Prevent

Beth yw Prevent? 

Mae PREVENT yn rhan o Strategaeth Gwrthderfysgaeth y Llywodraeth, CONTEST.

Mae CONTEST yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Atal
 • Ymlid
 • Diogelu
 • Pharatoi

Mae Prevent yn ymwneud â diogelu 

Mae PREVENT yn cydweithio â phartneriaid i nodi unrhyw unigolyn neu gymuned a allai fod yn agored i ddylanwadau eithafol ac yn ceisio ymyrryd. 

 • Nid yw Prevent yn targedu unigolion na chymunedau penodol
 • Nid yw Prevent yn gwahaniaethu yn erbyn unigolion na chymunedau penodol
 • Nid yw Prevent yn ceisio casglu cudd-wybodaeth am unigolion na chymunedau penodol

Mae terfysgaeth yn bodoli ar sawl ffurf ac yn digwydd am sawl rheswm. Mae pobl yn aml yn agored i ddylanwadau negyddol oherwydd eu bod yn ynysig yn gymdeithasol neu am fod ganddynt anawsterau eraill yn eu bywydau. Mae PREVENT yn ceisio gwneud yn si?r bod y cymorth cywir o amgylch y person hwnnw i'w rwystro rhag dod yn rhan o unrhyw weithgarwch eithafol. Yng Ngwent, cyflawnir hyn drwy'r prosiect CHANNEL. Mae CHANNEL yn helpu i ddiogelu oedolion a phlant rhag cael eu denu at derfysgaeth. Mae'n ymwneud ag ymyrryd yn gynnar i ddiogelu a dargyfeirio pobl oddi wrth y risgiau y maent yn eu hwynebu. Mae'r rhaglen yn defnyddio dull amlasiantaeth i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed drwy wneud y canlynol:

 • nodi unigolion sy'n wynebu risg
 • asesu natur a maint y risg honno
 • datblygu'r cynllun cymorth mwyaf priodol i'r unigolion dan sylw

Gall cymorth gynnwys:

 • Sesiynau rheoli dicter
 • Gweithgareddau adeiladol
 • Cyswllt sgiliau addysgol
 • Cyswllt gyrfaoedd
 • Cyswllt cymorth i deuluoedd
 • Cyswllt ymwybyddiaeth o iechyd
 • Cyswllt gwybyddol/ymddygiadol
 • Ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol
 • Mentora 

Ymlid: ymchwilio ac amharu ar ymosodiadau terfysgol;

Diben Ymlid yw atal ymosodiadau terfysgol yn y wlad hon ac yn erbyn ein buddiannau tramor. Mae hyn yn golygu canfod bygythiadau ac ymchwilio iddynt ar y cam cynharaf posibl, amharu ar weithgarwch terfysgol cyn y gall beryglu'r cyhoedd a, lle bo hynny'n bosibl, erlyn y rheini sy'n gyfrifol. 

Diogelu: gwella ein diogelwch amddiffynnol i atal ymosodiad terfysgol;

Diben Diogelu yw cryfhau ein diogelwch yn erbyn ymosodiad terfysgol a lleihau ein gwendidau. Caiff ein blaenoriaethau eu llywio gan Asesiad Risg Cenedlaethol blynyddol sy'n asesu'r bygythiadau rydym yn eu hwynebu ac unrhyw wendidau a allai fod gennym.

Paratoi: gweithio i leihau effaith ymosodiad a gwella ohono cyn gynted â phosibl

Diben Paratoi yw lleihau effaith ymosodiad terfysgol pan na ellir rhwystro'r ymosodiad hwnnw. Mae hyn yn cynnwys gwaith i ddod ag ymosodiad terfysgol i ben a chynyddu ein gwydnwch fel y gallwn wella o'i effeithiau. Bydd ymateb effeithiol ac effeithlon yn achub bywydau, yn lleihau niwed ac yn ein helpu i ddod dros y digwyddiad.

Cydlynir CONTEST a PREVENT yng Nghymru gan Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU). Mae pob un o'r Heddluoedd tiriogaethol yng Nghymru a Lloegr wedi penodi swyddogion o fewn eu sefydliadau sydd â chyfrifoldeb am gyflawni Prevent.

Sylwi, Trafod, Rhannu 

Beth y dylech ei wneud os byddwch yn pryderu am rywun rydych yn ei adnabod?  

Pan fyddwn yn SYLWI ar rywbeth sy'n achosi pryder, mae gan bob ohonom gylch uniongyrchol o gysylltiadau – cydweithwyr, rheolwyr, ffrindiau neu deulu y gallwn DRAFOD ein pryderon gyda nhw er mwyn eu deall yn well. Bydd hyn hefyd yn eich helpu i feddwl am y rhai y gallwch RANNU'R wybodaeth hon gyda nhw. Os nad ydych yn si?r gyda phwy y gallwch drafod neu rannu eich pryderon, gallwch bob amser gysylltu â Heddlu Gwent neu un o'n partneriaid CHANNEL:

 • Diogelwch Cymunedol yr Awdurdod Lleol
 • Gwasanaethau Iechyd ac Iechyd Meddwl
 • Y Gwasanaeth prawf
 • Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac Ieuenctid
 • Gwasanaeth Cyflogaeth a Hyfforddiant
 • Gwasanaethau Plant ac Oedolion
 • Gwasanaeth Addysg
 • UKBA
 • Tai

Beth allwn i sylwi arno?

Gall fod nifer o resymau i chi fod yn bryderus am rywun. Gall y rhain gynnwys: 

 • Mynd yn fwyfwy ynysig oddi wrth ffrindiau neu deulu
 • Cymdeithasu ag unigolion neu grwpiau sydd â safbwyntiau eithafol
 • Cyhoeddi safbwyntiau eithafol ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Salwch meddwl neu broblemau cyffuriau/alcohol yn gwaethygu
 • Bygwth neu fynegi barn negyddol tuag at gr?p penodol o bobl 

 phwy y dylwn gysylltu?

Os hoffech ragor o wybodaeth am PREVENT, neu os oes gennych unrhyw bryderon yr hoffech eu trafod, cysylltwch â'n Swyddog PREVENT:

PC 1323 David Castree

Swyddog Ymgysylltu Prevent

Heddlu Gwent

Ffôn: 01633 247 941

Ffôn Symudol: 07464 653 020

E-bost: [email protected]