Aros yn Ddiogel Ar-lein

Seiberdroseddu

 • Seiberdroseddu yw un o'r troseddau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, ac yn effeithio ar fusnesau ac unigolion. Mae'n cynnwys amrywiaeth o droseddau sy'n ddibynnol ar seiber (y gellir ond eu cyflawni ar-lein) a throseddau a hwylusir gan ddulliau seiber (y gellir eu cyflawni ar-lein neu ddim all-lein)
 • Mae nifer o gamau y gallwch eu cymryd er mwyn helpu i wneud yn si?r nad ydych yn cael eich dal ar y we ac yn dod yn ddioddefwr trosedd ar-lein

Peidiwch â chredu popeth a welwch

 • Nid yw pawb yn onest ac nid yw popeth rydych chi'n ei weld ar y rhyngrwyd yr hyn mae'n honni ei fod. Defnyddiwch eich barn - os bydd rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae'n debygol mai dyna yw'r gwirionedd
 • Os byddwch yn cael e-bost annisgwyl yn gofyn am eich manylion banc, neu neges gan rywun dieithr yn gofyn am luniau, cymerwch eiliad i gwestiynu ai nhw wir yw'r bobl maent yn honni eu bod
 • Cofiwch nid ydych bob amser yn wirioneddol yn gwybod pwy rydych yn siarad â nhw ar-lein

Byddwch yn gydwybodol

Byddwch yn barod i gwestiynu beth rydych yn ei weld ar-lein:

 • A yw'r wefan yn ffynhonnell barchus?
 • A yw'n debygol y byddai eich banc yn gofyn i chi e-bostio eich manylion personol?
 • A yw'n teimlo'n iawn eich bod wedi ennill y loteri ond erioed wedi clywed amdano nac wedi cofrestru?
 • A yw'r person sy'n gofyn i chi anfon fideo personol ato/ati yn rhywun mae'n honni bod?
 • A yw eich ffrind newydd wir yr oedran mae'n honni bod?

  Os oes gennych unrhyw amheuon, neu os nad yw rhywbeth yn teimlo'n iawn, mae'n well bod yn wyliadwrus a chamu nôl.

Peidiwch â chael eich twyllo gan we-rwydo

Byddwch yn ymwybodol o we-rwydo, sef pan fyddwch yn cael e-byst neu negeseuon sydd wedi eu dylunio i gael eich manylion personol i'w defnyddio'n amhriodol

 • Peidiwch ag ymateb i e-byst sy'n gofyn am eich manylion personol a pheidiwch â rhannu gwybodaeth os nad ydych yn si?r o'r ffynhonnell

Diogelwch eich hun ar y cyfryngau cymdeithasol

 • Gwiriwch eich gosodiadau preifatrwydd ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol oherwydd gall eich manylion personol gael eu defnyddio gan droseddwyr

Defnyddiwch gamau diogelwch

 • Mae ddigon hawdd - defnyddiwch ddiogelwch pan fyddwch ar-lein. Gall meddalwedd gwrthfeirysau helpu i ddiogelu eich cyfrifiadur rhag feirysau, mwydod, maleiswedd a meddalwedd gwystlo
 • Gwnewch yn si?r bob amser eich bod yn cadw eich meddalwedd yn gyfredol i'ch diogelu rhag y bygythiadau diweddaraf ar-lein

Aros yn gyfredol

 • Caiff diweddariadau ar gyfer systemau gweithredu fel Windows a Mac OS eu rhyddhau yn rheolaidd er mwyn helpu i wneud eich cyfrifiadur yn fwy diogel a helpu i ddiogelu yn erbyn bygythiadau diogelwch
 • Mae cadw eich porwr yn gyfredol yn helpu i ddiogelu eich cyfrifiadur

Cael help

 • Os credwch eich bod wedi bod yn ddioddefwr seiberdroseddu cysylltwch â ni i roi gwybod amdano. Ffoniwch 101 gan roi cymaint o fanylion ag y gallwch

Cymorth a chyngor

Os bydd angen rhagor o help neu gyngor arnoch mae nifer o asiantaethau cymorth ar gael: