Protestiadau Cyhoeddus

Rwy'n trefnu digwyddiad i'w gynnal ar y briffordd - beth sydd angen i mi ei wneud?

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn trefnu digwyddiad diogel. Er bod y rhyddid i gynnal digwyddiadau, i orymdeithio ac i wrthdystio yn bwysig; mae rhyddid pobl i fynd o gwmpas eu pethau gyda chyn lleied o darfu â phosibl yn bwysig hefyd.

Os yw'ch digwyddiad yn cynnwys gorymdaith mae'n ofynnol i chi roi gwybod i'r heddlu yn ôl y gyfraith. Gall methu â gwneud hyn fod yn drosedd. Hyd yn oed pan nad oes gorymdaith wedi'i chynllunio, byddwn yn argymell bod trefnwyr yn rhoi gwybod i ni bob tro os oes disgwyl i nifer fawr o bobl fynd i ddigwyddiad mewn man cyhoeddus.

Unwaith y byddwn yn ymwybodol o'ch digwyddiad, byddwn yn gwneud penderfyniad yngl?n â'r angen i'r heddlu ymwneud ag ef ymhellach. Hyd yn oed os yw'ch digwyddiad yn brotest neu'n wrthdystiad, efallai na fydd yr heddlu'n ymwneud ag ef.

Ni fydd swyddogion o reidrwydd yn mynd i'r digwyddiad oni bai bod angen iddynt wneud hynny er mwyn cyflawni swyddogaethau craidd yr heddlu, sef atal a dod o hyd i droseddau, cadw'r heddwch a diogelu bywyd ac eiddo. 

Os yw'ch digwyddiad ar y briffordd yn golygu y bydd angen cau ffyrdd yn rhannol neu'n gyfan gwbl, neu os bydd nifer y bobl sy'n mynd i'r digwyddiad yn cael effaith ar draffig, yna dylech ystyried cysylltu â'r cyngor lleol.  

Efallai y bydd angen i chi wneud cais i'r cyngor am orchymyn rheoleiddio traffig a fydd yn galluogi ffyrdd i gael eu cau neu draffig i gael ei gyfyngu. Efallai y codir tâl am hyn , lle y bo'n bosibl, dylech rybuddio'r cyngor ddigon ymlaen llaw er mwyn iddynt allu dilyn y gweithdrefnau angenrheidiol (mae'r cyfnod rhybudd yn amrywio ym mhob cyngor)

Bydd diogelwch y cyfranogwyr ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn un o brif bryderon y cyngor lleol. Felly, mae'n debygol y bydd yn ofynnol i chi wneud eich trefniadau rheoli traffig / stiwardio eich hun drwy gwmnïau achrededig sy'n dderbyniol i'r cyngor.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau neu os hoffech gofrestru eich bwriad i gynnal gorymdaith gyhoeddus, cysylltwch â Chydgysylltydd Tîm Cyswllt yr Heddlu, PS 173 Nikki Hughes ar [email protected] neu fel arall ffoniwch 101.

Os bwriedir cynnal eich digwyddiad o fewn llai na chwe diwrnod, ffoniwch 101 a gofynnwch am gael siarad â'r Arolygydd Efydd a fydd yn cymryd manylion ac yn trefnu i rywun gysylltu â chi cyn gynted â phosibl.