Diogelwch Personol

Os ydych yn mynd am y nos gyda'ch cydweithwyr, ffrindiau neu deulu, mae ychydig o gamau syml y gallwch eu dilyn er mwyn eich helpu i gadw'n ddiogel:

 • Gwnewch yn si?r bod ffrindiau/teulu yn  gwybod eich cynlluniau
 • Gwnewch yn si?r bod rhywun bob amser yn gwybod lle byddwch chi - peidiwch â chrwydro ar eich pen eich hun gyda dieithryn
 • Gwnewch yn si?r eich bod yn aros gyda theulu a ffrindiau

Peidiwch â chymryd diod wrth ddieithriaid

 • Peidiwch â chymryd diod wrth ddieithriaid - gwnewch yn si?r eich bod yn gweld eich diod yn cael ei weini a pheidiwch â'i adael heb neb yn gofalu amdano
 • Byddwch yn ofalus o fesuriadau diod yn ystod parti - gallant fod yn gryfach o lawer na mesuriadau diod mewn tafarn
 • Gadewch eich diod gyda rhywun rydych yn ymddiried ynddo wrth i chi fynd i'r t? bach neu wrth ddawnsio
 • Os ydych yn dechrau teimlo'n sâl yn sydyn, gofynnwch i ffrind fynd â chi gartref - ond gwnewch yn si?r ei fod yn rhywun rydych yn wirioneddol yn ymddiried ynddo/ynddi

Peidiwch â mynd dros ben llestri

 • Gall alcohol yn ogystal â chyffuriau wneud i chi gyflawni pethau y byddwch yn difaru - gallant effeithio ar eich barn, eich gwneud yn paranoid neu hyd yn oed yn dreisgar. Rydych yn fwy tebygol o fod yn ddioddefwr trosedd o dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau, yn ogystal â bod yn fwy tebygol o gyflawni trosedd
 • Peidiwch â gadael i alcohol ddifetha eich noson - peidiwch â gwneud rhywbeth y byddwch chi'n ei ddifaru
 • Peidiwch â chymryd rhan mewn ymladd - cerddwch i ffwrdd
 • Yfwch yn gymedrol. Bwytewch rywbeth cyn i chi fynd allan. Cymerwch egwyl a diod meddal o bryd i'w gilydd
 • Peidiwch â mynd dros ben llestri. Peidiwch â cheisio efelychu pawb arall!

Cynlluniwch sut rydych am gyrraedd gartref

 • Gwnewch yn si?r bod gennych ddigon o gredyd yn eich ffôn a bod y batri'n llawn cyn mynd allan, a bod gennych rifau ffôn symudol pob un o'ch ffrindiau
 • Cadwch arian dros ben i gyrraedd gartref yn ddiogel bob amser
 • Peidiwch byth â cherdded gartref ar eich pen eich hun ac ewch ar hyd strydoedd sydd wedi'u goleuo'n dda
 • Os credwch fod rhywun yn eich dilyn, croeswch i ochr arall y ffordd i weld a ydynt yn dilyn
 • Peidiwch â loetran - gwnewch eich ffordd i'r man diogel agosaf fel siop neu dafarn. Ffoniwch rywun rydych yn ymddiried ynddo/ynddi a gofynnwch iddynt eich cyfarfod, ac os ydych wir yn poeni, ffoniwch yr Heddlu
 • Cynlluniwch sut rydych am gyrraedd gartref cyn i chi fynd allan - trefnwch lifft, edrychwch ar amserlenni bysiau/trenau neu trefnwch dacsi trwyddedig, cyfrifol
 • Peidiwch â mynd i mewn i gerbyd hurio preifat oni bai eich bod wedi archebu'r car ymlaen llaw. Dim ond cerbydau hacni sy'n cael cludo teithwyr sydd wedi ei dal ar y stryd neu mewn safle tacsi
 • Os oes gennych unrhyw amheuon am ddefnyddio tacsi penodol, gwnewch esgus a pheidiwch â mynd i mewn i'r cerbyd
 • Os yw bws yn wag neu os ydych yn ei ddal liw nos, arhoswch ar y llawr gwaelod mor agos at y gyrrwr â phosibl
 • Eisteddwch yng nghefn y tacsi bob amser (tu ôl i'r gyrrwr os ydych ar eich pen eich hun) - os ydych yn teimlo'n anesmwyth, gofynnwch i'r gyrrwr stopio mewn man prysur rydych chi'n ei adnabod, ac ewch allan
 • Wrth gyrraedd gartref mewn tacsi, ystyriwch ofyn i'r gyrrwr aros tan eich bod yn y t?, ni ddylai fod ots ganddo
 • Sicrhewch fod gennych allweddi'r t? yn barod cyn i chi gyrraedd eich drws, a'u cario yn eich llaw, nid yn eich bag. Mae chwilota amdanynt yn golygu nad ydych yn edrych ar beth sydd o'ch cwmpas