PREVENT

Diogelu yw nod PREVENT

Mae PREVENT yn gweithio gyda phartneriaid i adnabod unrhyw unigolyn neu gymuned a all fod yn agored i ddylanwadau eithafol ac mae'n ceisio ymyrryd.

  • Nid yw PREVENT yn targedu unigolion neu gymunedau penodol
  • Nid yw PREVENT yn gwahaniaethu yn erbyn unigolion neu gymunedau penodol
  • Nid yw PREVENT yn ceisio casglu cudd-wybodaeth am unigolion neu gymunedau penodol

Mae PREVENT yn ceisio sicrhau bod yr unigolyn hwnnw'n derbyn y cymorth iawn er mwyn ei atal rhag dod yn rhan o unrhyw weithgarwch eithafol. Yng Ngwent, mae hyn yn cael ei gyflawni trwy baneli CHANNEL.

Beth yw PREVENT?

Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n pryderu am rywun?

I wneud atgyfeiriad, defnyddiwch y ddolen isod:

Cyngor i Rieni

Rydym yn gwybod bod hwn yn gyfnod anodd i rieni a gwarcheidwaid a bod Coronafeirws yn cael effaith fawr ar bobl ifanc a theuluoedd ar draws y byd.

Mae cau ysgolion yn golygu y bydd cyfleoedd i blant siarad a chwarae gyda ffrindiau yn gyfyngedig i ryngweithio ar-lein. Mae hyn yn anorfod yn mynd i olygu bod plant yn treulio mwy o amser ar-lein. Mae'n bosibl na fydd rhieni sy'n gweithio gartref yn gallu monitro defnydd eu plant o ddyfeisiau yn yr un ffordd ag arfer. 

Yn anffodus, er eu bod yn brin, mae pobl sy'n dylanwadu'n negyddol ar blant ac yn ceisio meithrin perthynas amhriodol gyda phlant yn defnyddio'r rhyngrwyd, y cyfryngau cymdeithasol a gemau ar-lein i ledaenu eu syniadau eithafol. Gall plant fod yn agored i niwed gan y rhain. Gellir ystyried bod rhai o'r syniadau hyn yn radical, neu'n eithafol, a phan fydd unigolyn yn dechrau eu cefnogi nhw neu ymwneud â nhw, mae hyn yn cael ei alw'n radicaleiddio. 
 

Beth allwn i sylwi arno?

Efallai bod nifer o resymau pam eich bod yn pryderu am rywun. Gall y rhain gynnwys:

  • Dod yn fwy a mwy ynysig ac ymbellhau oddi wrth ffrindiau neu deulu
  • Cysylltu ag unigolion neu grwpiau y mae'n hysbys bod ganddyn nhw ddaliadau eithafol
  • Postio barn eithafol ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Salwch meddwl neu broblemau cyffuriau/alcohol yn gwaethygu
  • Gwneud bygythiadau neu fynegi barn negyddol tuag at grŵp penodol o bobl

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw?

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am PREVENT, neu os oes gennych chi unrhyw bryderon yr hoffech eu trafod, cysylltwch â'n Swyddog PREVENT:

PC 1323 David Castree | Swyddog Ymgysylltu Prevent | Heddlu Gwent

Ffôn: 01633 642 266

Symudol: 07464 653 020

E-bost: [email protected]