraill.

Er mwyn helpu i frwydro yn erbyn y broblem hon, lansiodd Heddlu Gwent ddadansoddiad newydd yn 2019, o'r enw Operation Harley. Gan weithio gyda'r cyhoedd ac asiantaethau partner, mae swyddogion yn defnyddio ystod o dactegau i godi ymwybyddiaeth o sut y gellir gwneud adroddiadau, yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud am yr ymddygiad hwn a pha gamau y gallwn eu cymryd.

Ble gallwch chi deithio ar eich beic oddi ar y ffordd?

Ar unrhyw dir, lle mae'r tirfeddianwyr wedi rhoi caniatâd i chi i wneud hynny

 • Cilffyrdd sydd ar Agor i Unrhyw Draffig (BOATS), ar yr amod nad oes Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (TRO)
 • Os yw eich cerbyd yn gyfreithiol ar y ffordd (mae ganddo rif cerbyd) ac mae gennych chi dreth, yswiriant a thrwydded yrru, yna gallwch deithio yn gyfreithiol arno ar y ffordd (neu lonydd gwyrdd a gaiff eu hystyried fel ffyrdd)

Ble na allwch chi deithio ar eich beic oddi ar y ffordd?

Ar unrhyw dir nad yw'r tirfeddianwyr wedi rhoi caniatâd i chi. Mae hyn yn cynnwys:

 • Tir comin
 • Rhostir
 • Llwybrau troed
 • Llwybrau ceffylau
 • Cilffyrdd cyfyngedig
 • Llwybrau tynnu camlas
 • Llinellau rheilffordd wag
 • Ffyrdd, yn cynnwys Lonydd Gwyrdd sy'n cael eu hystyried fel ffyrdd (os nad oes gennych drwydded yrru, yswiriant, treth, MOT ac nad oes gan y beic rif cerbyd)
 • Ffyrdd a Ddefnyddir fel Llwybrau Cyhoeddus (RUPPS) - cafodd y rhain eu newid i gilffyrdd cyfyngedig lawer o flynyddoedd yn ôl

Canlyniadau

Mae'n anghyfreithlon i yrru neu deithio ar gerbyd a yrrir yn fecanyddol heb awdurdod cyfreithlon ar dir comin, rhostir neu dir nad yw'n ffurfio rhan o ffordd, neu unrhyw ffordd sy'n llwybr troed, llwybr ceffylau neu'n gilffordd gyfyngedig (Adran 34, Deddf Traffig Ffyrdd 1988).

Os cewch eich dal yn teithio ar eich beic oddi ar y ffordd, beic cwad neu gerbyd oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon, yna gallwch wynebu'r canlynol:

 • Mae gan swyddogion y p?er i gipio cerbydau gan yrrwr heb yswiriant a gyrrwr sydd heb drwydded yrru o dan Adran 165A Deddf Traffig Ffyrdd 1988
 • Efallai y bydd yn rhaid i chi ymddangos yn y llys am yrru heb yswiriant neu heb drwydded yrru, yn ogystal â gyrru yn ddiofal ac yn beryglus, gyrru heb ofal a sylw dyledus neu am yrru ar dir comin
 • Yn ychwanegol, gall swyddogion roi Hysbysiadau Adran 59 os cewch eich dal yn gyrru ar dir heb ganiatâd y tirfeddianwyr. Os cewch ddau hysbysiad mewn 12 mis yna caiff eich cerbyd ei gipio, a bydd rhaid i chi dalu er mwyn iddo gael ei ddychwelyd. Gall eich cerbyd gael ei atafaelu heb rybudd os bydd yr amgylchiadau yn ei gwneud yn anymarferol i roi un. Os na fyddwch yn talu, yna caiff ei ddinistrio

Teithio yn Gyfreithlon

Mae nifer o safleoedd cyfreithlon gyrru oddi ar y ffyrdd yn Ne a Canolbarth Cymru. Dyma fanylion ychydig ohonynt