Trais ac Ymosodiad Rhywiol

Mae trais ac ymosodiad rhywiol yn droseddau difrifol iawn sydd ag effaith drawmatig ar y dioddefwr neu'r goroeswr. Mae llawer o ddioddefwyr yn cael trafferth siarad am yr hyn a ddigwyddodd gan ei gwneud hi'n anodd rhoi gwybod amdano i'r Heddlu. Mae Heddlu Gwent yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth proffesiynol a thosturiol i ddioddefwyr trais ac ymosodiad rhywiol. Rydym am gefnogi dioddefwyr i symud ymlaen â'u bywydau a dwyn troseddwyr o flaen eu gwell.

Rhai ffeithiau am drais ac ymosodiad rhywiol:

  • Trais - mae person yn cyflawni trais os yw'n ymdreiddio'r wain, yr anws neu geg person arall yn fwriadol gyda'i bidyn a heb eu cydsyniad
  • Ymosodiad rhywiol difrifol - mae person yn cyflawni ymosodiad rhywiol difrifol drwy dreiddiad os ydynt yn ymdreiddio'r wain, yr anws neu geg person arall yn fwriadol gyda rhan o'r corff neu unrhyw beth arall heb eu cydsyniad
  • Ymosodiad rhywiol - mae person yn cyflawni ymosodiad rhywiol os ydynt yn cyffwrdd â pherson arall yn fwriadol, mae'r cyffwrdd yn rhywiol, ac nid yw'r person arall wedi cydsynio iddo
  • Cydsynio - mae sawl camsyniad o ran trosedd ddifrifol trais ac ymosodiad rhywiol. Ein neges ni yw, waeth beth fo'r amgylchiadau, mae Na wir yn golygu Na. Gall dioddefwyr feio eu hunain yn aml, ond y ffaith yw nad yw cam-drin rhywun byth yn dderbyniol ac nid y dioddefwr sydd ar fai. Mae adegau lle nad yw pobl yn gallu cydsynio, yn cynnwys bod o dan ddylanwad alcohol neu sylweddau eraill
  • Mae dros ddwy ran o dair o achosion o drais rhywiol yn digwydd yng nghartref y dioddefwr neu'r sawl a ddrwgdybir. Byddem yn annog pobl i feddwl am drais, cam-drin, ymddygiad sy'n rheoli a beth yw ystyr cydsynio yn eu cydberthnasau eu hunain, gan ein bod yn deall yr effaith anferth y gall ei chael ar ddioddefwyr
  • Credwn fod rhoi sylw yn y cyfryngau i achosion proffil uchel yn helpu dioddefwyr i deimlo'n hyderus i roi gwybod i ni am ddigwyddiadau yn amlach, gan ddeall ein bod yn cymryd y mathau hyn o droseddau o ddifrif a theimlo'n sicr y gwnawn gynnal ymchwiliadau cadarn er mwyn dwyn troseddwyr o flaen eu gwell. Byddem yn annog unrhyw un sydd wedi dioddef y math hwn o gam-drin i roi gwybod i ni, waeth pryd y gwnaeth ddigwydd

Rhowch wybod amdano

Os ydych wedi dioddef trosedd rywiol, neu os ydych yn gwybod am aelod o'r teulu neu ffrind sydd wedi, gallwch roi gwybod amdano drwy ffonio ni ar 101 neu 999 mewn argyfwng neu'n bersonol mewn Gorsaf Heddlu.

Efallai y byddwch eisoes wedi rhoi gwybod amdano neu'n ansicr a ydych am wneud ac am gael help a chefnogaeth. Mae New Pathways yn sefydliad trais a cham-drin rhywiol arbenigol yng Ngwent. Maent yn cynnig cymorth i ddioddefwyr a goroeswyr trais a cham-drin rhywiol mewn ffyrdd gwahanol. Mae New Pathways yn darparu Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol sef SARC. Mae'r cyfleuster gwasanaeth iechyd hwn wedi'i ddylunio'n benodol i ofalu am bobl sydd wedi cael eu treisio a / neu sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol. Os cysylltwch â'r Heddlu am drais rhywiol, byddwn yn trefnu i chi fynd i'r SARC os cytunwch â hynny.

Gallwch hefyd wneud hunan atgyfeiriad at y SARC os nad ydych yn si?r am gysylltu â'r Heddlu. Gallwch ffonio nhw ar 01633 250205.

Mae gwasanaethau eirioli a chwnsela hefyd ar gael i ddioddefwyr a goroeswyr trais, ymosodiad rhywiol a cham-drin plant yn rhywiol. Mae New Pathways a Cyfanol (gwasanaeth arbenigol i fenywod yn unig) yn darparu'r gwasanaethau hyn ar gyfer pobl sy'n byw yng Ngwent.

Gall fod yn anodd iawn i ddioddefwyr wneud yr alwad gyntaf honno neu siarad am gam-drin, felly mae'n bwysig gwybod bod help a chefnogaeth ar gael.

Os ydych wedi dioddef trais neu ymosodiad rhywiol rhowch wybod i ni - ffoniwch 101 fel y gallwn helpu.

A: Caiff manylion troseddwyr rhyw cofrestredig eu cadw ar gofrestr sydd at ddefnydd yr Heddlu yn unig, ni chaiff y cyhoedd ei gweld. Os oes gennych unrhyw bryderon am weithgareddau preswylydd lleol yna dylech siarad â'ch tîm plismona yn y gymdogaeth lleol.

Mae Cynllun Datgelu Troseddwyr Rhyw Plant (Cyfraith Sarah) yn galluogi aelodau o'r cyhoedd i ofyn i'r Heddlu ymchwilio i unigolyn. Fodd bynnag, ni wneir unrhyw ddatgeliad oni fydd y sawl sy'n gwneud cais yn rhiant, yn ofalwr neu'n warcheidwad plentyn sydd angen gwybodaeth am unigolyn sy'n dod i gysylltiad â'r plentyn penodol hwnnw neu'r plant penodol hynny heb oruchwyliaeth.

Unwaith y gwneir cais i gynnal ymchwiliad, bydd yr Heddlu yn gofyn i'r sawl sy'n gwneud cais nodi'r rhesymau dros gynnal yr ymchwiliad ynghyd â natur y gydberthynas rhyngddo ef a'r plentyn. Gwahoddir y sawl sy'n gwneud cais i ddod i gael cyfweliad gyda'r Heddlu lle ymchwilir i faterion ymhellach.

Er bod gan yr Heddlu ddyletswydd i ymchwilio i'r cais, nid oes rhaid iddo ddatgelu unrhyw wybodaeth a chaiff pob cais am wybodaeth am unigolion penodol ei drafod gan yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf a staff diogelu plant, er mwyn pennu p'un a fydd rhyddhau gwybodaeth yn rhoi mwy o ddiogelwch i'r plentyn neu'r plant dan sylw.

A: Mae'r Heddlu yn cymryd pob achos o roi gwybod am ymosodiadau rhywiol o ddifrif waeth pa fath o drosedd sydd dan sylw.

I ddechrau, byddwch yn siarad â Swyddog mewn lifrai a fydd yn gofyn rhai cwestiynau cyffredinol i chi (gallwch ofyn am gael siarad â Swyddog o ryw benodol os byddai hynny'n eich gwneud yn fwy cyfforddus), ac yna eir â chi i ystafell arbenigol lle bydd swyddogion sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig yn siarad â chi. Bydd y cwestiynau a ofynnir gan y swyddogion hyn yn fwy manwl.

Peidiwch â phoeni os byddwch yn teimlo embaras neu gywilydd oherwydd mae'r Swyddogion wedi'u hyfforddi'n arbennig i'ch helpu. Os byddwch yn cydsynio, cewch archwiliad meddygol gan Arholwr Meddygol yr Heddlu sydd wedi cael ei hyfforddi. Dyrennir Swyddog i'ch achos a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ei hynt.

Fel rhywun sydd wedi dioddef trais rhywiol, cewch rai hawliau penodol sydd â'r nod o fagu eich hyder a'ch helpu i ddod i delerau â'r hyn sydd wedi digwydd. Mae'r hawliau hyn yn cynnwys mesurau arbennig yn y llys er mwyn eich cefnogi drwy'r broses, a chadw eich enw allan o'r wasg.

Os byddwch yn dal i fod yn ansicr am roi gwybod i'r Heddlu am drais neu ymosodiad rhywiol, gallwch barhau i roi gwybod i weithiwr cymorth yn Llwybrau Newydd a fydd yn gallu trefnu i chi gael archwiliad meddygol fforensig heb gynnwys yr Heddlu. Ni chaiff samplau a gymerir o dan yr amgylchiadau hyn eu trosglwyddo i'r Heddlu oni fyddwch am roi gwybod iddynt yn ffurfiol ar gam hwyrach.

A: Mae'r Heddlu yn cymryd unrhyw achos o gam-drin rhywiol hanesyddol o ddifrif ac ymchwilir i'r mater yn drylwyr.

Y tu hwnt i hynny, ni ellir rhagweld canlyniad unrhyw achos ac mae'n bwysig bod gan unrhyw un mewn amgylchiadau o'r fath ddisgwyliadau realistig - mae treigl amser yn golygu y gall cryn dipyn o'r dystiolaeth fod wedi mynd ar goll.

 

 

A: Mae porn dial yn anghyfreithlon ac mae fel arfer yn digwydd pan fydd rhywun yn cyhoeddi/rhannu/datgelu ffotograff neu ffilm rywiol breifat, heb i'r sawl sy'n ymddangos ynddo neu ynddi gydsynio; y nod yw peri trallod i'r unigolyn hwnnw. Nid oes rhaid iddo gael ei gyhoeddi ar y we i fod yn drosedd. Gall gael ei anfon drwy neges destun neu ei ddangos yn bersonol. Fodd bynnag, nid yw'n drosedd os mai dim ond y sawl sy'n ymddangos yn y ffotograff neu'r ffilm sy'n ei weld neu'n ei gweld.

Gall unrhyw un sy'n ei gael yn euog o'r drosedd hon gael dirwy neu hyd yn oed garchar.

Os credwch eich bod wedi dioddef porn dial, cysylltwch â'r Heddlu ar 101.