Diogelwch ar y Ffyrdd

Mae gyrru yn dda ac yn ddiogel yn sgil sy'n cymryd llawer o ymarfer ac yn aml iawn llawer o flynyddoedd i'w perffeithio. Mae gan yrwyr gyfrifoldeb i sicrhau eu bod nhw a'u cerbyd yn addas ar gyfer y ffordd. Peidiwch â gyrru os ydych:

 • Yn teimlo'n flinedig neu'n sâl
 • Wedi bod yn yfed alcohol
 • Yn cymryd cyffuriau neu feddyginiaeth sy'n eich gwneud yn gysglyd

Gwnewch yn si?r bod eich cerbyd mewn cyflwr da drwy wirio pwysedd aer eich teiar a sicrhau bod dyfnder y gwadn yn 1.66mm o leiaf.

Gallwch ddod o hyd i ragor o awgrymiadau ar yrru a nodyn atgoffa o reolau'r ffordd a'r cosbau'r yma:

 • Wrth yrru ar y draffordd, cadwch olwg ar arwyddion Lleoliad Gyrrwr (gweler yn Lloegr yn unig) neu byst marcio pellter.
 • Cadwch nodyn o'r lleoliad ar yr arwydd lleoliad neu byst marcio pan fyddwch naill ai'n ffonio'r rhif ffôn mewn argyfwng 999 neu'r rhif pan nad yw'n argyfwng 101 gan eu bod yn helpu i leoli digwyddiadau ar draffyrdd yn gyflym
 • Mae'r arwyddion a'r pyst yn helpu i nodi lleoliadau ffordd drwy adnabod llwybr y draffordd rydych chi'n teithio arni, y cyfeiriad rydych yn teithio iddo a'r pellter mewn cilomedrau o ddechrau'r draffordd.
 • I roi gwybod am ddamweiniau traffig ar y ffyrdd neu wrthdrawiadau, ffoniwch 999
 • Er y cafwyd llwyddiant mawr mewn lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd mewn gwrthdrawiadau sy'n ymwneud â gyrru o dan ddylanwad alcohol a chyffuriau dros y 15 mlynedd diwethaf, mae yfed a gyrru yn parhau i fod yn fater difrifol sy'n bygwth bywyd
 • Y terfyn cyfreithiol ar gyfer gyrru yw 80mg o alcohol i bob 100ml o waed. Nid oes canllaw methu-diogel o faint y gallwch yfed ac aros o dan y terfyn. Gall unrhyw faint o alcohol, hyd yn oed diod fechan amharu ar eich gallu i yrru
 • Mae cael gwared ar alcohol yn broses llawer arafach sy'n gofyn am oriau yn hytrach na munudau. Nid oes ffordd o gyflymu'r broses o ddileu alcohol. Gall person barhau i fod dros y terfyn cyfreithiol yn y bore ar ôl noswaith o yfed
 • Os ydych yn cymryd cyffuriau gallech hefyd fod yn euog o drosedd. Gall yr Heddlu ofyn i chi gynnal Asesiad Nam yn y Maes sy'n cynnwys cyfres o brofion cydsymud neu Brawf Swab Cyffuriau lle caiff swab o boer neu chwys ei gymryd i ganfod presenoldeb cyffuriau. Os byddwch yn methu'r prawf cewch eich arestio a'ch dwyn i Orsaf yr Heddlu lle caiff profion pellach ac archwiliad meddygol ei gynnal. Am ragor o wybodaeth a chyngor ar gyffuriau wedi'u gwahardd defnyddiwch y ddolen isod

  Pwyllwch! - Ymgyrch y Llywodraeth

  Brake - Elusen Diogelwch ar y Ffyrdd

 • Mae'n drosedd i yrru tra'n defnyddio ffôn llaw symudol. Ers mis Mawrth 2017, mae'r gosb benodedig am dorri'r gyfraith gan ddefnyddio ffôn llaw symudol tra'n gyrru wedi cynnwys dyfarniad o chwe phwynt cosb, a dirwy o £200

Edrychwch i weld y gallwch ymdopi â rhywbeth yn tynnu eich sylw tra'n cwblhau her yrru'r Adran Drafnidiaeth:

Her Yrru'r Adran Drafnidiaeth

 • Mae gwisgo gwregys mewn cerbyd wedi bod yn orfodol ers 1983 a gall atal anaf difrifol i'r gyrrwr a'r teithiwr. Mewn gwrthdrawiad 30mya, os nad oes gennych wregys, byddwch yn taro'r sedd flaen ac unrhyw un sydd ynddi, gyda grym o rhwng 30 a 60 gwaith pwysau eich corff. Caiff unrhyw ddyfarniad am iawndal yn dilyn damwain gael ei leihau os nad oeddech yn gwisgo gwregys diogelwch

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma:

Canllaw DirectGov ar sut i ddefnyddio gwregys diogelwch