Myfyrwyr

Mae ystadegau'n dangos bod un o bob pum myfyriwr yn ddioddefwr trosedd tra'n astudio yn y coleg neu'r brifysgol, gyda chyfartaledd torri i mewn yn costio £900 i drwsio'r difrod a chael eiddo newydd. Gyda hyn mewn golwg, mae cwmni clo Yale wedi creu pum awgrym atal troseddau er mwyn eich helpu i osgoi dod yn ystadegyn myfyriwr.

Peidiwch â rhoi gwahoddiad agored i fwrgleriaid

Mae lladron bachu cyfle yn aml iawn yn targedu neuaddau a thai myfyrwyr, oherwydd mae ystafelloedd a drysau fflatiau yn aml heb eu cloi neu'n gilagored, gan ei gwneud yn hawdd a chyflym i fwrgler. Osgowch unrhyw ymwelwyr digroeso fydd yn gwneud eu ffordd i mewn i'ch cartref gan gofio cau a chloi pob drws a ffenestr pan na fyddwch i mewn – hyd yn oed os ydych ond yn mynd allan am bum munud. 

Awgrym arall yw osgoi gadael nodiadau ar eich drws yn dweud eich bod i ffwrdd neu 'yn ôl yn fuan' - yn hytrach dywedwch wrth eich ffrindiau wyneb yn wyneb fel y gallant weithredu fel myfyriwr gwylio answyddogol pan fyddwch i ffwrdd.

Diogelu eich eiddo gwerthfawr

Mae cyfrifiaduron, arian, nwyddau trydanol a gemwaith ymysg yr eitemau cyffredin a gaiff eu dwyn mewn bwrgleriaethau domestig ac, o ganlyniad i hoffter y genedl o ddyfeisiau, mae cost gyfartalog bwrgleriaeth wedi codi 40 y cant dros y tair blynedd ddiwethaf. Er hynny, mae 21 y cant o bobl yn dweud eu bod byth yn cuddio eu heiddo gwerthfawr wrth adael y t?, gyda 37 y cant yn gadael dyfeisiau cludadwy fel e-lyfrau neu dabledi yn amlwg iawn. 

I ddiogelu eitemau gwerthfawr llai o faint a lleihau'r risg o dwyll, defnyddiwch goffr cartref. Gellir defnyddio hwn ar gyfer eitemau fel gemwaith, dyfeisiau electronig bychan a dogfennau pwysig. Dylai'r coffr gael ei folltio yn ddiogel i'r llawr neu wal fel na ellir ei ddwyn ond cofiwch ofyn i'ch landlord cyn gwneud unrhyw newidiadau i'ch eiddo. Mae hefyd yn werth rhoi marciau diogelwch ar eich eiddo gydag ysgrifbinnau uwchfioled neu ysgrifbinnau llachar fel bod modd eu gwahaniaethu ac felly yn anoddach i ladron eu gwerthu yn ogystal â chymryd lluniau o'ch eitemau gwerthfawr.

Beicio i ddarlithoedd?

Mae beiciau yn ffordd ddelfrydol o fynd o amgylch y campws neu drefi myfyriwr. Maent yn gyfleus ac yn ymarfer corff gwych ond, yn anffodus, mae lladron yn eu hoffi hefyd. I gadw eich beic yn ddiogel, awgrymir eich bod yn buddsoddi mewn clo beic cadarn. Ar gyfer mwy o ddiogelwch, defnyddiwch ddau glo ar yr un pryd (byddai chlo D a chadwyn gadarn a chlo clap yn ddelfrydol).

Mynd allan i'r dref

Mae angen i ddiogelwch personol fod yn uchel ar yr agenda. Ar ôl nosweithiau allan yn profi'r bywyd nos lleol ceisiwch deithio adref gyda ffrindiau neu mewn tacsi trwyddedig uchel ei barch - cofiwch, mwyaf y nifer, mwyaf diogel ydyw! Os byddwch yn cerdded adref, defnyddiwch brif ffyrdd ac osgowch ardaloedd nad ydynt wedi'u goleuo'n dda – yn enwedig llwybrau byr a strydoedd cefn tywyll. Ar gyfer diogelwch ychwanegol ac i gael tawelwch meddwl mae hefyd yn syniad da i gario larwm ymosod personol.

Diogelwch cymdeithasol

Mewn byd cyfryngau cymdeithasol, mae llawer ohonom yn postio pob math o fanylion ar-lein heb feddwl ddwywaith. Gall defnyddio 'Checking in' mewn llefydd ar-lein roi gwybod i fwrgleriaid nad ydych gartref, a gall postio delweddau o eitemau newydd, drud hefyd fod yn beryglus.

Mewn unrhyw ffodd arall ni fyddech yn breuddwydio rhoi gwybod i fwrgler bod eich t? yn wag ac yn sicr ni fyddech yn dweud wrthynt fod gennych liniadur newydd sbon yn eich ystafell wely. Byddwch yn ofalus beth rydych chi'n ei rannu ar-lein a gwiriwch eich gosodiadau i sicrhau eich bod ond yn rhannu diweddariadau statws gyda phobl rydych chi'n eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt.

Felly cofiwch, gweithiwch yn galed a mwynhewch y tymor hwn – ond cofiwch gadw'n ddiogel.