Stelcio ac Aflonyddu

Beth yw aflonyddu?

Ni chaiff aflonyddu ei ddiffinio'n benodol o dan Ddeddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997 ond cyfeirir ato'n gyffredinol fel ymddygiad sy'n digwydd yn rheolaidd sy'n afresymol ac yn achosi ofn neu drallod i'r dioddefwr.

Gall aflonyddu gynnwys pethau megis:

  • ymddygiad gwrthgymdeithasol  

  • bwlio yn yr ysgol neu yn y gweithle

  • stelcio seiber ar y rhyngrwyd

  • anfon negeseuon testun sarhaus

  • anfon anrhegion digroeso

Beth yw stelcian?

Eto, ni chaiff stelcian ei ddiffinio'n benodol yn y gyfraith ond cyfeirir ato yn gyffredinol fel ffurf ddifrifol o aflonyddu lle mae'r cyflawnwr yn dyfalbarhau gyda sylw anaddas a digroeso tuag at y dioddefwr fel eu dilyn, eu gwylio neu ysbïo arnynt, neu orfodi cyswllt drwy unrhyw ffordd, megis y cyfryngau cymdeithasol.

Mae stelcian yn ffurf ddifrifol o aflonyddu ac yn cynnwys pethau fel:

• dilyn rhywun yn barhaus

• mynd i'w cartref yn ddiwahoddiad dro ar ôl tro

• monitro defnydd rhywun o'r rhyngrwyd, e-bost neu ffurf arall o gyfathrebu yn electronig

• loetran yn rhywle lle mae'r person yn mynd yn aml

• ymyrryd â'u heiddo

• gwylio neu ysbïo ar rywun

• dwyn hunaniaeth

Beth yw stelcian seiber?

Stelcian seiber yw'r term a ddefnyddir yn gyffredinol i ddisgrifio aflonyddwch neu stelcian sy'n digwydd gan ddefnyddio cyfathrebiadau dyfeisiau electronig i aflonyddu neu ddychryn rhywun, er enghraifft anfon e-byst bygythiol.

I gael rhagor o wybodaeth ar stelcio ac aflonyddu ewch i:

Byw Heb Ofn Cymru – 0808 8010 800  [email protected] 

Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy glicio ar y dolenni ar ochr dde'r dudalen hon.