Talu Dirwy

 Y Swyddfa Docynnau Ganolog sy'n ymdrin â phrosesu'r holl Hysbysiadau Cosb Benodedig, Hysbysiadau Cosb am Anhrefn ac Adroddiadau Trosedd Traffig (TOR).

Mae Hysbysiad Cosb am Anhrefn yn cwmpasu troseddau fel bod yn feddw ac afreolus, mân ddirfod troseddol a throseddau mwy difrifol fel achosi aflonyddwch, ofn a thrallod.

Os byddwch yn derbyn un o'r rhain mae gennych 2 ddewis:

  • Talu'r tocyn yn llawn neu
  • Gofyn am Wrandawiad Llys

Gall swyddogion roi adroddiad trosedd traffig yn lle tocyn cosb benodedig gan eu bod yn cynnig cyrsiau addysg i'r gyrrwr.

Mae 2 fath o docyn:

  • Tocyn anardystiadwy - gall gwerth fod hyd at £100 a dim pwyntiau ar eich trwydded
  • Tocyn ardystiadwy - gall gwerth fod hyd at £300 gan gynnwys rhwng 3 a 6 pwynt cosb ar eich trwydded

Gall rhai troseddau fod yn gymwys i gwrs addysg, er hynny, rhaid bodloni'r meini prawf penodol. Ein darparwr addysg presennol ar gyfer Heddlu Gwent yw TTC.

Gall swyddogion roi Hysbysiad Cosb Benodedig am droseddau Parcio, a gall y gwerth fod hyd at £100 a gall rhai troseddau parcio gynnwys 3 phwynt cosb ar eich trwydded.

Caiff Cynllun Unioni Diffygion Cerbydau (VDRS) ei roi gan Swyddogion pan fyddant yn pennu bod gan y cerbyd nam y gallai achosi risg diogelwch i'r gyrrwr neu aelodau o'r cyhoedd.

I gydymffurfio a'r hysbysiad hwn, mae'r derbynnydd yn gyfrifol am unioni'r nam hwn ar y cerbyd mewn garej cyfrifol o fewn 14 diwrnod gan ddarparu tystiolaeth bod y nam wedi ei gywiro.

Gall methu â chydymffurfio â'r hysbysiad VDRS arwain at Erlyniad.