Terfysgaeth

Mae'r Lefel Bygythiad ar hyn o bryd i'r DU yn ddifrifol. 

Mae 5 lefel o fygythiad:

 • isel - ymosodiad yn annhebygol
 • cymedrol - ymosodiad yn bosibl ond nid yw'n debygol
 • sylweddol - ymosodiad yn bosibilrwydd cryf
 • difrifol - ymosodiad yn hynod o debygol
 • critigol - ymosodiad ar fin digwydd

Nid oes gan lefelau bygythiad ddyddiad dod i ben. Gallant newid ar unrhyw bryd wrth i wahanol wybodaeth ddod ar gael.

Bwriad Strategaeth Gwrthderfysgaeth tymor hir y Llywodraeth  (CONTEST) yw lleihau'r risg o derfysgaeth ryngwladol ac eithafiaeth ddomestig, fel y gall pobl fyw eu bywydau heb unrhyw rwystr a gyda hyder. Caiff CONTEST ei drefnu o amgylch pedair prif ffrwd waith:

 • Ymlid: atal ymosodiadau terfysgol
 • Atal: atal pobl rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth
 • Diogelu: atgyfnerthu ein dulliau diogelu rhag ymosodiad terfysgol
 • Paratoi: lle na ellir atal ymosodiad, i leddfu ei effaith

I gael rhagor o wybodaeth ar CONTEST ewch i wefan y Swyddfa Gartref

Beth y dylwn i ei wneud os rwyf yn dyst i weithgarwch amheus?

Os ydych yn credu eich bod wedi gweld rhywbeth amheus neu os nad ydych yn si?r o weithgarwch neu ymddygiad rhywun, waeth pa mor ddi-nod y gall ymddangos ar y pryd, ffoniwch y llinell gymorth Gwrthderfysgaeth gyfrinachol ar 0800 789 321. Mae gwasanaeth ffôn testun ar gael i bobl gydag anawsterau lleferydd neu ar y clyw ar 0800 032 45 39 (ni chaiff neges destun o ffonau symudol ei derbyn).

Gallwch hefyd anfon gwybodaeth gan ddefnyddio ffurflen ar-lein gyfrinachol yr Heddlu Metropolitanaidd.

Neu drwy e-bostio'r Gangen Arbennig yn Heddlu Gwent

Gall gweithgarwch amheus gynnwys:

 • Rhywun sydd wedi prynu neu'n storio swm mawr o gemegau, gwrteithiau neu silindrau nwy am ddim rheswm amlwg
 • Rhywun sydd wedi prynu neu logi cerbyd mewn amgylchiadau amheus
 • Rhywun sydd â phasport neu ddogfennau eraill mewn enwau gwahanol am ddim rheswm amlwg
 • Rhywun sy'n teithio am gyfnodau hir o amser, ond yn amwys i ble maent yn mynd

NI chaiff unrhyw ddarn o wybodaeth ei ystyried yn fychan neu'n ddi-nod.

Cadwch yn Ddiogel

Mae plismona Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol yn darparu cyngor i'r cyhoedd ar y camau y gallant eu cymryd i gadw eu hunain yn ddiogel mewn digwyddiad anghyffredin o ymosodiad arfau tanio neu arfau.

Mae'r ffilm bedair munud isod, Stay Safe: Firearms and Weapons Attack yn nodi tri cham allweddol i gadw'n ddiogel.

Rhedeg

 • Dianc os gallwch
 • Ystyried yr opsiynau mwyaf diogel
 • Oes yna lwybr diogel? RHEDWCH, os na allwch, CUDDIWCH
 • Allwch chi gyrraedd yno heb ddatgelu eich hun i fwy o berygl?
 • Mynnwch fod pobl eraill yn gadael gyda chi
 • Gadewch eiddo ar ôl

Cuddio

 • Os na allwch REDEG, CUDDIWCH
 • Dewch o hyd i rywle i guddio rhag gynnau tanio
 • Os gallwch weld yr ymosodwr, efallai y gall eich gweld chi
 • Nid yw cuddio yn golygu eich bod yn ddiogel, mae bwledi'n mynd drwy wydr, briciau, pren a metel
 • Cuddiwch rhag gynnau tanio e.e. gwaith brics sylweddol/waliau trwm wedi'u hatgyfnerthu
 • Byddwch yn ymwybodol o'ch allanfeydd
 • Ceisiwch beidio â chael eich dal
 • Byddwch yn dawel, tawelwch eich ffôn a diffoddwch y dirgrynu
 • Clowch/baricediwch eich hun i mewn
 • Symudwch oddi wrth y drws

Dweud

 • Ffoniwch 999

Mae pob sefyllfa yn wahanol ac rydym yn cydnabod y bydd gallu pobl i Redeg, Cuddio, Dweud yn amrywio am resymau megis oedran, ffitrwydd a gallu.

Pan na fydd rhedeg yn opsiwn, dylai pobl wneud bob ymdrech i symud i ffwrdd o’r ardal mor gyflym ag y gallant. Mae’r canllawiau Rhedeg, Cuddio, Dweud yn amlygu pa mor bwysig ydyw bod pobl sydd mewn senario o’r fath yn helpu’r rheini o’u cwmpas y gallai fod angen cymorth arnynt. Os bydd ymosodiad yn digwydd mewn gweithle, mae gan gwmnïau ddyletswydd gofal i wneud darpariaeth i hwyluso cyflogai anabl i adael mewn argyfwng a dylai fod ganddynt gynllun pwrpasol ar waith os bydd sefyllfa frys.

Mae’r cyngor Rhedeg, Cuddio, Dweud yn amlygu pa mor bwysig ydyw bod pobl sy’n cael eu dal mewn ymosodiad drylliau neu arfau, lle bynnag y bo’n bosibl, yn helpu’r rheini o’u cwmpas y gallai fod angen cymorth arnynt i symud i ffwrdd o berygl. Er enghraifft, efallai na all pobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw wybod o ble mae ffynhonnell taniad gwn yn dod, felly gallent fod yn ansicr i ba gyfeiriad i fynd.

Blaenoriaethau cychwynnol Swyddogion sy’n ymateb i ymosodiad drylliau neu arfau fydd asesu’r bygythiad a’r risg, yn ogystal â pherygl posibl unrhyw rai sydd wedi cael eu dal yn y digwyddiad. Mae Swyddogion Drylliau yn cael hyfforddiant craidd ar sut i ddelio â chymunedau gwahanol, gan gynnwys y rheini sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw. Mae hyn yn cynnwys ymwybyddiaeth o fod yn fyddar ac awgrymiadau ar sut i ryngweithio ag aelodau o’r cyhoedd sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw, ac yn eu hatgoffa bod angen iddynt ystyried ffactorau megis nam ar y synhwyrau neu anawsterau cyfathrebu.

Cynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth (CTSA)

Mae CTSA yn cynllunio ac yn datblygu cynlluniau diogelwch amddiffynnol priodol i leihau effaith ar safleoedd busnes a'r gymuned oddi amgylch, maent yn esbonio bygythiadau o Derfysgaeth Ryngwladol/Eithafiaeth Ddomestig ac yn cynghori ar wydnwch.

Maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelwch amddiffynnol mannau prysur (ardaloedd lle y gall fod tyrfaoedd mawr a allai fod yn agored i risg o ymosodiad terfysgol) er enghraifft canolfannau siopa, stadia chwaraeon, clybiau mawr, tafarnau a bariau, gwestai, trafnidiaeth, safleoedd eiconig a digwyddiadau mawr.

Ceir rhagor o wybodaeth gan y Swyddfa Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol

Neu cysylltwch â'ch CTSA lleol

Gallwch hefyd ysgrifennu at: Cynghorydd Diogelwch Gwrthderfysgaeth, Pencadlys Heddlu Gwent,  Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ.