PREVENT

Diogelu yw nod PREVENT

Mae PREVENT yn gweithio gyda phartneriaid i adnabod unrhyw unigolyn neu gymuned a all fod yn agored i ddylanwadau eithafol ac mae'n ceisio ymyrryd.

 • Nid yw PREVENT yn targedu unigolion neu gymunedau penodol
 • Nid yw PREVENT yn gwahaniaethu yn erbyn unigolion neu gymunedau penodol
 • Nid yw PREVENT yn ceisio casglu cudd-wybodaeth am unigolion neu gymunedau penodol

Mae PREVENT yn ceisio sicrhau bod yr unigolyn hwnnw'n derbyn y cymorth iawn er mwyn ei atal rhag dod yn rhan o unrhyw weithgarwch eithafol. Yng Ngwent, mae hyn yn cael ei gyflawni trwy baneli CHANNEL.

Beth yw PREVENT?

Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n pryderu am rywun?

I wneud atgyfeiriad, defnyddiwch y ddolen isod:

 

Beth yw CHANNEL?

Rhaglen wirfoddol, gyfrinachol yw CHANNEL, sy'n ceisio diogelu pobl sydd wedi cael eu hadnabod i fod yn agored i gael eu tynnu i mewn i derfysgaeth. Dull amlasiantaeth o weithio yw CHANNEL i amddiffyn pobl sy'n agored i gael eu tynnu i mewn i derfysgaeth trwy:

 • adnabod unigolion sydd mewn perygl
 • asesu natur a maint y perygl hwnnw
 • datblygu'r cynllun cymorth mwyaf priodol ar gyfer yr unigolion dan sylw

Stori Lwyddiant PREVENT

Cafodd Joe ei dynnu i mewn i'r asgell dde eithafol pan oedd yn 15 oed ac yn mynd i gemau pêl-droed gydag unigolion hŷn oedd â daliadau asgell dde eithafol. Mae Joe yn cyfaddef nad oedden nhw'r dylanwad gorau arno, ond iddo ef roeddent yn ddi-ofn, felly gwnaeth beth oedden nhw'n ei wneud a dywedodd beth oedden nhw'n ei ddweud. Dechreuodd Joe wrando arnyn nhw ac roedd yn eu haddoli. Teimlodd ei fod yn cael ei dynnu tuag at yr asgell dde eithafol. Roedd yn teimlo ei fod yn perthyn.

 

Beth allwn i sylwi arno?

Efallai bod nifer o resymau pam eich bod yn pryderu am rywun. Gall y rhain gynnwys:

 • Dod yn fwy a mwy ynysig ac ymbellhau oddi wrth ffrindiau neu deulu
 • Cysylltu ag unigolion neu grwpiau y mae'n hysbys bod ganddyn nhw ddaliadau eithafol
 • Postio barn eithafol ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Salwch meddwl neu broblemau cyffuriau/alcohol yn gwaethygu
 • Gwneud bygythiadau neu fynegi barn negyddol tuag at grŵp penodol o bobl

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw?

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am PREVENT, neu os oes gennych chi unrhyw bryderon yr hoffech eu trafod, cysylltwch â'n Swyddog PREVENT:

PC 1323 David Castree

Swyddog Ymgysylltu Prevent

Heddlu Gwent

Ffôn: 01633 247 941

Symudol: 07464 653 020

E-bost: [email protected]